Pravidla a podmínky

Construsoft BIM Awards 2024

Přihlášením projektu souhlasíte s tím, že se zavazujete k plnění těchto podmínek. To zahrnuje upozornění na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Construsoft a zásady ochrany osobních údajů společnosti Trimble. 

 • Zaručujete, že (i) jste oprávněni nahrávat „Obsah“ a udělovat k němu licence Construsoft a Trimble, jak je uvedeno níže; (ii) odeslání takového obsahu neporušuje práva duševního vlastnictví žádné třetí strany; a (iii) vaše zveřejnění obsahu neporušuje žádné povinnosti důvěrnosti, které můžete mít vůči jakékoli třetí straně
 • Udělujete společnosti Construsoft a Trimble nevýhradní, trvalou, celosvětovou, bezplatnou a přenosnou licenci k používání, reprodukování, vytváření odvozených děl, distribuci, úpravě, veřejnému předvádění a veřejnému zobrazování vašeho obsahu za účelem marketingu a prodejní demonstrace Trimble a/nebo produkty Tekla a za účelem dalšího vývoje produktů Trimble a/nebo Tekla a souvisejících služeb.
 • Výherci budou osobně informováni.
 • Vítězové jsou zodpovědní za zaplacení jakékoli daně z příjmu (pokud existuje) splatná z ceny.
 • Ceny nebudou vypláceny v hotovosti.
 • Construsoft a Trimble nenesou žádnou odpovědnost za neúplné nebo neobdržené záznamy. Účastníci předloží pouze kopie materiálů, nikoli originály.
 • V případě jakéhokoli sporu je rozhodnutí společnosti Trimble/Construsoft konečné a nepodléhá právním postihům.
 • Uschovejte si prosím kopii těchto smluvních podmínek pro vaši evidenci.

Zadáním svého projektu souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami platnými pro Construsoft BIM Awards a Tekla Global BIM Awards, a že jste vzali na vědomí zásady ochrany osobních údajů společností Construsoft a Trimble.


Popis soutěže Tekla BIM Awards

Tekla BIM Awards je soutěž strukturálních projektů pro naše zákazníky po celém světě, kteří používají software Tekla. Soutěž je způsob, jak vyjádřit uznání našim zákazníkům softwaru Tekla a podělit se o jejich úspěšné příběhy. Spolu s prozíravými zákazníky hraje software Tekla významnou roli při budování mnoha složitých a ikonických struktur a také ve vedení vývoje BIM ve stavebnictví.

Soutěž je organizována ve dvou kolech. První kolo je místní v zemi. Ve druhém kole se vítězové místních soutěží přihlásí do Tekla Global BIM Awards.


Kdo se může přihlásit a jak?

Soutěž je otevřena zákazníkům softwaru Tekla, kteří navrhli stavební projekty pomocí Tekla Structures. Účastníci musí odeslat svůj příspěvek prostřednictvím webového formuláře.


Soutěž je rozdělena do sedmi kategorií podle účelu projektu. Každá společnost může přihlásit jeden nebo více projektů do každé z následujících kategorií:

 • Komerční projekty – Budova určená pro komerční využití, např. kanceláře, obytné komplexy, hotely, klientské technické budovy a nákupní centra nebo jiné obchodní budovy.
 • Projekty veřejného zájmu – Budova využívaná širokou veřejností, např. zdravotnická zařízení, nemocnice, vzdělávací zařízení, letiště, výzkumná centra a vládní budovy.
 • Průmyslové projekty –  Budova sloužící k průmyslovým účelům, např. továrna, elektrárna, mlýn, vrtná souprava nebo sklad.
 • Projekty infrastruktury – Neobývané fyzické stavby, jako jsou mosty a tunely.
 • Sport a rekreace – Budovy nebo jiné stavby sloužící ke sportovním nebo rekreačním účelům, např. stadiony, sportovní dráhy, sportovní centra a další zařízení související se sportem.
 • Projekty menšího rozsahu – Projekt, který je malý, ale zároveň je komplexní nebo inovativní. Není omezeno typem budovy.
 • Studentské projekty – Projekt realizovaný studentem prezenčního studia nebo skupinou studentů ve vzdělávacím ústavu. Není omezeno typem budovy.

Vaše projekty můžete přihlásit do 25.dubna 2024.

Přihlášením projektu do soutěže udělujete společnosti Construsoft a Trimble Solutions automaticky nevýlučné právo používat model a všechny přiložené materiály k reklamním účelům a propagaci.


Přihlášený projekt musí obsahovat následující soubory:

 • Informace o projektu (popis, název, umístění a další);
 • Obrázky modelu (minimálně 3 JPG či PNG – celý model a detaily);
 • Příklady projektových či výrobních výkresů (minimálně 3 PDF);
 • db1 soubor modelu (organizátor si může v průběhu soutěže vyžádat kompletní složku Tekla Structures modelu);
 • IFC soubor modelu.

Pokud jste provedli změny následujících souborů v modelu, přiložte prosím také:

databáze profilů (profdb.bin), databáze materiálů (matdb.bin), databáze šroubů (screwdb.db), databáze šroubových sestav (assdb.db), databáze výztuží (rebar_database.inp), databáze parametrických profilů (profitab.inp).

Společnost Trimble Solutions / Construsoft si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže jakýkoli model, který neobsahuje požadované soubory.


Více projektů

Do Construsoft BIM Awards můžete přihlásit více projektů. Pokud tak učiníte, zvýšíte svou šanci na výhru v soutěži.

Poznámka: Odesláním svých modelů do soutěže udělujete společnostem Construsoft a Trimble právo používat model a přiložené materiály pro reklamní účely.


Kdo je organizátorem soutěže?

Construsoft
Sadová 2374/2,
750 02 Přerov

Kontakt: +420 728 488 667
Email: info@construsoft.cz


Hlasování / Komentování

Hlasování a možnost komentování všech projektů bude k dispozici od 25. května do 15. června. Vítězové budou zveřejněni 21.června 2023.

Hlasování bude probíhat na těchto stránkách a bude možné hlasovat pro neomezený počet různých projektů napříč všemi kategoriemi. Pro jeden projekt je možné hlasovat jen jedenkrát. Pro zachování objektivity se bude muset každý zájemce o hlasování či komentáře zaregistrovat a aktivovat svůj účet.


Porota

Trimble a Construsoft nominovali porotu složenou z interních a externích odborníků z oboru stavebnictví a BIM.


Veřejné hlasování 

Návštěvníci webu Tekla BIM Awards mohou hlasovat pro oblíbený projekt veřejnosti.
Hlasující se také mohou zúčastnit slosování o ceny. Platí zásady ochrany osobních údajů společností Construsoft a Trimble. Trimble pomocí počítačového programu náhodně vylosuje výherce, který obdrží cenu, která bude oznámena později. Je povolen pouze jeden hlas na osobu.
Vícenásobné hlasy od jedné osoby budou diskvalifikovány. Na tuto soutěž se vztahují i články 3 až 8 našich podmínek pro Tekla BIM Awards.
Pořadatel: Construsoft


Ocenění

Vítězům bude poskytnut dostatečný mediální prostor, budou oceněny certifikáty a ti nejlepší postoupí do celosvětového kola Tekla Global BIM Awards. Účast v celosvětovém kole dává společnostem značnou publicitu v profesionálních kruzích. Vítězové celosvětového kola pak získávají jako odměnu účast na prestižní akci Trimble Dimensions v americkém městě Nashville.


Práva a licence

Přihlášením projektu do soutěže potvrzujete, že:

 • jste oprávněni tak učinit a veřejně publikovat obsah přihlášeného projektu;
 • podání takového obsahu neporušuje práva duševního vlastnictví žádné třetí strany;
 • vaše zveřejnění obsahu a přihlášení projektu neporušuje žádné práva a závazky týkající se důvěrnosti, které byste měli vůči kterékoli třetí straně.

Přihlášením projektu do soutěže poskytnete společnosti Trimble Solution a Construsoft nevýlučnou, trvalou, celosvětovou, bezplatnou a přenosnou licenci k používání, reprodukci, vytváření odvozených děl, distribuci, úpravu, veřejnou reprodukci a veřejné zobrazování obsahu za účelem marketingu a prodeje služeb a produktů společnosti Trimble Solutions a Construsoft a za účelem dalšího vývoje produktů společnosti Trimble Solutions a Construsoft a souvisejících služeb.


Ochrana osobních údajů

Základní informace

Snahou naší společnosti je, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře a bezpečně. Proto klademe velký důraz na ochranu vašeho soukromí a vašich osobních údajů. Níže uvedená ustanovení ochrany údajů vás mají informovat o našich vnitřních zásadách shromažďování, použití a zpřístupňování osobních údajů.

Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplnění registračních či kontaktních formulářů nebo prostřednictvím e-mailu, samozřejmě považujeme za důvěrné. Vaše údaje používáme výhradně za sjednaným účelem tak, abychom mohli zpracovat váš dotaz a pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Sdělování těchto údajů třetím osobám zásadně vylučujeme. Ve výjimečných případech jsou tyto údaje zpracovávány z našeho pověření spolupracujícími partnery, o jejichž bližší specifikaci jste informováni. V takovém případě zajišťujeme, aby i námi pečlivě vybraný spolupracující partner splňoval a dodržoval zákonem stanovené požadavky na ochranu osobních údajů.


Váš profil na construsoftbimawards.com

Pro hlasování a komentování přihlášených projektů je nejprve nutné založení vašeho uživatelského účtu. Za tímto účelem požadujeme tyto povinné údaje: Vaše jméno a příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte. Vaše e-mailová adresa a uživatelské jméno slouží výhradně pro přihlášení a využívání internetových stránek www.construsoftbimawards.com. Vaše jméno bude použito pouze k oslovení. Neprobíhá žádné předávání vašich dat třetím osobám.

Pokud budete chtít váš uživatelský účet zrušit, můžete o to kdykoliv požádat naši zákaznickou podporu (marketing@construsoft.cz). Váš účet bude obratem smazán, resp. anonymizován. Poté si můžete kdykoliv založit nový uživatelský účet. Pokud nebudete váš uživatelský účet používat po dobu tří let, bude za předpokladu, že s tím vyslovíte souhlas, automaticky smazán.


Výhry / ocenění

Pokud se zúčastníte na našich internetových stránkách soutěže – přihlásíte svůj projekt, Vaše osobní údaje, jež nám v rámci účasti na  soutěži sdělíte, jsou používány výhradně za účelem uskutečnění této soutěže (komunikace se soutěžícím, stanovení výherce, informování o výhře, případně zaslání výhry). Po skončení soutěže a oznámení výherců jsou osobní údaje o účastnících vymazány. V databází ukládáme pouze údaje obecného rázu – jméno soutěžního projektu, projekční společnost, kategorii projektu, fotografie projektu apod. a to po dobu 5 let od přihlášení projektu.


Cookies

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.