Bridge A94 München – Daglfing

Construsoftbimawards - Bridge A94 München – Daglfing
Category Small Scale Projects
Year 2024
Country Poland
Organization AFRY Poland sp. z o.o.
Project partners AFRY Deutschland
Author Kamil Papierkowski
Client DB Netz AG
Place of construction Münich
Tags Parametric designConcreteTekla StructuresSteel

Prezentowany model przedstawia istniejący most autostrady A94 Monachium-Daglfing zlokalizowany nad przejazdem kolejowym Monachium-Simbach w Monachium, w Niemczech. Model mostu jest tylko jednym z wielu utworzonych na potrzeby projektu, którego celem jest stworzenie bazy BIM przydatnej podczas planowania prac związanych z utrzymaniem istniejących oraz budową nowych obiektów.
Model został stworzony na podstawie dokumentacji archiwalnej składającej się z części opisowej oraz rysunkowej. Ze względu na złożony kształt obiektu oraz skomplikowane lokalizowanie jego punktów charakterystycznych, do modelowania wykorzystano oprogramowanie Rhino Grasshopper wraz z wtyczką Grasshopper-Tekla Live Link, która umożliwia wymianę informacji między oprogramowaniem Tekla i Rhino. Wdrożenie parametrycznych zależności pozwoliło na dokładniejsze i szybsze odwzorowanie istniejącego obiektu oraz znaczną redukcję ilości elementów w modelu. Efektem pracy jest plik IFC zawierający geometrię mostu oraz skrypt w oprogramowaniu Grasshopper. Powstały model wspólnie z innymi tworzą bazę informacji BIM na temat opracowywanego mostu oraz jego otoczenia.
Omawiany most powstał w 1967 r. Konstrukcję zaprojektowano w technologii monolitycznej z dodatkowymi elementami stalowymi. Całkowita długość mostu wynosi 59,7m, a szerokość 31,0m. Oś mostu, została opisana w dokumentacji istniejącej jako zależność matematyczna względem głównej linii prowadzącej.
Największym wyzwaniem podczas modelowania obiektu było odpowiednie trasowanie punktów charakterystycznych względem zadanej osi oraz zamodelowanie spadków i elementów po łuku.

The model presented shows the existing A94 Munich-Daglfing motorway bridge located over the Munich-Simbach railway crossing in Munich, Germany. The bridge model is just one of many created for the project, which aims to create a BIM database useful for planning maintenance work on existing structures as well as the construction of new ones.
The model was created on the basis of archival documentation consisting of a description part and drawings. Due to the complex shape of the object and the complicated location of its surveying points, Rhino Grasshopper software was used for the modelling, along with the Grasshopper-Tekla Live Link plug-in, which allows information to be exchanged between the Tekla and Rhino software. The implementation of parametric relations allowed a more accurate and faster representation of the existing object and a significant reduction in the number of elements in the model. The result of the work is an IFC file containing the geometry of the bridge and a script in Grasshopper software. Together, the resulting model forms a BIM information base about the modelled bridge and its surroundings.
The bridge was built in 1967. The structure was designed using monolithic technology with additional steel elements. The total length of the bridge is 59.7m and the width is 31.0m. The axis of the bridge, was described in the existing documentation as a mathematical relation to the main guide line.
The biggest challenge during the modelling of the structure was the proper routing of the surveying points with respect to the given axis and the modelling of the slopes and curved elements.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments