Lysbrug

Construsoftbimawards - Lysbrug
Category Infrastructure Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization SBE nv
Author SBE
Client De Vlaamse Waterweg
Place of construction Ingelmunster
Tags

De oude Lysbrug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster was in slechte staat en werd in 2021 afgebroken. Bij het ontwerp van de nieuwe brug ging ruime aandacht naar het comfort en de veiligheid van de actieve weggebruiker. De nieuwe Lysbrug zal een praktische en veilige fiets- en wandelverbinding zijn over het kanaal. De brug krijgt aan beide oevers fietslussen met rustpunten die ervoor zorgen dat fietsers de hogere brug vlot zullen kunnen oprijden. Een mooi project dat het fietsverkeer in de regio een boost moet geven én onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen stimuleert.

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug wordt een stalen vakwerkbrug met V-vormige landhoofden, een totale overspanning van ongeveer 63 meter tussen de oplegpunten en een brugdekbreedte van 3,7 meter. De nieuwe brug komt ter hoogte van het park. Het wordt een exemplaar met een doorvaarhoogte van zeven meter hoog, waar schepen onderdoor kunnen met drie lagen containers.

Op beide oevers wordt met fietslussen gewerkt om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en tevens de hellingsgraad zo beperkt mogelijk te houden. Omdat de noordelijke oever overstromingsgevoelig gebied is wordt de toerithelling hier op pijlers gebouwd. Op de zuidelijke oever komt een toerithelling op het talud. De fietslussen krijgen lichte leuningen, een start- en stopstrook en rustzones waar de hellingsgraad beperkter is. Tussen de verschillende elementen wordt beplanting voorzien. Voetgangers krijgen toegang tot de brug via trappen die tussen de pijlers doorlopen. Aan de zuidelijke oever wordt naast de toerithelling een voetpad voorzien zodat voetgangers een veilige doorsteek krijgen van de Zuidkaai naar de Vaarstraat. Vanop de fietslussen en brug krijgt de actieve weggebruiker steeds een mooi zicht op het kanaal.

Ook de wegenis in de omgeving wordt aangepast om de bestaande verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verhogen. Er worden veilige aansluitingen voorzien met de fietspaden. Aan de Kanaalstraat wordt aan beide kanten een aanzet voor fietssuggestiestroken voorzien.

De brug wordt gefinancierd door De Vlaamse Waterweg nv voor een geraamd budget van 4,5 miljoen euro (excl. btw). De gemeente Ingelmunster staat in voor de zone van bomen die gecompenseerd zullen worden. Het project maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie.

Aanpak
Vanaf de start van het project hebben we hier gekozen voor een parametrische aanpak. Dit heeft als voordeel dat we gedurende de looptijd en verschillende fases van het project gemakkelijk verschillende varianten en tracés kunnen bepalen en modelleren. Zo kunnen we ook snel de invloed van een ontwerp zien (qua hoeveelheden, uitzicht, landelijke inpassing, …) alsook het aanpassen van de geometrie is hierdoor geen probleem. De brug is parametrisch ontworpen met behulp van de softwareprogramma’s Rhino & Grasshopper. Dit model is gekoppeld aan het rekenmodel van SOFiSTiK maar ook aan Tekla Structures, Revit en Civil 3D.

De ontworpen toestand, het tracé van de brug én het 3D alignement is getekend in Civil 3D. Deze data zijn gebruikt in Rhino en Grasshopper om hierrond de andere geometrie op te bouwen. Deze geometrie en data is hierna gebruikt in het rekenmodel in SOFiSTiK, maar ook in Tekla om de stalen brug en bekisting te genereren.

Door dit project volledig in 3D uit te werken en het gebruiken van de geschikte data, is het vanaf de start van het project heel eenvoudig geweest om hoeveelheden aan materiaal op te vragen. Het stelt ons ook in staat om deze modellen te gebruiken als bron voor onze visualisaties en deze zijn tevens de basis voor ons coördinatie-model. Tijdens het hele ontwerp stond werken volgens de BIM-methodiek centraal. Hergebruik van modellen en data, centrale bron van informatie & communicatie, dit zijn de essentiële zaken die dit project gesteund hebben.

The old Lysbrug over the Roeselare-Leie Canal in Ingelmunster was in poor condition and was demolished in 2021. When designing the new bridge, a lot of attention was paid to the comfort and safety of active road users. The new Lysbrug will be a practical and safe cycling and walking link across the canal. The bridge will have bicycle loops with resting points on both banks, ensuring that cyclists will be able to access the higher bridge smoothly. A great project that should boost bicycle traffic in the region and stimulate our objectives regarding modal shift to sustainable means of transport.

The new bicycle and pedestrian bridge will be a steel truss bridge with V-shaped abutments, a total span of about 63 metres between the abutment points and a bridge deck width of 3.7 metres. The new bridge will be located at the park. The bridge will have a clearance of seven metres, allowing ships with three layers of containers to pass underneath.

Cycle loops will be used on both banks to occupy as little space as possible and to minimise the slope. As the northern bank is a flood-prone area, the access ramp here will be built on piers. On the southern bank the ramp will be built on the slope. The cycle loops will have railings, a start and stop lane and rest areas where the slope is more limited. Planting will be provided between the various elements. Pedestrians will have access to the bridge via stairs that run between the pillars. On the southern bank, a footpath will be provided next to the access ramp to allow pedestrians a safe passage from the Zuidkaai to the Vaarstraat. From the cycle loops and bridge, active road users will always have a good view of the canal.

The surrounding road layout will also be adapted to increase existing road safety as much as possible. Safe connections will be provided with the cycle paths. On Kanaalstraat, a starter for cycle lanes will be provided on both sides.

The bridge will be financed by De Vlaamse Waterweg nv for an estimated budget of 4.5 million euros (excluding VAT). The municipality of Ingelmunster is responsible for the area of trees that will be compensated. The project is part of the Seine Scheldt Flanders inland navigation project, which enjoys European Union support.

Approach
From the start of the project, we decided to go for a parametric approach. This has the advantage that we can easily determine and model different variants and trajectories during the design and different phases of the project. This way, we can also quickly see the impact of a design (in terms of quantities, appearance, integration, etc.) as well as adjusting the geometry. The bridge was designed parametrically using the software programs Rhino & Grasshopper. This model is linked to the SOFiSTiK calculation model but also to Tekla Structures, Revit and Civil 3D.

The designed situation, the alignment and profile of the bridge were drawn in Civil 3D. This data was used in Rhino and Grasshopper to build the other geometry around it. This geometry and data were used in the calculation model in SOFiSTiK, but also in Tekla to generate the steel bridge and formwork.

By modelling in 3D and using the appropriate data, it is very easy to get quantities of material from the start. It also allows us to use these models as a source for our visualizations and these models are also used in our coordination model. Working according to the BIM methodology was key throughout the design. Reuse of models and data, central source of information & communication is essential in this project.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments