Voormalig V&D gebouw

Construsoftbimawards - Voormalig V&D gebouw
Categorie Commerciële projecten
Jaar 2020
Land Benelux
Organisatie Vic Obdam
Auteur Dilu Beenker
Co-auteurs Thijmen Blankendaal
Cliënt van Wijnen Heerhugowaard
Plaats van constructie Amsterdam
Tags

Het voormalige warenhuis van V&D staat te boek als het eerste warenhuis van Nederland.
Het pand is grootschalig gerenoveerd. Vic Obdam heeft hiervoor het staal geleverd. Daarnaast heeft Vic Obdam tijdens de montage complexe vijzelingswerkzaamheden uitgevoerd om vervormingen uit het verleden te nivelleren. Een compleet renovatie bestaande uit een nieuwe kelderbak onder, een nieuwe fundering met 250 heipalen en een nieuwe begane grond vloer. Het gebouw heeft aan beide zijden een nieuwe karakteristieke vliesgevel met taatsramen die speciaal voor dit project zijn ontwikkeld.

Voor de nieuwe bestemming van het voormalige V&D-gebouw is het noodzakelijk dat het casco wordt versterkt en aangepast met een constructie van maar liefst 370 ton aan staal. De grootste ingreep heeft plaatsgevonden in de kelder van het gebouw, waar inpandig 12 bestaande gemetselde penanten met een afmeting van 2 x 1,2 meter zijn vervangen door een slanke staalconstructie. De extra uitdaging tijdens deze montageactie is dat het pand beheerst en gemonitord met ca. 150 mm (!) in de kern is verlaagd om in het bestaande casco ontstane verzakkingen te nivelleren. De tijdelijke vijzelconstructie is met maar liefst 48 vijzels op spanning gebracht, zodat de belasting in het pand zijn krachten overdraagt via de tijdelijke staalconstructie. Vervolgens zijn de bestaande penanten en de begane grondvloer volledig verwijderd, zodat het pand verlaagd kon worden en de wederopbouw van de kelder en begane grondvloer van start kon gaan.

De begane grondvloer van hout is volledig vervangen door een staalplaat betonvloer, die rust op de nieuwe staalconstructie. De verdiepingsvloeren zijn plaatselijk versterkt met stalen balken. Daarnaast worden op alle verdiepingen de roltrappen verplaatst. Hiervoor is een nieuwe constructie aangebracht die de nieuwe sparingen mogelijk maakt. Op de positie van de oude roltrappen zijn liggers van 3 ton per stuk gemonteerd voor het dichtleggen van de verdiepingsvloer. Om het af te maken is het pand bekroond met een nieuwe glaskap en een vliesgevel. De glaskap is opgebouwd uit 3 stalen frames van 2,5 x 12 meter. De frames zijn in de werkplaats geheel samengesteld waarna ze in de nachts zijn gemonteerd en gelast tot één complete stalen glaskap.

Voor het verhogen van de vloerbelasting van 400kg/m2 naar 500kg/m2 is extensief onderzoek gedaan naar het benutten van de bestaande constructiesterkte van het casco, waardoor zo min mogelijk versterkingsmaatregelen hoefden ingebracht te worden.

The former department store of V&D is known as the first department store in the Netherlands.
The building has been renovated on a large scale. Vic Obdam supplied the steel for this project. In addition, Vic Obdam carried out complex jacking work during assembly in order to level out deformations from the past. A complete renovation consisting of a new basement underneath, a new foundation with 250 piles and a new ground floor. The building has a new characteristic curtain wall on both sides, with pivoting windows that were specially developed for this project.

For the new purpose of the former V&D building, it is necessary to reinforce and adapt the shell with a construction of no less than 370 tons of steel. The largest intervention took place in the basement of the building, where 12 existing masonry pegs measuring 2 x 1.2 metres have been replaced by a slender steel structure. The additional challenge during this assembly operation is that the building was lowered by approx. 150 mm (!) in the core in order to level the subsidence created in the existing shell. The temporary jacking construction has been tensioned with no less than 48 jacks, so that the load in the building transfers its forces via the temporary steel construction. Subsequently, the existing pegs and the ground floor were completely removed, so that the building could be lowered and the reconstruction of the basement and ground floor could start.

The ground floor of wood has been completely replaced by a steel plate concrete floor, which rests on the new steel construction. The upper floors are locally reinforced with steel beams. In addition, on all floors the escalators are moved. For this purpose a new construction has been installed that makes the new recesses possible. On the position of the old escalators beams of 3 tons each have been mounted to close the floor. To finish it off, the building has been crowned with a new glass roof and a curtain wall. The glass roof is constructed from 3 steel frames of 2.5 x 12 meters. The frames have been assembled in the workshop after which they have been assembled at night and welded into one complete steel glass cover.

In order to increase the floor load from 400kg/m2 to 500kg/m2 , extensive research was carried out into making use of the existing structural strength of the hull, which meant that as few reinforcement measures as possible had to be introduced.

Laat jouw reactie achter

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties