MS Schippers

Construsoftbimawards - MS Schippers
Category Industrial Projects
Year 2022
Country Benelux
Organization Willy Naessens Nederland
Author Suzan Dorgelo
Client SchipVast
Place of construction Hapert - Nederland
Tags

In opdracht van SchipVast, de vastgoedtak van MS Schippers, heeft Willy Naessens Nederland een nieuw hoofdkantoor, distributiecentrum en parkeerdek in Hapert gerealiseerd. Met een totale oppervlakte van ca. 47.500 m² één van de grootste projecten die Willy Naessens Nederland gerealiseerd heeft.

MS Schippers is een totaalleverancier voor de professionele veehouderij. In de nieuwe bedrijfshallen en het magazijn (ca. 38.000 m²) wordt de opslag en distributie van inkomende en uitgaande goederen verzorgd. Het magazijn wordt onder andere uitgerust met een geavanceerd en geautomatiseerd orderpickingsysteem. Ook worden drie PGS-haldelen gerealiseerd voor de opslag van gevaarlijke stoffen. In deze ruimtes hebben wij vloeistofkerende betonvloeren, betonwanden en deuren aangebracht. Alle vloeren, binnen- en buitenwanden én het dak van de PGS-haldelen zijn – in verband met de brandveiligheid – uitgevoerd in beton. Aan de gevelzijde zijn de haldelen bekleed met sandwichpanelen. De overige halruimtes doen dienst als droge opslaghal en zijn opgebouwd met stalen kolommen en een steeldeck

De constructie hebben wij in eigen beheer en in nauw overleg met onze opdrachtgever bedacht en ontworpen. Vanwege de korte doorlooptijd is namelijk gekozen voor een hybride constructie, waarin prefab beton en staal slim gecombineerd worden. Hierdoor kan niet alleen sneller, maar ook aanzienlijk lichter gebouwd worden. De nieuwbouw is Willy Naessens Nederland op het lijf geschreven. Van beton tot metselwerk, aansluitingen en detailleringen: al onze expertises komen in dit project ruimschoots aan bod.

In dit gebied is geen heiwerk nodig, maar kunnen we op staal funderen. Voor de realisatie van de bedrijfshallen en het magazijn hebben we grote poeren geplaatst, kolommen gezet en een Willy Naessens betonstructuur gebouwd. Een deel van de kantoren wordt in de bedrijfshallen geïntegreerd en middels een atrium verbonden met het nieuwe kantoorgebouw (totaal: circa 10.000 m²). Het kantoorgebouw beschikt onder andere over een riante showroom en presentatiezalen en wordt gerealiseerd boven de blusvijver van het Kempisch Bedrijvenpark. Hierdoor wordt de beschikbare ruimte maximaal benut. Om de bouw mogelijk te maken, hebben we de blusvijver leeggepompt, funderingspoeren en prefab kolommen aangebracht en een vrijdragend begane gronddek gemaakt. Vervolgens hebben we onze steigers geplaatst en de vijver weer laten vollopen, waarna de bovenbouw volgde. Waar de binnenzijde van het kantoorgebouw volledig in beton is uitgevoerd, is aan de buitenzijde gekozen voor metselwerk.

Aan de binnenzijde van het kantoorgebouw is in overleg met MS Schippers gekozen voor een loft-uitstraling. De betonnen structuur blijft maximaal in het zicht. Omdat beton altijd een zichtzijde en stortzijde heeft, hebben we heel bewust gekeken naar de plaatsing van de elementen. Bovendien hebben we monolithische vloeren toegepast. In combinatie met thermisch verzinkte trappen en hekwerken wordt een robuuste, industriële uitstraling geborgd.

Door al deze verschillende disciplines via IFC samen te voegen is het een mooi maar zeker ook een heel uitdagend project. Alle onderaannemers hebben gewerkt in 3D. Via de IFC uitwisseling hebben wij als Willy Naessens alles samengevoegd en gecontroleerd.

Wij gebruiken Tekla om onze montagevolgorde te genereren. Zie de MP4 bestanden om een indruk hiervan te krijgen. Op basis hiervan genereren wij lijsten en sturen wij onze fabrieken aan zodat iedereen tot op de dag nauwkeurig weet wanneer welk element geleverd dient te worden. Dit geeft ons de voorsprong om ook onze onderaannemers nauwkeurig aan te sturen.

Tekst | Lieke van Zuilekom

Commissioned by developer MS Schippers , Willy Naessens Netherlands has realized a new production hall in Hapert .

Willy Naessens Netherlands has realized a new head office, distribution center and parking deck in Hapert on behalf of SchipVast , the real estate branch of the company MS Schippers. With a total area of approximately 47,500 m², it is one of the largest projects that Willy Naessens Netherlands has realized.

MS Schippers is a total supplier for professional livestock farming. In the new production halls and the warehouse (approx. 38,000 m²), the storage and total distribution of incoming and outgoing goods is taken care of. The warehouse will, among other things, be equipped with an advanced and automated order picking system . Three PGS hall sections will also be realized for the storage of hazardous substances and goods. We have installed liquid -resistant concrete floors and concrete walls and doors in these areas. All floors, inner and outer walls and the roof of the PGS hall parts are made of concrete for fire safety reasons. On the facade side, the hall parts are covered with sandwich panels. The other hall spaces serve as dry storage halls and are constructed with steel columns and a steel deck

We conceived and designed the construction in-house and in close consultation with our client. Because of the short lead time, a hybrid construction was chosen, in which prefab concrete and steel are cleverly combined. This makes it possible to build not only faster, but also considerably lighter. The new building fits Willy Naessens Netherlands like a glove. From concrete to masonry, connections and details: all our expertise is extensively covered in this project.

No piling work is required in this area, and therefor we could build it’s foundation mostly on steel. For the realization of the industrial halls and the warehouse, we placed large footings, set columns and built a Willy Naessens concrete structure. Some of the offices will be integrated in the industrial halls and connected to the new office building by an atrium (total: approximately 10,000 m²). The office building includes a spacious showroom and presentation rooms. It will be built above the extinguishing pond of the ‘Kempisch’ Business park. This maximizes the use of the available space. To make the construction possible, we pumped out the extinguishing pond, applied foundation piles and prefab columns and created a cantilevered ground floor deck. We then placed our scaffold and let the pond fill up again, after which the superstructure followed. Where the inside of the office building is completely made of concrete, the exterior consists of brickwork.

Th loft look and appearance was chosen in consultation with MS Schippers . The concrete structure remains visible as much as possible. Because concrete always has a visible side and a pouring side, we consciously looked at the placement of the elements. In addition, we have applied monolithic floors. In combination with galvanized stairs and fencing, a robust, industrial appearance is guaranteed.

By merging all these different disciplines trough an IFC model, it was a beautiful but also a very challenging project. All subcontractors have worked in 3D. We, Willy Naessens, have merged and checked everything trough the IFC exchange. We also produced the architectural details from these IFC files so we had an insight into who does which work and in what order. Which greatly helped the construction work on the construction site and was indispensable for this project.

we use Tekla to generate our mounting order. See the MP4 files to get an impression of the way this work works. Based on this video, we generate lists and manage our factories so everyone knows to each exact day when, which element should be delivered and mounted. This gives us the advantage to also accurately manage our subcontractors and make a very tight planning.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Corne v Roovert
1 year ago

proficiat WNN met deze welverdiende prijs, mooi project