High Lane

Construsoftbimawards - High Lane
Category Commercial Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization VeriCon
Project partners HUB Architecture & Urbanism
Author Anke Zuiker
Co-authors Luc Castelijns, Jeffrey Kooken
Client Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV
Place of construction Hart van Brabantlaan / Sint Ceciliastraat, Tilburg
Tags

High Lane is een woontoren in Tilburg, gelegen op de hoek van de Hart van Brabantlaan en de Sint Ceciliastraat, direct naast het spoor. Het project is een uitstekend voorbeeld van duurzaam binnenstedelijk bouwen. Naast een woontoren van 23 verdiepingen en een hoogte van 70 meter, omvat dit project twee gebouwen met zes woonlagen. Daartussen komt een open groene schaduwtuin voor bewoners. Het project beschikt over 152 sociale huurwoningen tussen de 50 en 80 vierkante meter.

VeriCon heeft de hoofdconstructie voor dit project verzorgd en het volledige gebouw uitgewerkt, van ontwerp tot productietekeningen en stuklijsten, zowel vorm- als wapeningstekeningen. Het gebouw bestaat boven de kelder uit geprefabriceerde betonelementen, waarvan VeriCon de detailengineering volledig heeft uitgewerkt. De gevel bestaat uit sandwichelementen die in één geheel op de bouwplaats zijn geplaatst.

Er is in een vroeg stadium van het ontwerpproces gebruikgemaakt van gedetailleerde elementen, waarbij VeriCon zowel de rol van hoofdconstructeur als de prefab engineering op zich nam. Hierdoor konden voorspanstrengen in de voorgespannen vloerplaten direct worden meegenomen, waardoor de installateur rekening kon houden met de doorvoeren in de vloeren. De 3D-detaillering van de gevel werd al in een vroeg stadium in het model uitgewerkt, waardoor de maakbaarheid van het project kon worden getoetst.

De innovatieve toepassing van Tekla Structures in het ontwerp en de productie van High Lane heeft geleid tot een efficiënte en nauwkeurige uitvoering van de constructie en montage. Het hele gebouw is voor de prefab-engineering en bijbehorende montagedetails tot op het schroefje toe uitgewerkt in Tekla. Het gedetailleerde 3D-model stelde de betrokken partijen in staat om eventuele problemen in een vroeg stadium op te sporen en op te lossen, en om de maakbaarheid van het ontwerp te toetsen.

Door de elementen in 3D te wapenen, konden buigstaten direct uit het model worden gehaald. Het gebruik van prefab betonelementen en sandwichelementen voor de gevel heeft geleid tot minder afval op de bouwplaats, minder transportbewegingen en sneller bouwen. Dit heeft bijgedragen aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van het project.

Kortom, High Lane is niet alleen een woontoren, maar ook een voorbeeld van duurzaam en efficiënt binnenstedelijk bouwen. Door innovatieve bouwmethoden en geavanceerde BIM-technologie te combineren, is het gelukt om een hoogwaardig gebouw te realiseren dat voldoet aan de behoeften van de gemeenschap, zonder de omgeving te verstoren.

High Lane is a residential tower in Tilburg, located at the corner of Hart van Brabantlaan and Sint Ceciliastraat, right next to the railway. It is an excellent example of sustainable urban construction. In addition to a 23-story residential tower with a height of 70 meters, this project includes two six-story buildings. In between, there will be an open green shadow garden for residents. The project features 152 social rental homes ranging from 50 to 80 square meters.
VeriCon provided the main structure for this project and developed the entire building, from design to production drawings and bill of materials, including both formwork and reinforcement drawings. Above the basement, the building consists of prefabricated concrete elements, with VeriCon fully elaborating on the detailed engineering. The facade is made up of sandwich elements that were installed as a whole on-site.

In the early stages of the design process, detailed elements were used, with VeriCon taking on the role of both the main structural engineer and the prefab engineering. This allowed for the inclusion of prestressing strands directly in the prestressed floor slabs, enabling the installer to account for the floor penetrations. The 3D detailing of the facade was developed early on in the model, allowing the feasibility of the project to be assessed.

The innovative application of Tekla Structures in the design and production of High Lane has resulted in an efficient and accurate execution of the construction and assembly. The entire building, including the prefab engineering and associated assembly details, was elaborated on in Tekla, down to the smallest detail. The detailed 3D model enabled the involved parties to detect and resolve any issues early on and assess the feasibility of the design.

By reinforcing the elements in 3D, bending schedules could be extracted directly from the model. The use of prefab concrete elements and sandwich elements for the facade has led to less waste on the construction site, fewer transportation movements, and faster construction. This has contributed to reducing the project’s ecological footprint.

In summary, High Lane is not just a residential tower but also an example of sustainable and efficient urban construction. By combining innovative construction methods and advanced BIM technology, it was possible to create a high-quality building that meets the needs of the community without disrupting the environment.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments