Cambuurstadion

Construsoftbimawards - Cambuurstadion
Categoria Projectos Desportivos e/ou Recreativos
Ano 2024
País Benelux
Organização Severfield Steel Construction
Parceiros do Projeto Van Wijnen Gorredijk, Haitsma Beton, Consolis VBI, Hendriks precon, Widdershoven Architecten, BDM, De Waard Grondverzet
Autor Heidi Sprakel
Cliente Van Wijnen Gorredijk
Local de construção Leeuwarden
Tags ConcreteSteelTekla Structures

Het nieuwe stadion voor SC Cambuur is gebouwd naar Engels voorbeeld: vier losse, hoge tribunes, die tot aan het veld lopen en rondom vier lichtmasten. De grote spanten voor de tribunes hebben een vrije overspanning van 26 meter. Het multifunctionele stadion biedt plaats aan opleidings- en commerciële ruimtes voor verhuur. Met ingang van het seizoen 2024-25 zal het stadion – met een capaciteit van 15.000 zitplaatsen – in gebruik worden genomen. In opdracht van Van Wijnen Gorredijk leverde en monteerde Severfield Steel Construction de ruim 1.746 ton staal voor het stadion.

Duurzaam staal
Het Cambuur-stadion is het eerste stadion ter wereld waarbij XCarb® recycled and renewably produced staal van ArcelorMittal is toegepast, geproduceerd van 100% schroot en met gebruik van 100% duurzame energie. Tachtig procent van het in het stadion toegepaste balkstaal is XCarb®. Ten opzichte van het gebruik van klassiek balkstaal levert dit een besparing op van ruim 285.000 kilogram CO2-equivalent. Dit komt ongeveer overeen met de uitstoot van ruim 160 dieselauto’s die 10.000 kilometer op jaarbasis rijden.

Toepassing van BIM
Het IFC-model van Van Wijnen Engineering lag aan de basis van de vorm, constructie en maatvoering voor de bouw van het stadion. De engineers van Severfield Steel Construction hebben dit IFC-model in Tekla geladen. Zij filterden de stalen onderdelen uit het model en zetten deze om naar de Tekla-staalprofielen. Dit Tekla-staalmodel is vervolgens gedeeld met de aannemer en het vormde daarna de leidraad voor de andere onderaannemers.

Van Wijnen Gorredijk was verantwoordelijk voor de controle en coördinatie van de verschillende IFC-modellen in BIM. Deze vond bijna wekelijks plaats om de kwaliteit en voortgang van de staalconstructie te bewaken. Eén van de voorwaarden voor een goede controle binnen BIM is dat de modellen van voldoende kwaliteit zijn. Binnen Tekla is dit goed in te richten en te onderhouden.

De diverse bouwpartners hebben óf hun eigen model aangeleverd waaraan de engineers van Severfield Steel Construction de constructie aanpasten, óf ze pasten hun gegevens aan ons staalmodel aan. Het uitwisselen van gegevens verliep met de meeste projectpartners via IFC. Omdat deze goed in te lezen zijn in Tekla, konden wij de benodigde voorzieningen gemakkelijk overnemen in ons staalmodel.

Bij het stadion waren de bouwvolgorde en ondersteuningsconstructie van groot belang. Daarom hebben we stap voor stap de bouwvolgorde gemodelleerd in Tekla en deze gedeeld via BIM om tot een veilig en efficiënt bouwproces te komen. Dit IFC-model is ook digitaal gedeeld met onze staalmonteurs, samen met de verschillende 3D-fase IFC-bestanden. Het project is geheel met IFC en BIM gerealiseerd, waarbij er nauwelijks nog papieren tekeningen aan te pas kwamen.

The new stadium for SC Cambuur was built according to the English model: four separate, high stands that run all the way to the field and four light poles surrounding it. The large trusses for the stands have a free span of 26 meters. The multipurpose stadium will house training and commercial spaces for rent. As from the 2024-25 season, the stadium – with a seating capacity of 15,000 – will be in operation. Commissioned by Van Wijnen Gorredijk, Severfield Steel Construction delivered and assembled the more than 1,746 tonnes of steel for the stadium.

Sustainable steel
Cambuur Stadium is the first stadium in the world to use ArcelorMittal’s XCarb® recycled and renewably produced steel, produced from 100% scrap and using 100% renewable energy. Eighty percent of the beam steel used in the stadium is XCarb®. Compared to the use of conventional beam steel, this results in a saving of over 285,000 kilograms of CO2 equivalent. This is roughly equivalent to the emissions of over 160 diesel cars driving 10,000 kilometers on an annual basis.

Application of BIM
Van Wijnen Engineering’s IFC model was the basis for the shape, construction and dimensions for the construction of the stadium. Severfield Steel Construction’s engineers loaded this IFC model into Tekla. They filtered the steel parts from the model and converted them to Tekla steel profiles. This Tekla steel model was then shared with the contractor and it formed the guide for the other subcontractors.

Van Wijnen Gorredijk was responsible for checking and coordinating the various IFC models in BIM. This took place almost on a weekly basis to monitor the quality and progress of the structural steel. One of the conditions for good control within BIM is that the models are of sufficient quality. Within Tekla, this is easy to set up and maintain.

The various construction partners either supplied their own model according to which the engineers from Severfield Steel Construction adapted the structure, or they adapted their data according to our steel model. Data exchange with most project partners took place via IFC. Since data are easy to read into Tekla, we could easily process the required features into our steel model.

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments