New Office Building Kumpen nv

Construsoftbimawards - New Office Building Kumpen nv
Category Commercial Projects
Year 2018
Country Benelux
Organization d-Concrete!
Author David Dupont
Client Kumpen nv
Place of construction Hasselt, Belgium
Tags

Kumpen is een van de grootste aannemers in Limburg, België en groeit nog steeds. Voor hun administratie in Hasselt hadden ze een nieuw gebouw nodig. Het gebouw heeft een niveau onder de grond en 3 niveaus boven de grond, met de optie om een vierde niveau later toe te voegen.
De gevels bestaan uit zeer slanke kolommen en balken op de begane grond en frame-elementen voor de hogere niveaus. Verder zijn er twee trappenhuizen en een liftschacht, met een kolom en een balkconstructie ertussen om de welfsels te ondersteunen.
Omdat Kumpen ook een van de early adopters van BIM in België is, wilden ze zeker dat dit project als voorbeeld voor alle anderen zou dienen. De totale bouwtijd was ingesteld op slechts 8 maanden en liet niet meer dan 31 dagen over voor de volledige prefab-structuur.
Om het project voor onze klant te realiseren, werd ons gevraagd om budget besparende oplossingen te vinden. We zijn erin geslaagd om dit te doen door alle staalconstructies te vervangen door prefabbeton, wat economischer is. We hebben ook alle kleine elementen vervangen door grotere elementen, waardoor de totale montagetijd en de kosten zijn verminderd.
Aangezien de eindgebruiker en de hoofdaannemer één en dezelfde partij zijn, is het vanzelfsprekend dat alleen de hoogste normen aanvaardbaar zijn, evenals voor wat betreft de kwaliteit van het product, als voor planning en montage. Hiervoor hebben ze een competente partner gevonden in d-Concrete!, die aanbood om het volledige perceel in prefabbeton te leveren en ook de montage ter plaatse uit te voeren.
De belangrijkste communicatie tussen d-Concrete! en Kumpen werd gedaan met behulp van BimCollab, waarbij alle discussiepunten heel precies werden beheerd. Hoewel deze tool erg handig kan zijn, geloven we nog steeds dat de belangrijkste reden voor het succes van het project te vinden is in de frequente één-op-één communicatie, hetzij per telefoon, e-mail of tijdens vergaderingen.
We beschouwen dit project als een perfect voorbeeld van een goede samenwerking tussen enerzijds d-Concrete!, die het zeer gedetailleerde tekla-model heeft gemaakt, en anderzijds de aannemer (Kumpen), de architect (Stramien) en het ingenieursbureau (Establis) die hun eigen op revit gebaseerde modellen hebben ontwikkeld.

Kumpen is one of the biggest contractors in Limburg, Belgium and still growing. For their administration in Hasselt they needed a new building. The building has one level below ground and 3 levels above ground, with the option to have a fourth level added later.
The facades are made up of very slender columns and beams on the ground floor and frame elements for the higher levels. Furthermore, there are two staircases and one elevatorshaft, with a column and beam stucture in between them to support the hollowcore slabs.
As Kumpen is also one of the early adopters of BIM in Belgium, they surely wanted this project to serve as an example for all others. The total building time was set to only 8 (eight) months, leaving no more than 31 days for the complete precast structure.

To facilitate the project for our client, we were asked to find budget-saving changes. We managed to do this by replacing all the steelstructure by precast concrete, which is more economic. We also replaced all the small elements by larger elements, thus reducing the total erectiontime and -cost.
With the end-user and the general contractor being one and the same party, it goes without saying that only the highest standards were acceptable, as well for what concerns quality of the product, as for planning and erection. For this they found a competent partner in d-Concrete!, who offered to deliver the complete lot of precast concrete and also do the erection on site.

The main communication between d-Concrete! and Kumpen was done by means of BimCollab, where all the discussion points were very precisely administered. Allthough this tool can be very handy, we still believe that the main reason for the succes of the project is found in the frequent one-on-one communications, either by phone, e-mail or in meetings.
We consider this project as a perfect example of good collaboration between on one side d-Concrete, who made the very detailed tekla model, and on the other hand the contractor (Kumpen), the architect (Stramien) and the engineering office (Establis) who developped their own revit based models.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments