Fietsbrug Ulft

Construsoftbimawards - Fietsbrug Ulft
Categorie Infrastructurele projecten
Jaar 2024
Land Benelux
Organisatie Eeftink-Rensing Staalbouw
Projectpartners Dusseldorp, Royal HaskoningDHV
Auteur Alfred Berendsen
Cliënt Gemeente Oude IJsselstreek
Plaats van constructie Ulft
Tags Tekla Structures

Fietsbrug Ulft
De Hoge Brug is een belangrijke verbinding tussen de plaatsen Ulft en Silvolde. Wandelaars, fietsers, scholieren en forensen maken dagelijks gebruik van de brug om de Oude IJssel over te steken. We vervingen de oude brug door een vernieuwde versie van zichzelf en gaven de brug daarmee een tweede leven. Duurzaamheid en circulaire economie stonden hoog op de agenda van gemeente Oude IJsselstreek. De brug is een ruim 50 jaar oude staalconstructie met houten dek en leuningen en was dus toe aan restauratie.

Circulair potentieel geeft de doorslag
Circulariteit was het belangrijkste criterium in de aanbesteding van het werk. De meest circulaire oplossing is een brug van staal, waarbij zoveel mogelijk van de oude staalconstructie wordt hergebruikt.

Door duurzame inkoop bijdragen aan duurzaamheidsambitie
De oude stalen brug is onderzocht en daar werd vast gesteld, dat de stalen constructiedelen na een behandeling prima opnieuw zijn te gebruiken voor de nieuwe brugconstructie. De oude staalconstructie wordt hiervoor gedemonteerd en in een fabriek van roest ontdaan, versterkt en voorzien van een nieuwe conserveringslaag. Voor het versterken van de constructie en de nieuwe leuningen wordt staal gebruikt dat vrijkomt bij het slopen van de oude buizenfabriek in Silvolde, vlak bij de Hoge Brug. Zo wordt voor de nieuwe brug uitsluitend secundair staal gebruikt. Alleen het brugdek is nieuw. Het brugdek wordt gemaakt van dekplanken van Accoya hout, een duurzaam houtproduct van gemodificeerd zachthout dat qua eigenschappen en levensduur niets onder doet voor het schaars geworden hardhout. Met deze geïntegreerde duurzame inkoop is dit project een goed voorbeeld van hoe bijgedragen kan worden aan de Rijksbrede ambitie om in 2030/2050 circulair te zijn en de duurzaamheid te borgen.

Hoog circulair potentieel met staal
Het circulair potentieel van bouwen met staal is hoog, want in tegenstelling tot veel andere materialen kan staal in de opeenvolgende levenscycli oneindig vaak worden hergebruikt of gerecycled zonder kwaliteitsverlies en zonder materiaalverlies. Daarbij moderniseert de staalbranche in rap tempo. De oude verbrandingsovens die worden gedreven op fossiele brandstoffen zijn aan het verdwijnen. Sinds een aantal jaren worden deze stapsgewijs vervangen door schone elektrisch gedreven ovens. Binnen afzienbare tijd kan staal ook zonder CO2-emissies oneindig vaak worden hergebruikt.

Cycle bridge Ulft
The Hoge Brug is an important connection between the towns of Ulft and Silvolde. Walkers, cyclists, schoolchildren and commuters use the bridge daily to cross the Oude IJssel river. We replaced the old bridge with an updated version of itself, giving it a second life. Sustainability and circular economy were high on the municipality of Oude IJsselstreek’s agenda. The bridge is a more than 50-year-old steel structure with wooden deck and railings and was therefore in need of restoration.

Circular potential prevails
Circularity was the most important criterion in the tender for the work. The most circular solution is a bridge made of steel, reusing as much of the old steel structure as possible.

Contributing to sustainability ambition through sustainable procurement
The old steel bridge was examined and it was found that the steel structural parts could be reused for the new bridge construction after treatment. For this purpose, the old steel structure is dismantled and stripped of rust, strengthened and given a new layer of preservation in a factory. Steel released from the demolition of the old pipe factory in Silvolde, near the High Bridge, will be used to reinforce the structure and the new railings. Thus, only secondary steel is used for the new bridge. Only the bridge deck is new. The bridge deck will be made of deck planks of Accoya wood, a sustainable wood product made of modified softwood that is in no way inferior to scarce hardwood in terms of properties and lifespan. With this integrated sustainable procurement, this project is a good example of how to contribute to the government-wide ambition to be circular and ensure sustainability by 2030/2050.

High circular potential with steel
The circular potential of building with steel is high because, unlike many other materials, steel can be reused or recycled infinitely in successive life cycles without loss of quality and without loss of material. Thereby, the steel industry is modernising rapidly. The old incinerators driven by fossil fuels are disappearing. For several years, these have been gradually replaced by clean electrically driven furnaces. In the foreseeable future, steel can also be infinitely re-used without CO2 emissions.

Laat jouw reactie achter

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties