Arte Nova

Construsoftbimawards - Arte Nova
Category Commercial Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization Architon
Project partners Hooyberghs Alg. Bouwonderneming
Author Antonissen
Place of construction Mechelen
Tags

Arte Nova, pal in het centrum van Mechelen, is een architecturaal pareltje, ingebed in een rijke historische context. Op deze prominente plaats in Mechelen wordt een woonproject gebouwd met een duurzame architectuur, generositeit en ruimtelijkheid als kernwaarden. Het gebouw harmonieert met de historische omgeving, dankzij een doordachte detaillering en uitgekiend materiaalgebruik. Arte Nova versterkt het stedelijke weefsel met zijn kwalitatieve woonvormen.

De bouwheer heeft beroep gedaan op Algemene bouwonderneming Hooyberghs om dit project uit te voeren. Meteen werd beslist om dit project volledig in BIM uit te werken. Doordat een groot deel van de gevel uit architectonisch beton bestaat, werd er al snel beroep gedaan op de expertise en know-how van Architon.

De klant leverde het IFC model aan in LOD200, waardoor Architon hiermee aan de slag kon om dit verder in detail uit te werken tot een hoger LOD. Dit wordt bekomen door het toevoegen van wapening, verschillende instortdelen, montagedelen etc., elks met hun eigen eigenschappen. Door het gebruik van Tekla Structures konden we snel en eenvoudig de verankeringen intekenen, het gebruik van de vele applicaties en componenten die aanwezig zijn in Tekla hielp hierbij enorm. Als er bepaalde zaken aangepast moeten worden, is dit met enkele klikken gebeurt.

We zagen in het aangeleverde model dat enkele elementen niet technisch uitvoerbaar waren. Door het gebruik van BIM hebben we eenvoudig kunnen bekijken hoe we deze zaken konden oplossen. Telkens als er een aanpassing was, die niet overeenstemde met het bestaande model, kon deze zo via clash detectie opgespoord worden. Het model werd telkens op het BIM-platform “Dalux” gezet zodat de aannemer alsook andere leveranciers op de hoogte gesteld werden van de problemen.

In Tekla is het eenvoudig om elementen met elkaar te vergelijken, zo trachten we steeds in samenwerking met de aannemer, architect en bouwheer om elementen zoveel mogelijk identiek of gelijkaardig te maken. Dit vereenvoudigt niet alleen het productieproces, maar zorgt er ook voor dat er minder afval geproduceerd wordt omdat onze mallen meerdere keren gebruikt kunnen worden.

Arte Nova, right in the middle of Mechelen, is an architectural masterpiece, embedded in a rich historical context. At this prominent location in Mechelen, a residential project is being built with sustainable architecture, generosity and spaciousness as core values. The building harmonizes with the historic environment, thanks to well thought-out detailing and sophisticated use of materials. Arte Nova strengthens the urban fabric with its high-quality forms of living.

The client has called on General Construction Company Hooyberghs to carry out this project. It was immediately decided to develop this project entirely in BIM. Because a large part of the facade consists of architectural concrete, the expertise and know-how of Architon was quickly called upon.

The customer supplied the IFC model in LOD200, so that Architon could use it to further develop this in detail into a higher LOD. This is achieved by adding reinforcement, various cast-in parts, assembly parts, etc., each with their own properties. By using Tekla Structures, we were able to draw the anchors quick and easy, using the many applications and components that are available in Tekla. Certain things that need to be adjusted, where done within a few clicks.

We saw in the supplied model that some elements were not technically feasible. By using BIM we were able to easily see how we could solve these issues. Whenever there was an adjustment that did not correspond to the existing model, it could be detected with clash detection. The model was always placed on the BIM platform “Dalux” so that the contractor and other suppliers were informed of the problems.

In Tekla it’s easy to compare elements with each other, so we always try to make elements identical or similar as much as possible in collaboration with the contractor, architect and client. This not only simplifies the production process, but also ensures that we waste less resources because our molds can be used several times.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments