Ara Almelo

Construsoftbimawards - Ara Almelo
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Severfield Steel Construction
Project partners STELLAR DEVELOPMENT CV (samenwerking Heembouw en Stellar Development BV), Heembouw Architecten, Pelecon Structural Engineers, Heembouw Bedrijfsruimten West
Author Heidi Sprakel
Client Heembouw Bedrijfsruimten West
Place of construction Almelo
Tags Tekla StructuresSteel

Een distributiecentrum ontwikkelen dat past binnen het landschap, dat was de doelstelling bij het ontwerp van Ara Almelo. Het resultaat is een logistiek centrum met alle functionaliteiten die hierbij horen, dat dankzij een ecologisch natuurscherm van bijna een kilometer lang en 15 meter hoog de biodiversiteit in het gebied bevordert. Het ontwerp van het scherm bestaat uit verticale basisportalen, waartegen een stalen frame met diagonaal lijnenspel is aangebracht. Hiertussen zitten stalen netten, waarlangs de vegetatie omhoog kan klimmen.

Over de staalconstructie
In de staalconstructie voor de in totaal vier units met kantoren zijn circa 500 vakwerkspanten toegepast. Severfield Steel Construction (voorheen Voortman Steel Construction) leverde en monteerde de staalconstructie, de kanaalplaatvloeren en de prefab betonelementen. Ook verzorgde Severfield de engineering en de montage van het natuurscherm. Aan de basis van dit scherm staat een indrukwekkend stalen frame, dat geheel thermisch verzinkt is. Het totale gewicht van de staalconstructie, inclusief het natuurscherm, is ruim 1.800 ton.

Lage CO2-footprint
Ara Almelo ontving het certificaat BREEAM NL Very Good en voldoet als innovatieve koploper in de industrie aan de Europese richtlijnen voor taxonomie (de EU Taxonomie). In het ontwerp en de keuze van materialen en technieken is gestreefd naar een zo laag mogelijke CO₂-footprint. Ara Almelo presteert hierdoor 66% beter dan de wettelijke MPG-norm (Milieu Prestatie voor Gebouwen).

Toepassing van BIM
De gegevens voor het project werden gedeeld door middel van IFC-modellen van zowel aannemer Heembouw als hoofdconstructeur Pelecon, die de basis voor de vorm, constructie en maatvoering van het gebouw bepaalden. Na het opzetten van het staalmodel in Tekla, waarin de profilering van de hoofdconstructeur en de verbindingsdetails van onze detailconstructeur zijn overgenomen, werd het staalmodel onderverdeeld per unit.

De aannemer, die ook de BIM-coördinator was, gebruikte het Tekla-staalmodel als leidraad. Ook de andere bouwpartners leverden hun eigen IFC-model aan. Waar nodig hebben wij de constructie hierop aangepast, óf de bouwpartners pasten hun model aan. Het uitwisselen van gegevens verliep met de meeste projectpartners via IFC. Door de gegevens in Tekla in te lezen, konden wij de benodigde voorzieningen en aanpassingen snel en eenvoudig overnemen in ons staalmodel. De positie van de gaten voor de bevestigingspunten van de spankabels in het natuurscherm werden aangegeven op 2D ACAD tekeningen, die ook in Tekla ingelezen kunnen worden.

De controle en coördinatie van de verschillende IFC-modellen in BIM lag bij Heembouw. Wekelijks vond een BIM-overleg plaats, waarin we eventuele knelpunten bespraken om samen tot een oplossing te komen. De kwaliteit en voortgang van de staalconstructie in combinatie met bouwkundige modellen werden bewaakt in één en hetzelfde model. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat de te controleren modellen van voldoende kwaliteit zijn. Dit houdt ook in dat de IFC-modellen de juiste BIM Basis ILS informatie bevatten. Hierbij is het revisiebeheer van de IFC-modellen van groot belang, om ervoor te zorgen dat altijd met de laatste modellen gewerkt wordt.

Developing a distribution center that fits within the landscape, that was the objective when designing Ara Almelo. The result is a logistics center with all the necessary functionalities, which promotes biodiversity in the area, thanks to an ecological screen that is almost a kilometer long and 15 meters high. The design of the screen consists of vertical base portals, against which a steel frame with diagonal lines is fitted. Between this frame are steel nets, along which vegetation can climb up.

About the steel structure
Approximately 500 trusses were used in the steel structure for the total of four units with offices. Severfield Steel Construction (formerly Voortman Steel Construction) supplied and assembled the steel structure, the hollow-core slabs and the precast concrete elements. Severfield also took care of the engineering and assembly of the ecological screen. At the base of this screen is an impressive steel frame, which is entirely hot-dip galvanized. The total weight of the steel structure, including the ecological screen, is over 1,800 tons.

Low CO2 footprint
Ara Almelo received the BREEAM NL Very Good certificate and, as an innovative industry frontrunner, complies with the European taxonomy guidelines (the EU Taxonomy). In the design and choice of materials and techniques, the aim has been to achieve the lowest possible carbon footprint. As a result, Ara Almelo performs 66% better than the legal MPG standard (Environmental Performance for Buildings).

Application of BIM
Data for the project was shared through IFC models from both contractor Heembouw and lead structural engineer Pelecon, which provided the basis for the building’s shape, construction and dimensions. After setting up the steel model in Tekla, which included the profiling from the main structural engineer and the connection details from our detail structural engineer, the steel model was divided by unit.

The contractor, who was also the BIM coordinator, used the Tekla steel model as a guide. The other construction partners also supplied their IFC model. Where necessary, we adjusted the construction accordingly, or the building partners adjusted their model. Data exchange with most of the project partners took place through IFC. By reading the data into Tekla, we were able to quickly and easily process the required provisions and adjustments into our steel model. The position of the holes for the attachment points of the tension cables in the ecological screen were indicated on 2D ACAD drawings, which could also be read into Tekla.

Control and coordination of the various IFC models in BIM was in the hands of Heembouw. Weekly BIM consultations took place in which we discussed any bottlenecks to come to a solution together. The quality and progress of the steel construction in combination with architectural models were monitored in one and the same model. One of the conditions for this is that the models to be monitored are of sufficient quality. This also implies that the IFC models contain the correct BIM Basis ILS information. Here, the revision management of the IFC models is very important, to ensure that the latest models are used.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments