65 appartementen Bosselaar Zuid – Zevenbergen

Construsoftbimawards - 65 appartementen Bosselaar Zuid – Zevenbergen
Categoria Projectos Comerciais
Ano 2023
País Benelux
Organização Adviesbureau Brekelmans
Autor Shekib Yosuf
Local de construção Bosselaar Zuid - Zevenbergen
Tags

65 appartementen Bosselaar Zuid – Zevenbergen

Dit appartementengebouw genaamd ‘gebouw X’ betreft 1 van de 2 appartementengebouwen dat deel uitmaakt van het nieuwbouwproject te Bosselaar Zuid in Zevenbergen.
De verticale draagconstructie bestaande uit de gevels, wanden en enkel kolom bestaat uit door Heembeton vervaardigde prefab elementen. De draagvloeren bestaan uit Dycore ribbenvloer en kanaalplaatvloer, en Heembeton cascovloer. De engineering van het casco viel in het geheel onder de verantwoordelijkheid van Adviesbureau Brekelmans.

Het gebruik van BIM en samenwerking
In dit project vormden de BIM en Tekla de belangrijke pijlers m.b.t. uitwerking van het casco en bijbehorende communicatie met de verschillende partijen. Deze fase van het bouwproces vormt de voorbereiding op de uitvoering en is een belangrijk moment voor tijdig signalering en tackelen van eventuele knelpunten.
In dit project is voor de totstandkoming van het casco model gebruik gemaakt van de IFC-modellen, zoals bouwkundig model, globaal constructief model, installatiemodellen en de modellen van de volgende leveranciers; geveldrager, console-galerij-balkon, staal, prefab beton trappen, lift en kozijnen.
De verwevenheid van deze onderleggers wordt in deze fase zichtbaarder en zodoende zijn eventuele conflicten ook tijdig getackeld. Er zijn verschillende opties voor de communicatie van de aanpak van de ‘issues’ en hier is gebruik gemaakt van de meest voor de hand liggende optie; issues verzamelen en delen middels bcf-bestand.

Innovatief gebruik van Tekla Structures
Het gebruik van de gebruikerscomponenten scheelt aanzienlijk veel tijd. In dit project zit er repetitie in zowel de vorm van wand- en gevelelementen als sommige verbindingen. Een gebruikerscomponent ‘maakt het werk lichter’.

Maakbaarheid
Het casco is voornamelijk opgebouwd uit beton en staal. Het staal kan worden onverdeeld in wapeningstaal en staalwerk als opvangconstructie. De complexiteit van dit project ligt in het bijzonder in de eindwanden. Hier komen een combinatie van verschillende ‘dingen’ bij elkaar, zoals wand met console en wandsparing(en), wand met stalen ligger aan de bovenzijde en wand met ingestorte stalen koker. Verder komen hier afwijkende verbindingen, ingestorte hoekstaal, stek- en gainverbindingen en relatief veel en zwaardere wapening voor. Om de maakbaarheid hiervan te garanderen was hier continu overleg met de constructeur en productie.

Duurzaamheid
De fabriek heeft randvoorwaarden opgesteld m.b.t. de dikte, breedte, hoogte, gewicht en overige aspecten. In dit project zijn de ‘te lange’ wanden opgedeeld in twee delen. De opdeling zit bij alle vergelijkbare elementen op dezelfde positie. Dit zorgt voor een efficiënt gebruik van de bekisting. Het wapeningsnet komt uit een nettenlasmachine. Om zoveel mogelijk staven in het net mee te nemen, wordt hierbij naast tijd en kosten ook energie bespaard. Verder worden afwijkende instortvoorzieningen indien akkoord door de externe partij(en), aangepast tot een standaard.
Deze combinatie van aanpak draagt uiteraard bij aan de duurzaamheid.

Wauw-factor
Het appartementengebouw is niet alleen maar een ‘blok beton’. Als er wordt ingezoomd op de vele details, zijn er interessante punten die in het oog springen. Hierbij kan worden gedacht aan de vorm in zijn totaliteit die duidelijk de functie en uitstraling van de ‘draagconstructie’ uitstraalt. De combinatie van verbindingen, opleggingen, sparingen en ten slotte de ruwe textuur maken het gebouw in deze fase zeker wel aantrekkelijk.

Projectwebsite: www.bosselaarzuid.nl

65 apartments Bosselaar Zuid – Zevenbergen

This apartment building named ‘building X’ is 1 of the 2 apartment buildings that are part of the new construction project at Bosselaar Zuid Zevenbergen.
The vertical bearing structure consisting of facades, walls and a single column consists of prefab elements manufactured by Heembeton. The supporting floors consist of Dycore ribbed floor and hollow-core slab, and Heembeton massive slab. The engineering company Brekelmans was fully responsible for the structure.

The use of BIM and collaboration
In this project the BIM and Tekla were the important pillars regarding to the elaboration of the structure and communication with the different parties. This phase of the construction process is the preparatory phase and an important moment for early identifying and tackling of possible bottlenecks.
In this project, the IFC models, such as architectural model, global structural model, MEP models and other models such as, brick support, prefabricated cantilever beam and balcony, steel frames, precast concrete stairs, elevator and window frames were used for the completion of the entire structure.
The interconnectedness of these underlays becomes more visible at this stage and thus any conflicts can be tackled in time. There are several options for communicating the ‘issues’ and the most obvious option has been used here; collecting and sharing issues via bcf file.

Innovative use of Tekla Structures
Using the custom component saves a considerable amount of time. In this project, there is repetition in the form of wall and façade elements as well as some connections. A user component “makes the work lighter”.

Manufacturability
The structure is composed mainly of concrete and steel. The steel can be divided into reinforcing steel and steel frame structure. The complexity of this project lies particularly in the end walls. Here comes a combination of different “things” together, such as wall with cantilever beam and large opening, wall with steel girder on top, wall with cast in steel tube. Furthermore, different connections, cast in angle bar, grouted bar in duct connections and relatively large and heavier reinforcement occuring here. In order to guarantee the manufacturability here, there was continuous consultation with the structural engineer and factory.

Sustainability
The factory has set conditions regarding to thickness, width, height, weight and other aspects. In this project, the wider walls have been divided into two parts. The division is in the same position for all comparable elements. This ensures efficient use of the formwork. The reinforcement mesh are manufactured by the mesh welding machine. In order to include as many bars as possible in the mesh, this saves energy in addition to time and costs. Furthermore, if agreed by other partners and companies, there will be use of as many as possible standard parts and items. This combination of these approaches obviously contributes to sustainability.

Wow-factor
The apartment building is not just a dry ‘block of concrete’. When zooming in on the many details, there are interesting points that are standing out. This includes the form in its entirety, which clearly conveys the function and appearance of a ‘supporting structure’. The combination of joints, support, recesses and finally the rough texture certainly do make the building attractive at this stage.

Website: www.bosselaarzuid.nl

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments