BD Čelákovice

Construsoftbimawards - BD Čelákovice
Category Commercial Projects
Year 2019
Country Czech Republic
Organization Skála & Vít, s.r.o.
Author Ing. Jan Mikulec
Place of construction Čelákovice, Česká Republika
Tags

Bytový dům s jedním podzemním a 5ti nadzemními podlažími. Nosná konstrukce bytového domu je navržena jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícími stěnovými prvky v prostoru 3 schodišť a 2 výtahových šachet. Mezibytové stěny jsou dle architektonické části navrženy jako zděné nenosné. Založení objektu je navrženo v místech skalního podloží jako plošné na základové desce a v místech méně únosného podloží na vrtaných pilotách se spolupůsobící tenčí základovou deskou. Spodní stavba je navržena jako bílá vana.Objekt bytového domu má dvě dilatace. Bloky domu jsou v místě dilatace propojeny spojovacím krčkem. Dilatační spoj spojovacího krčku je navržen prostřednictvím smykových trnů. Dilatační celek s délkou cca 73m je v půdoryse rozdělen smršťovacím pruhem.

Residential building with one underground and 5 floors. The supporting structure of the apartment building is designed as a reinforced concrete monolithic skeleton with reinforcing wall elements in the space of 3 staircases and 2 elevator shafts. According to the architectural part, the apartment walls are designed as non-structural masonry. The foundation of the building is designed in the places of the rock subsoil as flat on the foundation slab and in places of less bearing subsoil on the drilled piles with the co-operating thinner foundation slab. The lower building is designed as a white bathtub. The apartment building has two dilatations. Blocks of the house are connected at the place of expansion by a connecting neck. The expansion joint of the connecting neck is designed by means of shear pins. The dilatation unit with a length of approx. 73 m is divided in a plan view by a shrinking strip.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments