Category winner in these countries:

Most přes dálnici A8 – Stuttgart

Construsoftbimawards - Most přes dálnici A8 – Stuttgart
Category Infrastructure Projects
Year 2020
Country Czech Republic
Organization ALLCONS Industry s.r.o.
Author ALLCONS Industry s.r.o.
Place of construction Stuttgart
Tags

Tento most je navržen k překročení prodloužené trasy městské dráhy U6 východně od Stuttgartu přes dálnici BAB A8.
Konstrukční řešení:
Konstrukce je navržena jako spojitý nosník o třech polích o celkové délce 127m a šířce 11,7m. Výška oblouku nad mostovkou je 8,16m. Hlavní část o rozpětí 80m je tvořena ocelovým obloukem a masívní předpjatou betonovou mostovkou. Tyto dva prvky jsou propojeny sítí tyčových předpjatých prvků z karbonových vláken. Tyče jsou do oblouku připojeny pomocí čepů. Do mostovky jsou zabetonovány styčníkové plechy se spřahovacími trny a prostupy pro předpínací kabely a výztuž. V přípoji tyčí na tento styčníkový plech je realizován předpínací systém.
Oblouk je tvořen profilem proměnného průřezu. Ve vrcholu má průřez oblouk šířku 1360mm a výšku 300mm, v patě oblouku pak šířku 1000mm a výšku 600mm. Z toho pak vychází, že stěny oblouku jsou tvořeny zborcenou plochou. Oblouk je do mostovky zapojen pomocí paty oblouku, která navazuje na krajní díl oblouku, a pomocí 4 plechů zabíhajících do mostovky je zakotvena do mostovky. Pata oblouku sleduje půdorysné zakřivení mostovky, takže zabetonované plechy jsou prostorově pootočené vůči oblouku.
Celý most byl smontován na předmontáži včetně betonové mostovky a poté převezen do definitivní polohy.
Hmotnost ocelové konstrukce činila 250tun.
Model v Tekle byl zpracován na základě objednávky zákazníka jako studie proveditelnosti použití 3D BIM řešení pro dílenskou dokumentaci mostu. BIM řešení muselo obsahovat kompletní správu všech prvků, NC dat pro automatizovanou výrobu včetně všech dílenských a montážních svarů.
Model byl kompletně vytvořen v Tekla Structures včetně těles svarů a úprav pro tyto svary. Model musel umožňovat kontrolu a správu všech svarů zákazníkem od automatizované výroby NC stroji po výkazy objemů svarů pro kontrolu výroby a montáže. S ohledem na zborcené plechy některých prvků bylo nutné ověřit jejich rozviny specializovaným softwarem Rhino. Allcons Industry dodával kompletní dílenskou výkresovou dokumentaci mostu – tato byla dodána v jiném software s ohledem na požadavek výroby a zákazníka.

The bridge is design to cross the extended U6 city line east of Stuttgart over the motorway BAB A8.
Construction:
Construction of the bridge is designed as continuous beam with three fields. The total length of the bridge is 127 m and width is 11,7 m. Height of the arch is 8,16 m. The main part of the bridge with span of 80 m consists of steel arch and massive prestressed concrete deck. These two elements are connected by a network of rod prestressed elements made of carbon fibers. The rods are connected to the arch and to the bridge deck by pins. Joint plates with shear studs and with openings for prestressing cables are concreted into the bridge deck. A prestressing system of the rods is implemented in the connection of the rods into the bridge deck.
The steel arch is designed with variable cross-section. At the top, the cross-section of the arch has a width of 1360 mm and a height of 300 mm, at the foot of the arch, has the width of 1000 mm and a height of 600 mm. Due to that the side walls of the arch are formed by a wrapped surface. The arch is connected to the bridge deck by the foot segment which follows the arch and by four plates running into the bridge deck. The foot segment follows the layout curvature of the bridge deck. Due to that the concreted plates are spatially rotated relative to the arch.
The entire bridge was pre-assembled including the concrete deck and then transported to its final position.
The weight of steel structure was 250 tons.
The model in Tekla Structures was processed on the basis of the customer’s order as a feasibility study using of 3D BIM solution for the workshop documentation of the bridge. The BIM solution had to include complete management of all elements, NC data for automated production, including all workshop and assembly welds.
The model was completely created in Tekla Structures, including weld elements and preparations for this welds in the model. The model had to enable the inspection and management of all welds by the customer – from automated production of the NC data to the reports of weld volumes for the control of production and assembly. With regards to the wrapped surfaces of some elements unfolded shapes of this plates were verified by specialized software Rhino.
Allcons Industry s.r.o. supplied complete workshop drawing documentation for the bridge. This was supplied in a different software regrds to the production and customer requirements.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments