Tyco Trutnov – hala S

Construsoftbimawards - Tyco Trutnov – hala S
Categoría Proyectos industriales
Año 2019
País Czech Republic
Organización Skála a Vít s.r.o.
Autor Filip Lorenc
Cliente Tektum Trutnov
Lugar de construcción Trutnov, Česká republika
Tags

Předmětem projektu byl návrh rozšíření stávajícího výrobního závodu Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. v České Republice, který je zaměřen na výrobu dílů automobilů. Rozšíření zahrnuje novou jednolodní halu v proluce mezi stávajícími výrobní objekty a přiléhající venkovní obslužnou rampu. Nosná konstrukce haly byla navržena jako železobetonová prefabrikovaná. Halu doplňují konstrukce z monolitického betonu – venkovní obslužná rampa, štítová stěna s vyrovnávacími můstky, založení regálového systému. Nosná konstrukce střechy a žlabu mezi osou X10 a stávajícími objekty je navržena z oceli. Ocel byla využita také pro konstrukci opláštění čelní stěny, vnitřní plošinu s rampou, schodiště a zábradlí. Zpracování projektové, výrobní a montážní dokumentace ocelových a železobetonových konstrukcí bylo kompletně provedeno v programu Tekla Struktures. Speciální výzva projektu:  Návaznosti jednotlivých objektů a konstrukcí, koordinace s množstvím technologií a specifických požadavků.

The subject of the project was the proposal to expand the existing production plant of Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. in the Czech Republic, which is focused on the production of automobile parts. The extension includes a new one-nave space in the gap between the existing production facilities and the adjacent outdoor service ramp. The supporting structure of the hall was designed as precast reinforced concrete. The hall is completed with structures made of monolithic concrete – outdoor service ramp, gable wall with leveling bridges, shelf system foundation. The roof and trough supporting structure between the X10 axis and existing objects is made of steel. The steel was also used for the construction of the front wall cladding, the internal ramp with ramp, the staircase and the railing. The design, production and assembly documentation of steel and reinforced concrete structures has been completely completed in the Tekla Struktures program. Special project call: Links between individual objects and structures, coordination with a number of technologies and specific requirements.

Deje su comentario

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments