Huus veur Sport en Cultuur Zuidwolde

Construsoftbimawards - Huus veur Sport en Cultuur Zuidwolde
Kategória Közérdekű projektek
Év 2023
Ország Benelux
Szervezet Metadecor
Projektpartnerek Hesco Bouw, ICS Adviseurs, Gemeente De Wolden, BCT Architecten, Architech Company
Szerző Martin Elslo
Társszerzők Alexander Bichkovskis
Ügyfél Hesco Bouw
Az építmény helye Zuidwolde
Tags

Ontwerp
In opdracht van Hesco Bouw verzorgd Metadecor de 3D gevormde houten façade voor het Huus veur Sport en Cultuur in Zuidwolde. Het Huus is een multifunctionele accommodatie waarin nieuw te bouwen functies als een bibliotheek, theaterzaal en zorgvoorzieningen rondom een bestaande sporthal zijn geschakeld. Het gebouw wordt bekleed met een 3D lamellen gevel van houten latten die golvend rondom het gebouwvolume zijn geplaatst.

De basis voor het gevelontwerp is gelegd in een parametrisch ontwerp van de hand van ArchiTech Company. Het 3D draadmodel, dat door ATC is aangeleverd, is door Metadecor in Grasshopper ingeladen en aangevuld met allerlei ontwerpcriteria, zoals profielen, plankafmetingen, minimale en maximale afstanden, etc. Het ontwerp is vervolgens gekoppeld aan Tekla Structures, waar de verdere (detail) uitwerking is gedaan.

Gevelontwerp
De gevel bestaat uit montagebeugels die aan de bouwkundige gevel gemonteerd worden. In de beugels worden spanten van aluminium kokers gemonteerd. Tussen deze spanten worden prefab frames gehangen. De frames bestaan uit aluminium kokerprofielen en zetwerken, met daarop de houten latten gemonteerd.

De vorm van de gevel en de hart-op-hart afstand van de latten is zo gekozen dat de zontoetreding zo veel mogelijk geoptimaliseerd wordt: zonwerend in het zuiden, zon open op de noordgevel. De houten latten zijn voorzien van een FSC en PEFC keurmerk. Door een combinatie van kritisch doorrekenen en het maken van een efficiënt ontwerp, is de hoeveelheid toegepast aluminium tot een minimum beperkt.

Het project is in BIM uitgewerkt, wat met name heeft geholpen bij de afstemming van de montagebeugels op de bouwkundige ondergrond. De gevel wordt gemonteerd op diverse ondergronden: op HSB elementen, op stalen constructiedelen en op een aluminium vliesgevel. Met uitzondering van de vliesgevel waren alle onderdelen in 3D uitgewerkt, hoewel van de vliesgevel de houten stijlen en regels wel in 3D getekend waren. Zo hebben we in de HSB elementen de stijlen af kunnen stemmen op het stramien van de gevel, in het staal montage voorzieningen mee kunnen laten nemen, en in de vliesgevel consoles op kunnen laten nemen ten behoeve van de montage van de spanten.

Tekla Structures
Omdat de gevel golvend rond het gebouw gaat, is geen onderdeel of merk gelijk. Om de maatvoering van alle unieke merken te borgen, is in Tekla veel aandacht besteed aan het maken van slimme koppelingen tussen onderdelen. Bijvoorbeeld met gesneden pen-gat verbindingen en puzzelstukjes.

Eén van de meest lastige koppelingen is de montage van de houten latten op de aluminium frames. Deze koppeling kent een aantal eisen: een lat ligt vrijwel nooit parallel met het frame (er is altijd een kleine hoekverdraaiing), het contactoppervlak tussen het hout en het aluminium moet tot een minimum beperkt worden en tot slot varieert de hart-op-hart afstand van de latten. Om deze eisen in één koppeling te kunnen maken, is gekozen voor een laser gesneden kamvormige plaat. Deze plaat verkleint het contactoppervlak tussen hout en aluminium, maakt een hoekverdraaiing mogelijk en legt de positie van de houten lat ten opzichte van het aluminium vast. Hiermee wordt de assemblage van de latten enorm vereenvoudigd, alle complexiteit zit immers in het gesneden onderdeel.

We hebben de combinatie Grasshopper – Tekla maximaal ingezet om de complexiteit van het ontwerp vast te leggen in de machinaal geproduceerde onderdelen. Hiermee borgen we een goede maatvoering en maakbaarheid, waarmee we vol vertrouwen uitkijken naar weer een spraakmakende Metadecor gevel.

Design
Commissioned by Hesco Bouw, Metadecor provided the 3D shaped wooden facade for the ‘Huus veur Sport en Cultuur Zuidwolde’. The house is a multifunctional accommodation in which new functions such as a library, theatre hall and care facilities are integrated around an existing sports hall. The building is covered with a 3D facade of wooden slats that undulate around the building volume.

The basis for the facade design was laid in a parametric design by ArchiTech Company. The 3D wire model supplied by ATC has been loaded into Grasshopper by Metadecor and supplemented with various design criteria, such as profiles, slat dimensions, minimum and maximum distances, etc. The design is then linked to Tekla Stuctures, where further (detailed) elaboration is carried out.

Facade design
The facade consists of mounting brackets that are to be mounted on the architectural facade. Aluminium tube trusses will then be mounted in the brackets. Prefab frames are hung between these trusses. The frames consist of aluminium box profiles and flashings, with the wooden slats pre-assembled on them.

The shape of the facade and the centre-to-centre distance of the slats has been chosen in such a way that the sun enters only as desired: sun blocking in the south, sun open on the north facade. The wooden slats are labelled with an FSC and PEFC quality mark. Through a combination of critical calculations and making an efficient design, the amount of aluminium used has been kept to a minimum.

The project was developed using BIM, which helped in particular with the finetuning of the mounting brackets on the underlying construction. The facade is mounted on various surfaces: on prefab wooden wall elements, on steel construction parts and on an aluminium curtain wall. With the exception of the curtain wall, all parts were designed in 3D by other parties, although the wooden mullions and transoms of the curtain wall were drawn in 3D. By working with other parties in BIM, we were able to match the mullions in the prefab wooden wall elements to the grid of the facade, have mounting features included in the steel, and place consoles in the curtain wall for the purpose of mounting the trusses.

Tekla Structures
Because the facade undulates around the building, no part is the same. In order to guarantee the dimensions of all unique assemblies, we paid a lot of attention in Tekla to making smart links between parts. For example with cut mortise and tenon connections, and with puzzle pieces.

One of the most difficult couplings is the mounting of the wooden slats on the aluminium frames. This coupling has a number of requirements: a slat is almost never parallel to the frame (there is always a small angular displacement), the contact surface between the wood and the aluminium must be kept to a minimum and, finally, the centre-to-centre distance of the slats varies. In order to meet these requirements in a single coupling, a laser-cut comb-shaped plate was chosen. This plate reduces the contact surface between wood and aluminium, allows an angular rotation and fixes the position of the wooden slat in relation to the aluminium. This greatly simplifies the assembly of the slats, since all the complexity is in the cut part.

We made maximum use of the Grasshopper – Tekla combination to capture the complexity of the design in the machine-produced parts. With this we guarantee good control of dimensions and manufacturability, with which we confidently look forward to another striking Metadecor facade.

Hagyja meg véleményét

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
11 hónapja

Namens het oprichtings bestuur van het Huus van harte gefeliciteerd