Category winner in these countries:

Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek – SO 301 Lávka

Construsoftbimawards - Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek – SO 301 Lávka
Category Infrastructure Projects
Year 2019
Country Czech Republic
Organization EXCON, a.s.
Author Ing. Vladimír Janata, CSc.
Co-authors Ing. Jan Včelák
Place of construction Písek
Tags

Řeka Otava je nad jezem u Václavského předměstí přemostěna dvěma nestejně dlouhými lávkami pro pěší a cyklisty šířky 3,3m, které se setkávají na plošině čtvercového tvaru na pilíři P2 založeném v řece, který je umístěn blíže levého břehu. Z pravého břehu (opěry O1) na pilíř překlenuje řeku lávka o délce 81,7m. Lávka z levého břehu, (opěry O2) na pilíř P2 má rozpětí 46,7m. Obě lávky jsou půdorysně přímé. Lávka z levého břehu není s pravou lávkou půdorysně souosá, na pilíři P2 se levá lávka půdorysně odklání mírně po proudu, rovnoběžně s jezem. Konstrukce obou lávek vychází z místních podmínek a vzhledových požadavků. Mostovka byla, s ohledem na konfiguraci terénu, umístěna na co nejnižší úroveň, přičemž byla respektována úroveň hladiny stoleté vody u opěr. Dalším záměrem bylo vzhledově nezatížit vysokými konstrukcemi střed řeky a minimalizovat rozměry a výšku pylonů. Celková plocha mostovky obou lávek je cca 405 m2. Konstrukční řešení lávek bylo zvoleno s ohledem na rozdílná rozpětí obou lávek.
Lávka z pravého břehu je visutá na dvou lanech parabolického tvaru zakončených na tělese lávky ve směru tečny ke křivce mostovky. Lávka z levého břehu (Opěry O2) je zavěšená na třech dvojicích závěsů. Pylony kotvené do krajních pasů lávky jsou mírně skloněny směrem k opěře a rozvírají se vně lávky pod vertikálním úhlem 9 stupňů. Pylony jsou stabilizovány dvěma tyčovými zadními táhly se závitem M76, kotvenými do jednoho bodu v podélné ose lávky. Zešikmená rovina závěsů v příčném řezu zvyšuje příčnou tuhost celého systému.

Pedestrian Bridge Across the River Otava, Hradiště – Sv. Václav, Písek – SO 301 Pedestrian Bridge
Close to Václavské předměstí Suburb, the River Otava is crossed by two bridges for pedestrians and cyclists having an unequal length and the width of 3.3 m which meet up on a platform having a square shape on pillar P2 embedded in the river and situated close to the left‑hand bank. A pedestrian bridge having the length of 81.7 m spans across the River from the right‑hand bank (support O1) to the pillar. A bridge linking the left‑hand bank (support O2) and pillar P2 has the length of 46.7 m. A ground plan of both bridges is linear. In respect of the configuration of terrain, a bridge deck has been placed to the lowest level possible while a level of hundred‑year flood has been considered. With regard to an architect´s shape, layout and spatial intents, the solution which has been adopted is the one that does affect the visual aspects of the River by high structures and minimizes dimensions and height of pylons so as not to contradict architectonic or natural landmarks of the town.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments