Ganador de categoría en los países:

Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny

Construsoftbimawards - Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny
Categoría Proyectos de interés público
Año 2024
País Czech Republic
Organización APF Design
Socios del proyecto A+Z projekt team, s.r.o.
Autor LT PROJEKT a.s.
Coautores A+Z projekt team, s.r.o.
Cliente Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Lugar de construcción Brno
Tags ConcreteTekla Structures

CKTCH – výstavba nové budovy pro pacienty po transplantacích orgánů
Projekt novostavby nemocniční budovy „CKTCH – výstavba nové budovy pro pacienty po transplantacích orgánů“, nacházející se v nemocnici Brno, je kompletně navrhovaný za pomocí BIM nástrojů. Objednatel v podobě „Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie“, si pro architektonický návrh vybral zkušeného generální projektanta s nemocničními objekty „LT PROJEKT a.s.“. Partner projektu konstrukční části je společnost „A+Z projekt team, s.r.o.“, která prováděla statické výpočty.
Novostavba o rozměrech 113 bm na 72,5 bm o celkové výšce 37 bm, je navržena jako devítipodlažní budova o objemu 10 352 m3 betonu a 2 834 tun vyztužení. Budova je rozdělena na dvě spodní podlaží slouží pro parkování automobilů a horní podlaží slouží pro pacienty. Celá konstrukce je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce ztužena dvěma jádry, obsahující schodiště, výtahové šachty a vzduchotechnické komíny. Zbylé části nosné konstrukce jsou tvořeny sloupy se stropními deskami, které jsou po obvodě lemovány průvlaky. Celá konstrukce je v obou směrech rozdělena na tři samostatné dilatační celky. Pro lepší statické zajištění mají sloupy po obvodě tvar písmene „T“ a navazují na obvodové průvlaky. Založení budovy je na soustavě pilot rozdělených do pěti typů, které jsou kluzně odděleny od celkové stavby podkladním betonem, který tvoří kluznou desku. Nejkomplikovanější částí celého projektu byl návrh sloupků a stropních desek. Tři druhy sloupů (kruhový, oválný a hranatý), má každá dvě patra měnící se průřez a to v několika variantách profilů, včetně vyztužení.
Již při samotném návrhu konstrukce se dbalo na ty nejmenší detaily v podobě smykových lišt u sloupů, smykových trnů ve stěnách, vylamovacích lišt u podest a zvukově akustických tlumících podložek u schodišťových ramen. Celkem bylo použito více než 6 700 kusů těchto prvků
V prvním a druhém nadzemním podlaží se nachází designové zaoblené tříramenné schodiště , které vytváří atypický prostup přes stropní konstrukci. Na střešní části se nachází ocelová konstrukce tvořící designový část střešního pláště. Celá konstrukce má pravidelný obdélníkový charakter, s měnícím se půdorysným tvarem, po celé výšce. Nejnáročnější částí návrhu byla nájezdové rampy, které jsou na konci zaobleny.

CKTCH – construction of a new building for organ transplant patients
The project of the new construction of the hospital building “CKTCH – construction of a new building for patients after organ transplants”, located in the Brno hospital, is completely designed with the help of BIM tools. The client, in the form of the “Centre of Cardiovascular and Transplantation Surgery”, chose an experienced general designer with hospital buildings “LT PROJEKT a.s.” for the architectural design. The partner of the construction part project is the company “A+Z projekt team, s.r.o.”, which performed static calculations.
The new building, measuring 113 m by 72.5 m with a total height of 37 m, is designed as a nine-story building with a volume of 10,352 m3 of concrete and 2,834 tons of reinforcement. The building is divided into two lower floors used for car parking and the upper floor used for patients. The entire structure is designed as a monolithic reinforced concrete structure reinforced with two cores, containing staircases, elevator shafts and ventilation chimneys. The remaining parts of the supporting structure are made up of columns with ceiling slabs, which are lined around the perimeter with purlins. The entire structure is divided in both directions into three separate expansion units. For better static security, the columns are shaped like the letter “T” around the perimeter and connect to the perimeter beams. The foundation of the building is based on a system of piles divided into five types, which are slidably separated from the overall structure by the underlying concrete, which forms a sliding plate. The most complicated part of the whole project was the design of the posts and ceiling boards. Three types of columns (circular, oval and square), each with two floors with a changing cross-section in several variants of profiles, including reinforcement.
Even during the design of the structure itself, attention was paid to the smallest details in the form of skid strips at the columns, shear spikes in the walls, break-out strips at the landings and sound-acoustic cushioning pads at the stair arms. In total, more than 6,700 pieces of these elements were used
In the first and second above-ground floors, there is a designer rounded three-armed staircase, which creates an atypical passage through the ceiling structure. On the roof part there is a steel structure forming the design part of the roof shell. The entire structure has a regular rectangular character, with a changing plan shape, along the entire height. The most challenging part of the design was the ramps, which are rounded at the end.

Deje su comentario

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments