Cleanroom gebouw – Veldhoven

Construsoftbimawards - Cleanroom gebouw – Veldhoven
Categoria Projectos Industriais
Ano 2021
País Benelux
Organização Buro Grondverf (in opdracht van Moeskops Staalbouw)
Parceiros do Projeto Moeskops Staalbouw
Autor Peter-Paul Brans
Cliente BMV (Bouwers Met Visie)
Local de construção Veldhoven
Tags

Juryrapport

“Het bijzondere van het winnende project ‘Cleanroom gebouw’ van Buro Grondverf is, naast de aangetoonde meerwaarde van het gebruik van BIM, de aansluitingen tussen staal en beton”, aldus de jury. Jurylid Frank Maatje noemde het ‘het voorbeeld van hightech bouw’. Niet alleen werd tussen met name de opdrachtgever, bouwkundig aannemer, architect, constructeur, installateur, beton leveranciers en de staalbouwer onderling gecommuniceerd met IFC-modellen. Ook op de bouwplaats is voor de monteurs de tablet met Trimble Connect het uitgangspunt, waardoor iedereen met dezelfde informatie werkt en voorzien is van de laatste informatie.

Projectomschrijving

Het bijzondere van dit gebouw is dat het is gebouwd op 30x betonnen kolommen. Op deze beton kolommen zijn stalen kolomkoppen gemonteerd welke 34x stalen spanten opvangen. De spanten dragen op hun beurt weer de gehele staalconstructie
Kengetallen:
• 2500 Ton staal
• 34 spanten
• 56.000 bouten
• 1279 roosters en traptreden
• 663x IFC modellen / 2D DWG bestanden (118x up-to-date)
Dit project is in grote ruwe lijnen opgezet door hoofdconstructeur en architect. De uiteindelijke uitvoering is pas tot stand gekomen tijdens het bouwproces. Tussen met name de opdrachtgever, bouwkundig aannemer, architect, constructeur, installateur, beton leveranciers en natuurlijk de staalbouwer is onderling gecommuniceerd met IFC modellen. Wekelijkse besprekingen met afstemmingen op elk discipline op deze schaal zouden ondenkbaar zijn geweest zonder 3D IFC modellen
Om deze vorm van aanpak goed te coördineren blijft het een uitdaging met partijen te werken welke niet in een 3D pakket werken. Doordat 2D gecontroleerd dient te worden op 3D loop je continu achter de feiten aan en is veel foutgevoeliger.
BIM op de bouwplaats begint ook steeds meer zijn weg te vinden bij de montage. Monteurs krijgen nog wel een 2D tekening mee, maar het uitgangspunt is een tablet met Trimble Connect. In Trimble Connect staan altijd de laatste IFC modellen en bijbehorende overzicht tekeningen. Updates volgen automatisch met dagelijkse meldingen per e-mail.
Doordat het gehele staalbedrijf werkt in één project met dezelfde gegevens in Trimble Connect zijn modelleurs, montageploegen, projectleiders en calculatie altijd voorzien van de laatste informatie. Trimble Connect is wat dat betreft ook redelijk laagdrempelig om mee te werken
Persoonlijk sta ik ervan te kijken met de 3D mogelijkheden welke tegenwoordig voorhanden zijn dat er nog steeds erg veel partijen zijn welke nog alles in 2D uitwerken en aanleveren. Ook werknemers op bouwplaatsen zijn nog traditioneel met tekeningen en lijsten op papier. BIM, en dan met name het belang van IFC modellen begint geleidelijk zijn weg te vinden in de bouw, maar gaat mij toch nog wat te langzaam

Jury report

“The special thing about the winning project ‘Cleanroom gebouw’ by Buro Grondverf are, in addition to the proven added value of the use of BIM, the connections between steel and concrete”, according to the jury. Jury member Frank Maatje called it ‘the example of high-tech construction’. Not only was communication between mainly the client, construction contractor, architect, constructor, installer, concrete suppliers and the steel fabricator done using IFC models. Also on the construction site, the tablet with Trimble Connect is the starting point for the technicians, so that everyone works with the same information and is provided with the latest information.

Project description

The special thing about this building is that its built on 30x concrete columns. Steel columns are mounted on these concrete columns, which support 34x steel trusses. The trusses at their turn support the entire steel structure
Key numbers:
• 2500 Tons of steel
• 34 trusses
• 56.000 bolts
• 1279 gratings and steps
• 663x IFC models / 2D DWG files (118x up-to-date)
Broadly speaking, this project was set up by the main structural engineer and the architect. The final implementation wads done during the construction process. In particular, the client, construction contractor, architect, constructor, installer, concrete suppliers and of course the steel constructor communicated with each other with IFC models. Weekly meetings with alignments on every discipline on this scale would have been inconceivable without 3D IFC models
To properly coordinate this form of approach, it remains a challenge to work with parties that do not work in a 3D package. Because 2D must be checked with 3D, you are constantly running behind the facts and is much more error-prone.
BIM on the construction site is also increasingly finding its way into assembly. Mecanics will still receive a 2D drawing, but the starting point is a tablet with Trimble Connect. Trimble Connect always contains the latest IFC models and associated overview drawings. Updates follow automatically with daily email notifications.
Because the entire steel company works in one project with the same data in Trimble Connect, modellers, assembly teams, project leaders and calculators are always provided with the latest information. Trimble Connect is also fairly accessible to work with in that respect
Personally, I am amazed with the 3D possibilities that are available nowadays that there are still a lot of parties that still work out and deliver everything in 2D. Workers on construction sites are also still traditional with drawings and lists on paper. BIM, and in particular the importance of IFC models, is gradually starting to find its way into construction sites, but is still a bit too slow for me

Deixe o seu comentário

2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Marcel van Odenhoven
2 anos atrás

De staalconstructie van een cleanroomgebouw is uniek in zijn soort en laat mede door bordessen van verschillende grootte en importantie, looppaden, ophangconstructies, kraanconstructies, etc. een aparte indruk achter. Ook met betrekking tot staaldetails een indrukwekkend en uitdagend werk. In dat opzicht dank voor de prettige samenwerking. Dit project verdient om op gestemd te worden.

Ingrid Brouwer
2 anos atrás

Indrukwekkend!