Doorlaatpost 90

Construsoftbimawards - Doorlaatpost 90
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Vic Obdam
Author Jan Smit
Place of construction Schiphol
Tags Tekla StructuresTrimble ConnectSteel

In december 2020 ontvingen we een aanvraag van Schiphol, om samen met BAM en Lek sloopwerkzaamheden een circulair project uit te voeren. Het ging om het opslaan van vakwerken en kolommen afkomstig van een gedateerde distributiehal, met het oog op hergebruik in een toekomstig project. Onze eerste stap was het inventariseren van de herbruikbaarheid van de materialen. We hebben verzekerd dat het materiaal nog in goede staat was doormiddel van proeven om de materiaaleigenschappen vast te stellen. Ook hebben we gecontroleerd of er toxische stoffen aanwezig waren. Op basis van deze inventarisatie hebben wij de benodigde conservering voor de nieuwe toepassing bepaald. Een belangrijk uitgaanspunt hierbij was het voorbereiden van de profielen voor een buitensituatie, aangezien ze oorspronkelijk uit een binnen situatie kwamen. Eenmaal gedemonteerd, zijn de profielen naar onze opslagfaciliteit getransporteerd. Hier gingen we verder met een uitgebreide identificatie: we merkten elk profiel duidelijk zodat wij ze konden traceren en identificeerden eventuele onrechtmatigheden en afwijkingen in de profielen.

Ontwerpfase
Tijdens het ontwerpproces hebben we zorgvuldig overwogen welke profielen konden worden hergebruikt. Profielen met te veel schade of afwijkingen werden zoveel mogelijk vermeden. Het ontwerp hield uiteraard rekening met de specifieke afmetingen en sterkte-eigenschappen van de beschikbare profielen. In de engineering zijn alle profielen geïdentificeerd, waardoor precies overzichtelijk was in het BIM-model welke profielen hergebruikt zijn.

Productie
In tegenstelling tot eerdere circulaire projecten, werd hier een nieuwgarantie geëist vanuit de opdrachtgever. Omdat wij ook bestaande verbindingen gingen hergebruiken, waaronder een aantal vakwerken, moesten wij dus een nieuwgarantie afgeven over lassen die wij niet hebben aangebracht. Om dit te doen hebben wij alle lassen gecontroleerd. Na deze controle bleek dat het merendeel van de lassen van onvoldoende kwaliteit waren, en deze hebben wij dus afgekeurd en opnieuw gelegd. Na eventuele bewerkingen bij onze productielocatie in Obdam zijn de profielen geconserveerd met een drielaags natlaksysteem, waardoor de profielen zowel functioneel als esthetisch aan de eisen voldeed. Na de conservering hebben wij de profielen gemonteerd in de nieuwe toepassing als doorlaatpost.

Met dit project hebben wij ruim 85 ton staal opnieuw toegepast. In totaal heeft dit ertoe geleid dat er zo’n 93000 kg CO2eq bespaard is. Dit staat gelijk aan 56 retourtjes van New York naar Amsterdam! (Ecochain, 2023)

In December 2020, we received a request from Schiphol, in collaboration with BAM and Lek demolition, to undertake a circular project. The project involved salvaging trusses and columns from a dated distribution hall for reuse in a future project. Our first step was to assess the reusability of the materials. We ensured that the material was still in good condition through tests to determine its material properties. We also checked for the presence of toxic substances. Based on this inventory, we determined the necessary preservation for the new application. An important consideration was preparing the profiles for an outdoor setting, as they originally came from an indoor environment. Once dismantled, the profiles were transported to our storage facility. Here, we proceeded with extensive identification: we clearly marked each profile so that we could trace them and identify any irregularities and deviations in the profiles.

Design Phase
During the design process, we carefully considered which profiles could be reused. Profiles with too much damage or deviations were avoided as much as possible. The design naturally took into account the specific dimensions and strength properties of the available profiles. In the engineering phase, all profiles were identified, providing a clear overview in the BIM model of which profiles were reused.

Production
Unlike previous circular projects, a new guarantee was required from the client here. Because we were also reusing existing connections, including some trusses, we had to provide a new guarantee for welds that we did not apply. To do this, we inspected all welds. After this inspection, it was found that the majority of the welds were of insufficient quality, so we rejected them and re-laid them. After any necessary modifications at our production location in Obdam, the profiles were preserved with a three-layer wet paint system, ensuring that the profiles met both functional and aesthetic requirements. After preservation, we assembled the profiles in the new application as a pass-through point.

With this project, we reused over 85 tons of steel. In total, this has resulted in saving approximately 93,000 kg CO2eq. This is equivalent to 56 round trips from New York to Amsterdam! (Ecochain, 2023)

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments