Ceralia Getreideprodukte

Construsoftbimawards - Ceralia Getreideprodukte
Category Industrial Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization TSC Silos
Author Dimitri Massop
Client Ceralia Getreideprodukte
Place of construction Mühldorf am Inn, D
Tags

In de staal- en siloconstructie die TSC Silos in opdracht van Ceralia Getreideprodukte realiseerde, zit een stuk meer uitdaging dan iemand op het eerste gezicht misschien zou denken. De twee vierkante siloblokken van beide 18 cellen zijn recht door zee, maar gebouwd in een nieuw neergezette betonnen hal. De betonconstructie moest voorbereid zijn op de integratie van de silo’s. De betonkolommen werden namelijk ook de kolom voor de siloconstructie. Derhalve moest TSC zich voor een deel met het ontwerp van de betonconstructie bemoeien. De onderconstructie van de silo’s, een vakwerk met overspanningen van 7,5 x 5,0 meter, moest namelijk naadloos aansluiten en verankerd worden in de uitkragingen die de betonbouwer moest voorzien. Kritisch, want op deze punten werden ook de lasten van de silo’s overgedragen . En die lasten zijn niet gering, want iedere individuele silocel kan tot zo’n 22.500 kilogram aan gereinigde granen bevatten, nog los van het eigen gewicht van de silo! Een goede afstemming was dus absoluut ‘key’ in deze.

Uitdagend genoeg, maar dat was nog niet alles. In het ontwerp van de silo’s moest namelijk ook rekening worden gehouden dat er in een dichte hal gemonteerd zou worden. Er kon dus niet vrij met een grote kraan gebouwd worden. De modulaire bouwwijze van onze silo’s, met onderdelen die op de bouwplaats in elkaar ‘geschoven’ worden om zo samengesteld tot een siloblok te komen, bood de uitkomst. De vakwerkliggers zijn in drie delen aangebracht en met boutverbindingen gekoppeld. Verder zijn er tussen de beide siloblokken verschillende vloeren van zowel beton (door de betonbouwer) als van tranenplaten (TSC) geïntegreerd. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was werd er een vloer aan het dak opgehangen, om het beluchtingsapparaat te ondersteunen en een eenvoudige toegang te garanderen.

De gehele constructieve integratie, van zowel staal-, silo, als betonbouw werd gecheckt door een zogenaamde Prüfstatikers, die namens de (lokale) overheid de berekeningen van het gebouw controleren. Zij beoordelen of alle berekeningen en uitkomsten voldoen aan de geldende normen.

Tekla Structures speelde een onderscheidende rol gedurende de engineering van dit project, omdat het alle partijen in staat stelde mee te kijken met het ontwerp. Omdat de vierkante silo’s van TSC altijd maatwerk betreffen, passen we het ontwerp van de silo’s ook aan naar de opgave van de klant of machinebouwer. In dit geval kwam daar ook de kijk van de betonbouwer bij. Uiteindelijk faciliteerde Tekla dat iedereen zijn eigen controles op collisies kon doen, waardoor deze in de ontwerpfase al werden gecorrigeerd. Dit resulteerde in een op de millimeter nauwkeurige bouw, met perfect passende onderdelen en zonder noodzakelijke aanpassingen op de bouw zelf.

In the steel and silo construction realized by TSC Silos on behalf of Ceralia Getreideprodukte, there is a lot more challenge than one might think at first glance. The two square silo blocks, each with 18 cells, are straightforward but built in a newly erected concrete hall. The concrete structure had to be prepared for the integration of the silos. The concrete pillars were also used as supports for the silo construction. Therefore, TSC had to be involved in the design of the concrete structure to some extent. The substructure of the silos, a truss with spans of 7.5 x 5.0 meters, had to seamlessly connect and anchor to the projections provided by the concrete builder. This was critical because these points were also where the loads of the silos were transferred. And these loads are significant, as each individual silo cell can contain up to about 22,500 kilograms of cleaned grains, not to mention the weight of the silo itself! Good coordination was absolutely key in this case.

Challenging enough, but that was not all. The design of the silos also had to take into account that assembly would take place in an enclosed hall. Therefore, it was not possible to use a large crane freely. The modular construction method of our silos, with components that are “slid” together on-site to form a silo block, provided the solution. The truss-beams were brought to site in three parts, and assembled on-site and connected with bolted joints. Furthermore, different floors, both made of concrete (by the concrete builder) and of checkered plates (by TSC), were integrated between the two silo blocks. As if all that was not enough, a floor was suspended from the roof to support the aeration device and ensure easy access.

The entire structural integration, including steel, silo, and concrete construction, was checked by a certified structural engineer, who verifies the building’s calculations on behalf of the (local) authorities. They assess whether all calculations and results comply with the applicable standards.

Tekla played a distinctive role during the engineering of this project as it enabled all parties to review the design. Since TSC’s square silos are always custom-made, we also adapt the silo design to the requirements of the customer or machine builder. In this case, the perspective of the concrete builder was also taken into account. Ultimately, Tekla facilitated everyone to perform their own collision checks, which allowed for corrections to be made during the design phase. This resulted in a construction that was precise to the millimeter, with perfectly fitting components and without the need for on-site modifications.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments