Nieuwbouw WDP De Jong Verpakking

Construsoftbimawards - Nieuwbouw WDP De Jong Verpakking
Categoria Projectos Industriais
Ano 2023
País Benelux
Organização Willy Naessens Nederland
Parceiros do Projeto Willy Naessens België
Autor Ronald van Erp
Local de construção de Lier
Tags

In opdracht van WDP heeft Willy Naessens Nederland het nieuwe meerlaags distributiecentrum voor eindgebruiker De Jong Verpakking op Industrieterrein Westerlee in De Lier gerealiseerd. De Jong Verpakking is dé specialist in golfkartonnen verpakkingen voor de food- en nonfood industrie, AGF en e-commerce.

Een enorm meerlaags productie- en distributiecentrum van ca. 85.000 m² verdeeld over diverse bouwlagen, waaronder een kantoor met meerdere verdiepingen, productie- en distributiehal en een groot parkeerdek.

De beperkte beschikbaarheid en stijgende kosten van bouwgrond, noopt vastgoedspelers om samen met de klant innovatieve, efficiëntere oplossingen uit te werken die de footprint van de gebouwen verkleint en hun opslag- en distributiecapaciteit optimaliseert. Verticale realisatie vormt hierop een passend antwoord.

Eindgebruiker De Jong Verpakking uit De Lier breidt haar locatie uit om aan de groeiende vraag te voldoen. Het nieuwe pand is gerealiseerd naast een huidige locatie van De Jong Verpakking en bestaat uit een productiehal op de gelijkvloerse verdieping en daarnaast een hellingweg waarover vrachtwagens naar de distributiehal kunnen rijden op de eerste verdieping. Naast een distributiehal zal de eerste verdiepingsvloer ook worden voorzien van een ruim parkeerdek.

Vanwege de korte doorlooptijd is gekozen voor een hybride constructie, waarin prefab beton en staal slim gecombineerd worden. Hierdoor kan niet alleen sneller, maar ook aanzienlijk lichter gebouwd worden. Van beton tot staal, aansluitingen en detailleringen: al onze expertises komen in dit project ruimschoots aan bod.

De binnenzijde van het gebouw staat in dienst van de apparatuur. De gehele structuur, vloeren en indelingen vormen onderdeel van de gehele flow van de werkzaamheden en zijn hierop afgestemd. Van een grote automatische rollenopslag tot de verschillende afvalputten. Bij alle elementen is nagedacht over de positionering binnen het gebouw en het productie proces als leidraad.

In dit project hebben we Tekla Model Sharing toegepast. Door de krappe planning moesten meerdere disciplines tegelijk worden uitgewerkt. Doordat er zoveel raakvlakken waren konden we dit alleen goed uitvoeren door samen in het model te werken. Willy Naessens Nederland heeft de gehele fundering uitgewerkt, Willy Naessens België de bovenbouw en Reijrink de staalconstructie. Dit bleek onmisbaar voor het gehele traject. Doordat iedereen elke dag alle modelwijzigingen inlaadden, werkte iedereen met de laatste versie van het model. Hierdoor konden we snel reageren op vragen van elkaar en samen tot oplossingen komen.

Door al deze verschillende disciplines via IFC samen te voegen is het een mooi maar zeker ook een heel uitdagend project. Alle onderaannemers hebben gewerkt in 3D. Via de IFC uitwisseling heeft een externe partij alles samengevoegd en gecontroleerd.

Wij gebruiken Tekla om onze montagevolgorde te genereren. Zie het MP4 bestand van de dockhuizen om een indruk hiervan te krijgen. Op basis hiervan genereren wij lijsten en sturen wij onze fabrieken aan zodat iedereen tot op de dag nauwkeurig weet wanneer welk element geleverd dient te worden. Dit geeft ons de voorsprong om ook onze onderaannemers nauwkeurig aan te sturen.

Commissioned by WDP, Willy Naessens Nederland has realized the new multi-level distribution center for end-user De Jong Verpakking at Industrieterrein Westerlee in De Lier. De Jong Verpakking is the specialist in corrugated packaging for the food and non-food industry, AGF and e-commerce.

A huge multi-storey production and distribution center of approx. 85,000 m² divided over several building layers, including a multi-storey office, production and distribution hall and a large parking deck.

The limited availability and rising cost of building land is forcing real estate players to work with clients to develop innovative, more efficient solutions that reduce the buildings’ footprint and optimize their storage and distribution capacity. Vertical realization is an appropriate response to this.

End user De Jong Verpakking from De Lier is expanding its location to meet growing demand. The new building has been built next to De Jong Verpakking’s current location and consists of a production hall on the ground floor and, in addition, a ramp over which trucks can drive to the distribution hall on the second floor. In addition to a distribution hall, the second floor will also be equipped with a spacious parking deck.

Because of the short lead time, a hybrid construction was chosen, in which precast concrete and steel are cleverly combined. This allows not only faster, but also significantly lighter construction. From concrete to steel, connections and detailing: all our areas of expertise are amply covered in this project.

The inside of the building serves the equipment. The entire structure, floors and layouts are part of the entire flow of operations and are designed accordingly. From a large automatic roller storage to the various waste pits. All elements were thought about positioning within the building and the production process as a guide.

In this project, we applied Tekla Model Sharing. Due to the tight schedule, several disciplines had to be worked out at the same time. Because there were so many interfaces, we could only do this properly by working together in the model. Willy Naessens Netherlands worked out the entire foundation, Willy Naessens Belgium the superstructure and Reijrink the steel construction. This proved indispensable for the entire project. Because everyone uploaded all model changes every day, everyone worked with the latest version of the model. This allowed us to respond quickly to each other’s questions and come up with solutions together.

Bringing all these different disciplines together via IFC made it a beautiful but also a very challenging project. All subcontractors worked in 3D. Through the IFC exchange, an external party merged and checked everything.

We use Tekla to generate our assembly sequence. See the MP4 file of the dock houses to get an impression of this. Based on this, we generate lists and direct our factories so that everyone knows to the day when which element needs to be delivered. This gives us the edge to accurately direct our subcontractors as well.

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments