DOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY, PLZEŇ SLOVANY

Construsoftbimawards - DOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY, PLZEŇ SLOVANY
Category Sport and Recreation
Year 2018
Country Czech Republic
Organization EXCON, a.s.
Author Ing. Milan Skoumal
Place of construction Plzeň
Tags

Projekt řeší dostavbu víceúčelové sportovní haly (včetně šaten a zázemí) v areálu městské sportovní haly na Slovanech. Navržená víceúčelová hala je jednoduchá hmota, objemově vycházející z prostorových požadavků zadavatele. Vnější vzhled respektuje zvolený systém nepřímého osvětlení haly. Zpracována byla statika přípojů a dílenská dokumentace ocelové konstrukce. Zastřešení haly je navrženo ve dvou úrovních, které při pohledu z čela tvoří “zuby”. Střecha nad halou je nesena ocelovými příhradovými vazníky dvou rozdílných výšek 2,5 m a 2,6 m, což vyplývá ze sklonu jednotlivých zubů střechy, osová vzdálenost je 6,0 m, rozpon 28 m. Vazníky nesou střešní plášť tvořený trapézovým plechem s minerální tepelnou izolací a PVC foliovou hydroizolací. Střešní plášť je situován střídavě na úrovni spodního a horního pásu. Na horní úrovni zastřešení je uvažováno s potencionální možností osazení fotovoltaických panelů. Pro vytvoření sklonu na dolní úrovni zastřešení je mezi dolními pásy vazníků navržena pomocná ocelová konstrukce montovaná na rozpěry dolních pásů. Trapézový plech je pak ukládán na tuto konstrukci. Vazníky jsou z boku opláštěny průhledným materiálem a slouží tedy i jako prosvětlovací pásy. Pro osazení těchto oken jsou navrženy ocelové příhradové parapetní nosníky ukládané stejně jako trapézové plechy ve sklonu na pomocnou konstrukci.

The project solves the completion of a multipurpose sports hall (including lockers and facilities) in the area of the municipal sports hall on the Slovany. Designed multipurpose hall is a simple mass, volume based on spatial requirements of the client. The external appearance respects the chosen indirect lighting system of the hall. The statics of connections and workshop documentation of the steel structure were processed. The roof of the hall is designed in two levels, which, viewed from the front, form “teeth”. Above the hall roof is supported by steel trusses two different heights of 2.5 m and 2.6 m, which results from the inclination of the roof of individual teeth, the axial distance is 6 m, 28 m span. The roof cladding is located alternately at the upper and lower truss level. At the upper level of the roofing, the potential of installing photo-voltaic panels is considered.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments