Category winner in these countries:

Evobus Holýšov, rozšíření výrobního závodu

Construsoftbimawards - Evobus Holýšov, rozšíření výrobního závodu
Category Industrial Projects
Year 2019
Country Czech Republic
Organization Skála a Vít s.r.o.
Author Statika a ocelová konstrukce : Ing.Vladimír Ferkl; statika a železobetonová konstrukce : Ing. Ivan Šemík; generální dodavatel: STRABAG a.s.
Co-authors ocelové konstrukce : Tomáš Ehl, Bc. Jakub Macháček, Ing. Ondřej Ducháček; Ing. sylva Vrublová, Lukáš Suchánek, Filip Lorenc; železobetonové konstrukce: Ing. Klára Pátková, Ing. Daniela Petrová
Client investor: EvoBus Česká republika s.r.o.
Place of construction Holýšov, okr. Domažlice
Tags

Popis projektu:
Projekt se týká rozšíření stávajícího výrobního závodu Evobus Holýšov v České republice. Výrobní závod je zaměřen na výrobu karoserií autobusů. Rozšíření zahrnuje komplex několika nových průmyslových objektů a úpravu stávající výrobní haly. Nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací oceli a železobetonu. Zpracování projektové, výrobní a montážní dokumentace ocelových a železobetonových konstrukcí bylo kompletně provedeno v programu Tekla Struktures. Největším objektem je nová výrobní hala SO40. Na objekt SO40 navazuje SO50 a propojení se stávající halou SO20. Stávající ocelová hala SO20 zůstala zachována a je upravena novým požadavkům. Projekt dále obsahuje samostatně stojící objekt administrativy SO31, sprinklerovny a drobné objekty venkovních ocelových schodišť a přístřešků.

Nová hala SO40:
Výrobní hala o rozměrech 230*120*13 m má železobetonové základy a sloupy s ocelovými konstrukcemi zastřešení a opláštění, pod střešní konstrukcí je zavěšený rektifikovatelný ocelový technologický rastr ( tzv. 2. nebe) s obslužnými lávkami a plošinami pro technologie. Na východní straně k hale přiléhají ocelové přístřešky a na jihu dvoupodlažní prefabrikovaná administrativní přístavba. Na straně západní navazuje objekt SO40 na objekt SO50.

Nová hala SO50:
Na objekt SO40 navazuje železobetonový prefabrikovaný objekt SO50 o rozměrech 46*121*23 m. Objekt má ocelové konstrukce fasád, plošiny pro technologii, schodiště a na západní straně navazující objekt propojení se stávající halou SO20.

Stávající hala SO20:
Stávající ocelová dvoulodní hala SO20 o rozměrech 152*40*12 m zůstala zachována a je upravena pro nové požadavky, přístavbou u severní fasády, zesílením a doplněním stávajících ocelových konstrukcí a propojením s halou SO50.

Administrativní budova SO31:
Samostatně stojící dvoupodlažní budova o rozměrech 56*16*14,3 m tvořená železobetonovým skeletem s ocelovými konstrukcemi fasád, atik a venkovních schodišť.

Drobné objekty:
Samostatné objekty sprinklerovny a venkovních přístřešků a schodišť jsou navrženy z žárově zinkované oceli s železobetonovými základovými konstrukcemi.

Výzvy projektu :
Řešení návazností jednotlivých objektů a konstrukcí, náročná koordinace s velkým množstvím technologií a specifických požadavků.

Project description:
The project concerns the extension of the existing production plant Evobus Holýšov in the Czech Republic. The production plant is focused on the production of bus bodies. The extension includes a complex of several new industrial buildings and the modification of the existing production hall. The load-bearing structures consist of a combination of steel and reinforced concrete. The design, production and assembly documentation of steel and reinforced concrete structures has been completely completed in the Tekla Struktures program. The largest building is the new SO40 production hall. The SO40 building is connected to the SO40 building and interconnection with the existing SO20 hall. The existing SO20 steel hall has been preserved and is adapted to the new requirements. The project also includes a stand-alone SO31 office, sprinkler halls and small outdoor staircase and shelter buildings.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments