NZVW Wenteltrap

Construsoftbimawards - NZVW Wenteltrap
Category Small Scale Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization Vic Obdam
Author Dilu Beenker
Client BAM
Place of construction Amsterdam
Vote for this project

Algemene Projectomschrijving:
Aan de Nieuwezijds Voorburgwal 225 waren ooit de voormalige drukkerij en de redactiekantoren van de Telegraaf gevestigd. Vanaf de straat is de markante en spectaculaire pershal nog zichtbaar. Het rijksmonument, in 1930 ontworpen door architect J.F. Staal en toonbeeld van het functionalistische bouwen, wordt nu her-ontwikkeld tot een nieuwe landmark in de historische binnenstad van Amsterdam.

Binnen dit werk heeft Vic Obdam de wenteltrap mogen maken die om een ronde glazen lift omhoog leidt. De aanblik van de stalen trap die zo vloeiend om de glazen lift heen wentelt biedt een spectaculaire aanblik. Om dit te bereiken zijn een hoop obstakels overwonnen.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal:
Dit deel van het project bestaat uit een wenteltrap met gezette stalen tredebakken. Hiervoor is ook een tijdelijke kraanbaan op de verdieping gemonteerd om het staal in het werk te kunnen transporteren

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp:
De wenteltrap is uit meerdere onderdelen samengesteld tot één geheel van 9 meter hoog. De constructie komt extra mooi tot zijn recht vanwege de hoogte van de entree waar de trap begint.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen:
De uitdaging was groot om de trap constructief vorm te geven in combinatie met de eisen en omvang van de trap. Hierbij moesten we er rekening mee houden dat de liftconstructie niet gebruikt kon worden om stabiliteit uit te verkrijgen. Er zijn meerdere ideeën doorgerekend waarbij uiteindelijk gekozen is voor een constructie die opgehangen is aan de verdiepingsvloer. Vanaf dat punt is het een iteratief proces geweest waarbij modelleren, doorrekenen en aanpassen elkaar opvolgden tot uiteindelijk een ontwerp ontstond welke voldeed aan de constructieve eisen. Hierbij is ook de doorbuiging van de verdiepingsvloer en het effect van die doorbuiging op de krachten in de andere aansluitingen van de wenteltrap beschouwd.

Bijzondere aspecten uitvoering:
Om de trap te kunnen monteren is op de verdieping een tijdelijke kraanbaan ontworpen en gerealiseerd door Vic Obdam. Hiermee zijn eerst alle elementen naar de verdieping geplaatst en klaargelegd voor het opbouwen. Vervolgens is de kraan om de elementen van de trap van beneden naar boven, één voor één te assembleren. De elementen zijn vervolgens in het werk aan elkaar gelast om er een geheel van te maken. De trapbomen vormen nu een naadloos geheel van begane grond naar verdieping.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk:
Bij de berekening van de wenteltrap is er rekening mee gehouden dat de trap gebruikt kan worden om groepsfoto’s op te maken. Hiervoor is een heel scala aan belastingssituaties doorgerekend. De trap is er bijvoorbeeld voor geschikt om met een grote groep mensen aan één zijde van de trap te gaan staan.

The former printing house and editorial offices of De Telegraaf were once located on the Nieuwezijds Voorburgwal 225. The striking and spectacular press hall can still be seen from the street. The national monument, designed in 1930 by architect J.F. Staal and an example of functionalist building, is now being redeveloped into a new landmark in the historic city centre of Amsterdam.

Within this work Vic Obdam made the spiral staircase that leads up around a round glass lift. The view of the steel staircase that winds so smoothly around the glass lift is spectaculair. To achieve this a lot of obstacles have been overcome.

Description steel construction and/or use of steel:
This part of the project consists of a spiral staircase with steel steps. For this purpose a temporary crane track has been mounted on the first floor to transport the steel in the work.

Special aspects architectural concept / design:
The spiral staircase is composed of several parts into a single unit of 9 meters high. The construction comes into its own because of the height of the entrance where the staircase starts.

Special structural cleverness / detailing:
The challenge was great to design the staircase constructively in combination with the requirements and size of the staircase. We had to take into account that the elevator construction could not be used to obtain stability. Several ideas were calculated and in the end we opted for a construction that was suspended from the first floor. From that point on it was an iterative process in which modelling, calculation and adjustments followed each other until finally a design was created that met the structural requirements. The deflection of the storey floor and the effect of this deflection on the forces in the other connections of the spiral staircase were also considered.

Special aspects of execution:
In order to be able to assemble the stairs, a temporary crane track was designed and realized on the first floor by Vic Obdam. With this, all elements were first placed to the first floor and ready for assembly. Next, the crane was used to assemble the elements of the staircase from bottom to top, one by one. The elements were then welded together to make a whole. The stair stringers now form a seamless whole from ground floor to floor.

Special functional aspects of the building:
When calculating the spiral staircase, account was taken of the fact that the staircase can be used to take group photos. A whole range of load situations has been calculated for this purpose. For example, the staircase is suitable for a large group of people to stand on one side of the stairs.

Leave your comment

  Subscribe  
Notify of