Nieuwzijds Voorburgwal

Construsoftbimawards - Nieuwzijds Voorburgwal
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization Vic Obdam
Author Dilu Beenker
Client BAM
Place of construction Amsterdam
Vote for this project

Aan de Nieuwezijds Voorburgwal 225 waren ooit de voormalige drukkerij en de redactiekantoren van de Telegraaf gevestigd. Vanaf de straat is de markante en spectaculaire pershal nog zichtbaar. Het rijksmonument, in 1930 ontworpen door architect J.F. Staal en toonbeeld van het functionalistische bouwen, wordt nu herontwikkeld tot een nieuwe landmark in de historische binnenstad van Amsterdam.

Vic Obdam is in dit project als staalbouwer in “ronde tafel” de samenwerking met hoofdaannemer BAM Bouw en Techniek aangegaan. Het werk bestaat uit vele deelprojecten waarbij soms de esthetische, dan weer de constructieve uitdaging groot is. Naast de uitdagingen die we bij de afzonderlijke gedeeltes van het werk tegenkomen, is ook de omvang van de hoeveelheid te leveren staal noemenswaardig. 350 Ton vereist de nodige logistiek aandacht wanneer een bouwlocatie zonder enige beperkingen bereikbaar is en voldoende opslagmogelijkheden biedt om de onderdelen tijdelijk klaar te leggen. Wanneer de locatie een monumentaal pand in het hart van de hoofdstad is, neemt de logistieke puzzel alleen maar toe in omvang en complexiteit.

Het monumentale karakter en de locatie betekenen ook dat er bij het uitwerken van de constructie vaak hele specifieke eisen zijn aan de ruimte die er is om het staal netjes weg te werken. In combinatie met de krachten die op sommige van de elementen zal komen te staan heeft dit geleid tot kolommen en liggers met bijzondere afmetingen die niet in standaardprofielmaten te krijgen zijn. Daarnaast is voor het inmeten gebruik gemaakt van een 3D scanner, om het nieuwe staal met optimale nauwkeurigheid in het gebouw te passen. Naast het inscannen zijn er 3D modellen uitgewisseld om bijvoorbeeld sparingen voor installatie techniek mee te nemen in de ontwerpfase van het staal.

Al deze uitdagingen werden in nauwe samenwerking met de hoofdaannemer aangevlogen, waarbij de moeilijkheden en mogelijkheden, tegenvallers en oplossingen door beide partijen gedeeld werden. Zo zijn we in de loop van het proces tot een aantal mooie oplossingen gekomen.
Figuur 2 – Scanning monumentaal gebouw

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal:
Het totale project omvatte 350 ton staal. Waarvan een deel nodig was voor tijdelijke constructies ten behoeve van de montage. Een goed voorbeeld van een deel van het tijdelijke staal is een onderconstructie voor de torenkraan, de gebruikt is voor een groot deel van de bouwwerkzaamheden op deze locatie.

Om een beeld te geven van het werk volgt hieronder een toelichting van de volgende deelprojecten die verschillende uitdagingen binnen dit werk duidelijk maken.
• Verwijderen van een bestaande kolom middels vijzelwerk en grote portaalconstructie
• Nieuw panoramadak op bestaande constructie
• Staalconstructie wintertuin
• Atriumdak
• Zwaar portaal ten behoeve van doorbraak gevel voor de entree aan kalverstraatzijde
• Wenteltrap om glazen lift

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp:
Voor het dak van het atrium heeft Vic Obdam staal geleverd. De constructie is afgestemd op de glas-, zink- en houtafwerking. Ook zijn sparingen voor installatie techniek meegenomen in de profielen. Het dak wordt in het midden ondersteund door één kolom, die het dak op drie punten ondersteund. Ook in dit gedeelte is er tijdens montage gewerkt met tijdelijk staal voor stabiliteit tijdens de opbouw. Na het verwijderen van het hulpstaal ontstaat een grote open ruimte.

Ook het ontwerp van de staalconstructie voor de wintertuin is noemenswaardig. Om aan de wensen van de architect te kunnen voldoen zijn de kokers 500x130mm in de werkplaats in Obdam samengesteld uit 10mm dikke platen. Bijkomende uitdaging was de eis dat alle verbindingen uit het zicht moesten zijn. Wat het geheel een aanzien geeft alsof het uit één stuk gemaakt is.
ijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen:
Voor het verwijderen van één van de kolommen in het gebouw is een portaal benodigd om de bovenliggende lasten op te vangen. Dit portaal moest een overspanning van 12 meter hebben. De combinatie van last en overspanning heeft er toe geleid dat hier twee HEM1000 profielen, door HEB600 gekoppeld, naast elkaar als ligger zijn geplaatst.

Voor het realiseren van een inpandige doorgang van de Kalverstraat naar de Nieuwezijds Voorburgwal is een deel van de bestaande gevel ter plaatse doorbroken. Om de krachten op te vangen binnen beperkte ruimte was een speciaal portaal benodigd. Hiervoor zijn kolommen samengesteld uit strip waarbij de flensen uit plaatmateriaal van 80 mm dik bestaan.

Bijzondere aspecten uitvoering:
De grootste uitdaging binnen alle disciplines, zowel als in de engineering; constructieberekeningen; productie als montage is de wenteltrap in de entree voor dit project geweest. Het is een wenteltrap die 9 meter hoog is en om een ronde glazen lift wentelt. De balustrade is voorzien van glas en is in 8 elementen in het werk gemonteerd en afgelast, zodat de verbindingen minimaal zichtbaar zijn. De trap is in elementen geproduceerd en aangevoerd om montage mogelijk te maken in een bestaand pand. Hiervoor is gebruik gemaakt van een inpandige kraanbaanconstructie die speciaal voor dit onderdeel tijdelijk is gerealiseerd.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk:
Bij het panorama dak, de wintertuin en het atrium zorgen de grote glaspartijen voor extra veel licht inval. Hierdoor is het niet alleen een gebouw waarbij een prachtig uitzicht en ruimtelijk gevoel zeer prominent aanwezig zijn. Maar waardoor de noodzaak van kunstlicht, waar mogelijk, ook beperkt blijft. Ondanks deze moderniseringen blijft het monumentale karakter van het pand behouden.

The former printing house and editorial offices of De Telegraaf were once located on the Nieuwezijds Voorburgwal 225. The striking and spectacular press hall can still be seen from the street. The national monument, designed in 1930 by architect J.F. Staal and an example of functionalist building, is now being redeveloped into a new landmark in the historic city centre of Amsterdam.

In this project, Vic Obdam, as steel builder in “round table”, entered into a partnership with main contractor BAM Bouw en Techniek. The work consists of many subprojects in which sometimes the aesthetic, sometimes the structural challenge is great. In addition to the challenges we encounter in the individual parts of the work, the size of the quantity of steel to be supplied is also noteworthy. 350 tonnes requires the necessary logistical attention when a construction site is accessible without any restrictions and offers sufficient storage possibilities to temporarily prepare the parts. When the location is a monumental building in the heart of the capital, the logistics puzzle only increases in size and complexity.

The monumental character and the location also mean that there are often very specific requirements for the space available to neatly dispose of the steel. In combination with the forces that will be applied to some of the elements, this has led to columns and beams with special dimensions that cannot be obtained in standard profile sizes. In addition, a 3D scanner was used to measure the new steel in order to fit it into the building with optimal accuracy. In addition to scanning, 3D models were exchanged to include, for example, recesses for installation technology in the design phase of the steel.

All these challenges were flown in close cooperation with the main contractor, where the difficulties and possibilities, setbacks and solutions were shared by both parties. In the course of the process, we came up with some great solutions.
Figure 2 – Scanning monumental building

Description of steel construction and/or use of steel:
The total project comprised 350 tonnes of steel. Part of which was needed for temporary structures for assembly. A good example of part of the temporary steel is a substructure for the tower crane, which was used for a large part of the construction work at this location.

To give a picture of the work, the following subprojects explain the different challenges within this work.
– Removal of an existing column by means of jacking and large portal construction
– New panoramic roof on existing structure
– Steel construction winter garden
– Atrium roof
– Heavy gantry for the breakthrough facade in front of the entrance on calf street side
– Spiral staircase around glass lift

Special aspects architectural concept / design:
Vic Obdam supplied steel for the roof of the atrium. The construction is geared to the glass, zinc and wood finishes. Recesses for installation technology have also been included in the profiles. The roof is supported in the middle by one column, which supports the roof at three points. In this section, too, temporary steel was used for stability during assembly. After removing the auxiliary steel, a large open space is created.

The design of the steel structure for the winter garden is also noteworthy. To meet the wishes of the architect, the tubes 500x130mm in the workshop in Obdam are composed of 10mm thick plates. An additional challenge was the requirement that all connections had to be out of sight. This gives the whole a look as if it was made out of one piece.

Special constructional cleverness / detailing:
To remove one of the columns in the building, a portal is required to accommodate the loads above. This portal had to have a span of 12 meters. The combination of load and span resulted in two HEM1000 profiles, connected by HEB600, being placed next to each other as beams.

In order to realise an internal passage from the Kalverstraat to the Nieuwezijds Voorburgwal, part of the existing façade was broken through on site. In order to absorb the forces within limited space, a special portal was required. For this purpose, columns were composed of strip with flanges made of 80 mm thick sheet material.

Special aspects execution:
The biggest challenge within all disciplines, as well as in engineering; construction calculations; production as assembly has been the spiral staircase in the entrance for this project. It is a spiral staircase that is 9 meters high and curves around a round glass lift. The balustrade is provided with glass and has been assembled and welded in 8 elements in the work, so that the connections are minimally visible. The staircase has been produced and supplied in elements to enable assembly in an existing building. For this purpose, use has been made of an indoor crane track construction that has been realized temporarily especially for this part.

Special functional aspects of the structure:
At the panoramic roof, the winter garden and the atrium, the large glass sections provide extra light. This makes it not only a building in which a beautiful view and spatial feeling are very prominent. But it also reduces the need for artificial light wherever possible. Despite these modernisations, the monumental character of the building is preserved.

Leave your comment

  Subscribe  
Notify of