Daglfinger Kurve – Access to Trudering train station

Construsoftbimawards - Daglfinger Kurve – Access to Trudering train station
Category Small Scale Projects
Year 2024
Country Poland
Organization AFRY Poland sp. z o.o.
Project partners AFRY Deutschland GmbH
Author Piotr Orlikowski
Client DB InfraGO AG
Place of construction Munich
Tags Parametric designConcreteTekla Structures

Prezentowany model to przepust żelbetowy umożliwiający dostęp do stacji kolejowej Munchen – Trudering. Znajduje się on w centralno – wschodniej części miasta. Model przepustu jest jednym z wielu stworzonych na potrzeby projektu, którego celem jest stworzenie bazy BIM, przydatnej podczas planowania prac związanych z utrzymaniem istniejących oraz budową nowych linii kolejowych. Model został stworzony na podstawie dokumentacji rysunkowej. Efektem pracy jest plik IFC, który nie tylko zawiera geometrię modelu, ale także dodatkowe informacje zawarte w UDA, wymagane przez zamawiającego.
Podczas modelowania konstrukcji głównym problemem było wykorzystanie niestandardowych profili betonowych oraz krzywoliniowość wielu elementów. Wykorzystanie oprogramowania Rhino 7 okazało się pomocne. Geometria skomplikowanych elementów została zamodelowana częściowo parametrycznie, a częściowo na podstawie plików DWG. W tym celu wykorzystano dodatek do programu Rhino – Grasshopper. Umożliwiło to stworzenie zaawansowanych kształtów elementów, które następnie zostały zaimportowane do narzędzia Tekla Structures za pomocą pluginu Tekla Live Link. Efekt końcowy ma tę zaletę, że w Tekli skomplikowane elementy są modelowane za pomocą pojedynczego item-u, a nie jako suma mniejszych, prostszych kształtów. Oznacza to łatwiejszą pracę w późniejszych etapach projektowych. Ponadto, posiadając już parametryczną bryłę konstrukcji w programie Rhino, zbrojenie elementów będzie mogło odbyć się również parametrycznie.
Aby zapewnić wszystkie informacje potrzebne zamawiającemu, konieczne było również stworzenie atrybutów użytkownika. Wykorzystano do tego celu narzędzie ‘BPC_Attribute_Editor’ oraz natywne narzędzie Tekla Structures umożliwiające stworzenie zestawu atrybutów użytkownika.

The presented model is a reinforced concrete culvert that provides access to the Munchen-Trudering railway station. It is located in the central-eastern part of the city. The culvert model is one of many created for a project aimed at building a BIM database useful for planning maintenance work on existing and new railway lines. The model was based on drawing documentation. The result of the work is an IFC file that not only contains the geometry of the model but also additional information included in UDA (User-Defined Attributes), as required by the client.

During the modeling of the structure, the main challenge was using non-standard concrete profiles and dealing with the curvature of various elements. Rhino 7 software proved helpful in this regard. The geometry of complex elements was partially modeled parametrically and partially based on DWG files. For this purpose, the Rhino plugin Grasshopper was used, allowing the creation of advanced shapes for the elements. These shapes were then imported into Tekla Structures using the Tekla Live Link plugin. The final result has the advantage that complex elements in Tekla are modeled using a single item, rather than as a sum of smaller, simpler shapes. This makes work easier in later project stages. Additionally, having a parametric solid representation of the structure in Rhino allows for parametric reinforcement of the elements.

To ensure all necessary information for the client, user-defined attributes were also created. The ‘BPC_Attribute_Editor’ tool was used for this purpose, along with Tekla Structures’ native functionality for creating a set of user attributes.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments