Vítěz kategorie v zemích:

Huize D’n Herd – Helmond

Construsoftbimawards - Huize D’n Herd – Helmond
Kategorie Komerční projekty
Rok 2023
Země Benelux
Organizace VKP
Partneři projektu Bouwbedrijf v.d. VEN, VFO Architecten
Autor BIM Engineers VKP
Klient Bouwbedrijf v.d. VEN
Místo stavby Helmond
Tags

Dit jaar kan VKP uiteraard niet ontbreken bij de Construsoft BIM Awards dus doen wij opnieuw mee met een innovatief en vooruitstrevend project. Na 2 jaar voor hetzelfde project Oranjekade Helmond gekozen te hebben waarin we veel ontwikkelingen hebben doorgevoerd op het gebied van BIM hebben we nu voor een ander project gekozen. De inzending voor dit jaar is het project D’n Herd te Helmond.

In Helmond wordt momenteel een appartementencomplex met 73 zorgeenheden gebouwd voor de opvang voor (alleenstaande) volwassenen zonder kinderen. Het bestaande pand is gesloopt en op dezelfde plek wordt een geheel nieuw complex gerealiseerd. VKP heeft hiervoor de gevel vullende elementen verzorgt welke direct uit onze eigen fabriek komen. Deze elementen zijn compleet afgewerkt met minerale gevelstrips en kozijnen inclusief glas waardoor er ook steiger loos gebouwd kan worden. Er zijn hier met verschillende metselverbanden en gevelstripkleuren gewerkt en daarnaast zijn er ook gevelstrips toegepast met een graden hoek van 95 graden voor de afwatering.

De HSB is middels Tekla Structures gemodelleerd volgens alle BIM-aspecten zoals de BIM-basis ILS, NL-SFB coderingen, naamgeving van de bouwlagen, IFC-classificatie, IsExtenal en Loadbaring. Daarnaast hebben we ook de steenstrip- en voegkleuren toegevoegd in het model zodat we geen materiaal staten meer in Tekla hoeven te genereren. Door bepaalde instellingen is het zelfs mogelijk dat onze werkvoorbereiders materiaalstaten in PDF of Excel formaat kunnen genereren vanuit Trimble Connect. Ook verwerken we onder andere elementnummers, detailnummers, materiaalgegevens en indien nodig de montageplanning in ons model zodat andere collega’s d.m.v. vooraf ingestelde filters in Trimble Connect verschillende gegevens uit ons model kunnen uitlezen. Tevens zijn ook alle bevestigingsmiddelen voor de ruwbouw uitgetekend zoals de hoek- en stripankers. Momenteel zijn we verschillende instellingen aan het maken zodat ook de artikelnummers uit het IFC model gehaald kunnen worden en eventueel bestellijsten gegenereerd kunnen worden. Ook zijn we aan het proef draaien met het koppelen van een hyperlink naar de desbetreffende bestelpagina.

Een mooie ontwikkeling die we hebben doorgevoerd zijn zelfgemaakte filters welke aangeven wanneer een plaat of houten regel te lang getekend is. In onze eigen zagerij werken ze met bepaalde standaard afmetingen van materialen en in het verleden kwam het regelmatig voor dat balkhout en plaatmateriaal met de verkeerde afmeting getekend was. Door ons nieuw ingebouwde filter is dit nu onmogelijk waardoor er nog efficiënter gewerkt kan worden en onnodig werk en extra afval voorkomen kan worden.

Kortom, D’n Herd in Helmond is een compleet model waarin alle benodigde informatie in staat om het project tot een goed einde te brengen en zo efficiënt en met zo min mogelijk fouten het project te kunnen realiseren. Mede hierdoor houden we de faalkosten zo laag mogelijk en zorgen we ervoor dat er binnen een korte tijd op de bouw een mooi en innoverend gebouw gerealiseerd kan worden.

This year VKP obviously cannot be absent from the Construsoft BIM Awards so we are once again participating with an innovative and progressive project. After 2 years of choosing the same project Oranjekade Helmond in which we implemented many developments in the field of BIM, we have now chosen another project. This year’s entry is the D’n Herd project in Helmond.
In Helmond, an apartment complex with 73 care units is currently being built for the care of (single) adults without children. The existing building has been demolished and a completely new complex is being built on the same site. VKP has taken care of the wall filling elements which come directly from our own factory. These elements are completely finished with mineral strips and window frames including glass, so that scaffolding-free construction is possible. We worked with different masonry dressings and strip colors and also applied strips with a degree angle of 95 degrees for drainage.
The HSB was modeled using Tekla Structures according to all BIM aspects such as the BIM base ILS, NL-SFB coding, building layer naming, IFC classification, IsExtenal and Loadbaring. In addition, we also added the stone strip and joint colors in the model so that we no longer need to generate material states in Tekla. Certain settings even allow our job planners to generate material states in PDF or Excel format from Trimble Connect. We also incorporate element numbers, detail numbers, material data and, if necessary, the assembly schedule, among other things, into our model so that other colleagues can read various data from our model using preset filters in Trimble Connect. Also, all fasteners for the shell construction are also drawn out such as corner and strip anchors. We are currently making various settings so that the article numbers can also be extracted from the IFC model and, if necessary, order lists can be generated. We are also experimenting with linking a hyperlink to the corresponding order page.
A nice development that we have implemented are self-made filters that indicate when a plate or wooden line is drawn too long. In our own sawmill we work with certain standard dimensions of materials and in the past it regularly happened that beam and plate material was drawn with the wrong dimensions. Thanks to our new built-in filter, this is now impossible, allowing us to work even more efficiently, avoiding unnecessary work and extra waste.
In short, D’n Herd in Helmond is a complete model in which all the necessary information is contained to bring the project to a successful conclusion and to realize the project as efficiently and with as few mistakes as possible. Partly because of this, we keep the failure costs as low as possible and ensure that a beautiful and innovative building can be realized on site within a short time.

Komentáře

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments