A kategória győztese országonként Benelux államok - 2021

Brugge – VTI

Construsoftbimawards - Brugge – VTI
Kategória Közérdekű projektek
Év 2021
Ország Benelux
Szervezet Vuylsteke-Eiffage
Szerző Pieter Vancoillie
Társszerzők Steven Schaubroeck
Ügyfél DBFM Scholen van Morgen, voor rekening van AGION, Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Az építmény helye Brugge - België

TRANSPARANTE EN ADAPTIEVE NIEUWBOUW VOOR VTI BRUGGE

omschrijving project

Architect: Van den Berg Architecten
Constructie: NEY+Partners
Technieken: SDHeedfeld Riemst
Interieur: Ariar, interieurarchitectuur, Brecht, Ann Roelands

De nieuwbouw van de technische school voor VTI Brugge, die een totale oppervlakte van 17.500 m² bevat, geeft plaats aan ateliers en klaslokalen voor de afdelingen mechanica, elektriciteit, garage, carrosserie, theoretisch technische richtingen en de bijbehorende 1ste graad, een refter en een sportzaal. Dit alles ondergebracht over 4 verdiepingen dat plaats zal bieden aan 800 leerlingen. Ook het internaat voor 65 internen en het volwassenenonderwijs worden erin ondergebracht. De speelplaats en parkeerruimte in de omgeving beslaan 13.290 m².
Het gebouw is opgetrokken tussen de industriële site van Bombardier en de dynamiek van de binnenstad en dit op wandelafstand van het station.
Het nieuwe complex kenmerkt zich door een sterk leer- en leefklimaat. Veel licht en lucht in de lokalen, grote open ruimtes in het gebouw en gebouwd voor moderne pedagogische concepten.
Het gebouw is uitgelijnd op een raster van 7,2mx7,2m. Het is een aanpasbaar gebouw naar de toekomst toe, met een eenvoudige structuur met kolommen, soms dubbel hoog, waardoor vrij
eenvoudig ruimten gemaakt of weggenomen kunnen worden.

Uitdaging:
Samenhang tussen betonstructuur en staalstructuur. Waarbij betonstructuur door ons (Vuylsteke-Eiffage – Meulebeke België) werd uitgewerkt en staalstructuur door onderaannemer (De Wandeler- Torhout België).
Een buitenbeentje in de structuur was de aanwezigheid van stalen windverbanden (type: Detan-trekstaven) gecombineerd met betonkolommen dit met de nodige verankeringen voor de krachtsoverdracht.
Eind maart 2020 zijn we gestart met de funderingswerken. Om de gehele ruwbouw (beton –en staalstructuur) op te trekken in 9 maanden was het BIM-verhaal bij de partijen een noodzaak om alles vlot op elkaar af te stemmen zodat vertraging op de werf tot een minimum gebracht werd. Samen met de Lean-planning hopen we de volledig afgewerkte en ingerichte school in november 2021 ter beschikking te kunnen stellen.

Samenwerkingen binnen TEKLA STRUCTURES:
Zowel de beton structuur als de staalstructuur werden gemodelleerd in Tekla en dit met TEKLA MODEL SHARING. Voor ons de eerste keer dat we met Tekla Model Sharing een samenwerking aangegaan zijn met onze onderaannemer. Echter ook direct gebruik van gemaakt voor interne samenwerking tussen collega’s onderling.
Daarnaast hebben we ook onze onderaannemers aangespoord om zoveel mogelijk in 3D te modelleren. En hun gemaakte modellen ter beschikking te stellen in IFC-formaat.
dit voor onder andere; holle wanden, steeldeck, gevelbeplating, staaltrappen, technieken…

Samenwerking en uitwisseling via TRIMBLE CONNECT:
Reeds enkele jaren maken we intern gebruik van Trimble Connect. Niet alleen onze projectleiding maar ook de werfleiding op de bouwplaats zelf, maakt handig gebruik van Trimble Connect voor nazicht en of verduidelijking van de verschillende bouwelementen. Dit door importeren van 3D-modellen van onze eigen modellen als deze van onderaannemers.
Niet alleen 3D-modellen worden in Trimble Connect geïmplementeerd, maar ook up-to-date 2D-grondplannen zoals architectuur –en stabiliteit plannen.
Zo krijgen onze mensen op de werf alsook onze onderaannemers duidelijk totaalbeeld van de uitvoering.

Publicaties:

  • – https://www.vandenbergarchitecten.nl/projecten/vti-brugge/?category=leren
  • – https://www.scholenvanmorgen.be/project/vti-en-cvo-brugge
  • – https://www.vtibrugge.be/nl/nieuws/test
  • – https://www.hln.be/brugge/nieuwe-school-vti-kost-37-miljoen~a2bd3d78/
  • – https://www.hln.be/brugge/eindelijk-vti-kan-beginnen-bouwen-aan-grootste-nieuwe-school-van-de-regio~ad831453/
  • – https://www.pzc.nl/brugge/vti-brugge-bouwt-derde-grootste-nieuwe-schoolgebouw-van-vlaanderen-de-tijd-van-afgesloten-klaslokalen-is-voorbij~a5693010/referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
  • – https://youtu.be/xS1jIAlJons
  • – https://www.focus-wtv.be/nieuws/bouw-nieuwe-campus-vti-op-schema

TRANSPARENT AND ADAPTIVE NEW BUILDING FOR VTI BRUGES

Project description

Architect: Van den Berg Architecten
Construction: NEY+Partners
Techniques: SDHeedfeld Riemst
interior: Ariar, interieurarchitectuur, Brecht, Ann Roelands

The new building of the technical school for VTI Bruges, which has a total surface area of 17,500 m², provides space for workshops and classrooms for the departments mechanics, electricity, garage, bodywork, theoretical technical courses and the corresponding 1st grade, a refectory and a sports hall. All this is housed over 4 floors that will accommodate 800 students. It also houses the boarding school for 65 boarders and provides adult education. The playground and parking space in the area cover 13,290 m².
The building is situated between the industrial site of Bombardier and the dynamics of the city center, within walking distance of the station.
The new facility is characterized by a strong learning and living environment. There will be lots of light and air in the classrooms, large open spaces in the building and it’s built for modern pedagogical concepts.
The building is aligned on a grid of 7.2mx7.2m. It is an adaptable building with focus on the future, with a simple column structure, sometimes double height, which makes it very easy to create or remove spaces.

Challenge:
Create coherence between the concrete structure and the steel structure. The concrete structure was developed by us (Vuylsteke-Eiffage – Meulebeke Belgium) and the steel structure by a subcontractor (De Wandeler-Torhout Belgium).
Something exceptional in the structure was the presence of steel wind braces (type: Detan tension bars) combined with concrete columns, this with the necessary anchors for the force transfer.
We started working on the foundation at the end of March 2020. In order to construct the entire structural work (concrete and steel structure) in 9 months, the BIM-part was a necessity to coordinate everything smoothly between the parties so that delays at the site were minimized. Together with the Lean planning, we hope to be able to make the fully finished and furnished school available in November 2021.

Collaborations within TEKLA STRUCTURES:
Both the concrete structure and the steel structure were modeled in Tekla with TEKLA MODEL SHARING. It was the first time that we have entered into a partnership with our subcontractor using Tekla Model Sharing. From that point on it was also used for internal collaboration between colleagues.
We encouraged our subcontractors to model in 3D as much as possible. And to make their produced models available in IFC format.
We used this, among other things, for precast double walls, steel deck, siding, steel stairs, techniques …

Collaboration and exchange using TRIMBLE CONNECT:
We have been using Trimble Connect internally for several years now. Not only our project management, but also the site management on the construction site itself, makes handy use of Trimble Connect for review and / or clarification of the various construction elements. This by importing our own 3D models as well as those of subcontractors.
Not only 3D models are implemented in Trimble Connect, but also up-to-date 2D floor plans such as architecture and stability plans.
This gives our people on site and our subcontractors a clear overall picture of execution.

Hagyja meg véleményét

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments