A kategória győztese országonként

Govan Partick Bridge

Construsoftbimawards - Govan Partick Bridge
Kategorie Infrastrukturprojekte
Jahr 2023
Land Benelux
Organisation Victor Buyck Steel Construction
Projektpartner Demako & Farrans
Verfasser Bruno De Roo & Dana Verstringe
Auftraggeber Glasgow City Council
Ort des Bauwerkes Glasgow - Verenigd Koninkrijk
Tags

Deze nieuwe 110 meter draaibare lange pyloon tuibrug zal voor voetgangers en fietsers een verbinding mogelijk maken tussen Govan (ten zuiden van de rivier de Clyde) en Patrick in het noorden (naast het Riverside Museum). Het ontwerp van de pyloon is geïnspireerd op de historische kranen aan de rivier. Het wordt een van de grootste opengaande loopbruggen in Europa!

Farrans is hoofdaannemer voor de civiele werken. Victor Buyck zal de staalconstructie van de brug (incl. kabels) vervaardigen, leveren en plaatsen. Demako is verantwoordelijk voor de mechanische onderdelen en beweging van de brug.

Het hoofddek bestaat uit 2 langskoker liggers met daartussen een dekplaat ondersteund door langs- en dwarsverstijvingen; afmetingen 110m x 8,2m.

Het gebruik van BIM en samenwerking
Het aanleveren van een BIM-model is steeds contractueel vastgelegd, zodat clashchecks en de samenwerking met civiele of mechanische onderaannemers kunnen worden gecontroleerd via deze uitwisselbare 3d-informatie.

Innovatief gebruik van Tekla Structures
Niettegenstaande dat we gebruik maken van andere softwarepakketten (Rhino & Grasshopper) om de geometrie op te stellen hebben we in dit project ook gebruik gemaakt van de “Tekla Live Link”, die het mogelijk maakte om rechtstreeks platen vanuit grashopper in Tekla Structures aan te sturen in realtime. Het volledige project is getekend in Tekla Structures 2020 en mits enkele BIM artikelen welke ingeladen zijn via items of via referentiemodellen die we van meewerkende onderaannemers of de klant verkregen.

De moeilijkheid bij het bouwen van bruggen is dat de bouwmoten aan elkaar worden gelast en binnen tolerantie van EN1090-2 norm moeten aansluiten (aanlassen) op elkaar. In productie worden er metingen per bouwdeel uitgevoerd met elk nog een resterende overlengte. Deze metingen worden via X Y Z coördinaten uit de Leica meetinstrumenten uitgelezen en in de Layout Manager van Tekla ingeladen, om zo de overlap, best fit posities en afbrandlengtes te gaan bepalen, wat uiteindelijk een passende volledige brug vormt.

Maakbaarheid
Voor de opstart van het modelleerwerk en de geometrie van deze brug hebben we gebruik gemaakt van de softwarepakketten “Grasshopper” (visueel programmeren) en “Rhino” (visualisering van de programmatie en export van skeleton lagen).

We beginnen steeds met de geometrie van de neutrale vezel inclusief bouwzeeg, gecombineerd langs een dwarsprofiel van de brug waarop de doorsnedes op uitgezet worden, al dan niet verticaal of radiaal op deze neutrale vezel. Indien een extra bouwzeeg benodigd is, of zou wijzigen, kan dit door een eenvoudige aanpassing (Grasshopper) van de opgeladen bouwzeegwaarden te wijzigen. Alles hangt volgens een ketting en welbepaalde volgorde mooi aan elkaar, waardoor een BIM-model met bouwzeeg of zonder bouwzeeg kan aangeleverd worden. Vaak is er een extra bouwzeeg nodig voor fabricatie van het staal (spanningsloze geometrie) en beton. Eenmaal geplaatst op de werf, met volledige wegdekbestrating en belasting, kom je dan tot de uiteindelijke geometrie waarbij de bouwzeeg komt te vervallen.

In onze ateliers wordt er gebruik gemaakt van “Trimble Connect” om te weten welke posnummers van platen waar moeten ingelast worden. Dit geeft ook een beter beeld dan alleen maar complexe productietekeningen. Aangezien we eigen gebruikersattributen zoals vrachten en posnummers aan het IFC-export model meegeven kan men veel gerichter zoeken op onderdelen en ook naar 100% tracability toe, waar welke plaat moet ingelast worden. Er wordt ook per bouwdeel steeds een samenbouwvolgorde opgemaakt in Trimble Connect waaruit er dan een filmpje kan volgen of stappenplan/montagevolgorde via de verschillende aangemaakte views (snapshots). Sinds vorig jaar maakt VBSC ook gebruik van Virtual Reality (VR-bril Meta Quest) waarbij in de werkvoorbereiding of tijdens productie de bereikbaarheid van de lassen of de samenbouwvolgorde in kaart wordt gebracht.

Het is de bedoeling om op korte termijn veel verder te gaan, namelijk door te gaan innoveren m.b.v. de Trimble Connect AR-app (Augmented Reality van Construsoft) waarbij we in onze ateliers of op de werf de brug op positie al kunnen waarnemen zonder dat deze is geplaatst. De vele voordelen zijn om de flow van ketting aan bouwdelen in vloeroppervlakte te kunnen inschatten. Een kwaliteitscheck te kunnen uitvoeren op positie van diverse elementen van bvb. schotten en verstijvers vooraleer het bouwdeel wordt geschilderd. We willen op de werf ook kunnen controleren of de positie van ondersteuningsstoelen goed staan waarop de verschillende bouwmoten ondersteund zullen worden en nadien worden afgelast. Dit alles bekijken we in een vroeg stadium om zonder verrassingen voor de dag te komen. Idem met clashchecks van spoorweg catenairs of andere zaken.

Duurzaamheid
VBSC heeft de voorbije jaren ingezet op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s) van de Verenigde Naties! We zijn trots het UNITAR certificaat te hebben ontvangen uit handen van Cifal Flanders en VOKA. Dit is een mooie beloning in het verlengde van het Vlaamse Charter Duurzaam Ondernemen, dat we eerder al mochten ontvangen. Victor Buyck zal verder blijven gaan op de ingeslagen weg van de duurzaamheid.

Victor Buyck heeft gekozen om bij dit project, de brug in één geheel per ponton van Westdorpe naar Glasgow over de zee te transporteren en het aantal transportbewegingen te reduceren.

This new 110m revolving pylon cable-stayed bridge will link pedestrians and cyclists between Govan (south of the River Clyde) and Patrick to the north (next to the Riverside Museum). The design of the pylon is inspired by the historic riverside cranes. It will be one of the largest opening footbridges in Europe!

Farrans is the main contractor for the civil works. Victor Buyck will manufacture, supply and install the steel construction of the bridge (including cables). Demako is responsible for the mechanical parts and movement of the bridge.

The main deck consists of 2 longitudinal girders with a deck plate in between, supported by longitudinal and transverse stiffeners; dimensions 110m x 8.2m.

The use of BIM and collaboration
The delivery of a BIM model is always contractually agreed, so that clash checks and cooperation with civil or mechanical subcontractors can be checked thanks to the 3D information.

Innovative use of Tekla Structures
Despite the fact that we use other software packages (Rhino & Grasshopper) to set up the geometry, we also used the “Tekla Live Link” in this project, which made it possible to control slabs directly from Grasshopper in Tekla Structures in real time. The entire project is drawn in Tekla Structures 2020 and provided that some BIM articles are loaded through items or  reference models that we obtained from cooperating subcontractors or the customer.

The difficulty in building bridges is that the construction sections are welded together and must connect (weld) to each other within the tolerance of the EN1090-2 standard. In production, measurements are carried out per building part, each with a remaining excess length. These measurements are read out from the Leica measuring instruments via X Y Z coordinates and loaded into Tekla’s Layout Manager in order to determine the overlap, best fit positions and burn-off lengths, which ultimately forms a suitable full bridge.

Manufacturability
For the start of the modeling work and the geometry of this bridge, we used the software packages “Grasshopper” (visual programming) and “Rhino” (visualization of the programming and export of skeleton layers).

We always start with the geometry of the neutral fibre, including construction sheer, combined along a cross-section of the bridge on which the cross-sections are plotted, whether or not vertically or radially on this neutral fibre. If an extra construction sieve is required, or would change, this can be done by making a simple adjustment (Grasshopper) of the loaded construction sieve values. Everything hangs nicely together according to a chain and a well-defined order, so that a BIM model can be supplied with or without a construction sieve. An extra construction sieve is often required for the fabrication of the steel (stress-free geometry) and concrete. Once placed on the site, with full road surface paving and load, you then arrive at the final geometry in which the construction sieve is no longer necessary.

In our workshops, “Trimble Connect” is used to know which plate position numbers should be inserted where. This also gives a better picture than just complex production drawings. Since we add our own user attributes such as freights and item numbers to the IFC export model, it is possible to search for parts in a much more targeted manner and also towards 100% traceability, where which plate should be inserted. An assembly sequence is also always drawn up for each building part in Trimble Connect, from which a film can follow or a step-by-step plan/assembly sequence via the various created views (snapshots). Since last year, VBSC has also been using Virtual Reality (VR glasses Meta Quest) in which the accessibility of the welds or the assembly sequence is mapped out during work preparation or during production.

The intention is to go much further, with the use of the Trimble Connect AR app (Augmented Reality from Construsoft), where we can already observe the bridge in position in our workshops or on the site without it being placed. The many advantages are to be able to estimate the flow of chain to building parts in floor area. To be able to perform a quality check on the position of various elements of e.g. bulkheads and stiffeners before the building part is painted. We also want to be able to check on the site whether the position of the support chairs is correct on which the various construction sections will be supported and subsequently canceled. We look at all this at an early stage in order to avoid surprises. The same with clash checks of railway catenairs or other matters.

Sustainability
In recent years, VBSC has focused on the 17 sustainability goals (sustainable development goals or SDGs) of the United Nations! We are proud to have received the UNITAR certificate from Cifal Flanders and VOKA. This is a nice reward in line with the Flemish Charter for Sustainable Entrepreneurship, which we received earlier. Victor Buyck will continue on the path of sustainability.

Victor Buyck chose to transport the bridge as a whole by pontoon from Westdorpe to Glasgow over the sea in this project and to reduce the number of transport movements.

Hinterlasse ein Kommentar

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments