OBIEKT BIUROWY URBI FERRO WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM

Construsoftbimawards - OBIEKT BIUROWY URBI FERRO WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Poland
Organization Pekabex S.A.
Author Pekabex S.A.
Client OPERATOR ARP SP. Z O.O.
Place of construction STALOWA WOLA
Tags PrefabConcreteTekla Structures

PROJEKT

Projekt Urbi Ferro to 3 kondygnacyjny zrównoważony budynek biurowy o wysokim standardzie wykonania certyfikowany BREEAM.. Podziemie to garaż na 51 stanowisk, konstrukcja naziemna wykonana jest w 100% jako prefabrykowana. Na parterze zlokalizowane są lokale przeznaczone m.in. na sklepy, restauracje, różnego rodzaju usługi, natomiast na piętrach znajdują się pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne. W centralnej części budynku zaprojektowano wydzielone, zielone patio.
Projekt charakteryzuje się ciekawą elewacją budynku – wykonany jest jako prefabrykowane panele ścienne o charakterystycznym podziale, oraz dużych zintegrowanych przeszkleniach. Wykorzystanie technologii prefabrykacji nadało budynkowi ciekawy i zarazem nowoczesny charakter. Powierzchnia całkowita biurowca to 4000m2.
Projekt wyróżnia się pod względem typu konstrukcji – użycie Tekla Structures w przypadku konstrukcji żelbetowej jest dużo rzadsze niż w przypadku konstrukcji stalowej. Elementy nośne są jednocześnie tworzywem elewacji obiektu i były dostarczane jako gotowe elementy prefabrykowane montowane wprost z kół samochodu transportowego. Projekt wykonawczo-warsztatowy zawierał model 3D, który został wykonany w wysokim poziomie szczegółowości – Level of Development (LOD) 400. Model integrował instalacje, jako że niektóre z elementów prefabrykowanych zostały wyposażone w składowe instalacji wewnętrznych co znacząco uprościło i usprawniło prace instalacyjne na etapie budowy.

• Liczba elementów prefabrykowanych konstrukcji wyniosła: 1102 szt.
• Łączna liczba transportów z elementami na budowę: 196 transportów.

BUDYNEK BIUROWY dł. 54m x szer. 50m x wys. 12m.

Budynek 3 kondygnacyjny z ścianami trójwarstwowymi integrującymi warstwę nośną (konstrukcyjną, izolacyjną i elewacyjną), ścianami pełnymi wydzielającymi wewnętrzne pomieszczenia oraz stropami z płyt kanałowych.

• Słupy żelbetowe z licznymi akcesoriami, oraz akcesoriami elektrycznymi (54 szt).
• Trójwarstwowe ściany prefabrykowane z akcesoriami elektrycznymi (150 szt)
• Jednowarstwowe ściany pełne z akcesoriami elektrycznymi (87 szt)
• Strunobetonowe belki stropowe (78 szt)
• Prefabrykowane spoczniki (14 szt)
• Prefabrykowane biegi schodowe (14 szt)
• Płyty kanałowe HC265 (705 szt)

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Idea zrównoważonego budownictwa, już od momentu projektowania, to uzupełnienie naszej strategii biznesowej. Nasza misja to zmniejszenie do minimum oddziaływania działalności na środowisko naturalne oraz klimat poprzez dostarczanie najlepszych inżyniersko oraz ekologicznych rozwiązań dla budownictwa. Dlatego pracujemy na elementach konstrukcyjnych, które są certyfikowane dokumentami EPD (Environmental Product Declaration).

WYZWANIA

Wyzwaniem inżynierskim, na etapie pozyskiwania kontraktu oraz podczas projektowania, było spełnienie równocześnie kilku wymogów:

• Betonowa elewacja grubości jedynie 4 cm z ściśle określonym boniowaniem (podziałem) przez architekta
• Brak zbrojenia tradycyjnego w warstwie elewacyjnej – zastosowano zbrojenie rozproszone.
• Umieszczenie akcesoriów elektrycznych w elementach prefabrykowanych już na etapie produkcji.
• Wykonanie odcisku w betonie – logo Inwestora na jednej z ścian wejściowych.
• Model 3D został wykonany w wysokim poziomie szczegółowości – Level od Development (LOD) 400
• Wykorzystanie modelu IFC przez Kierownictwo Budowy do kontroli poprawności umieszczania zbrojenia wieńcowego w elementach prefabrykowanych.

Biurowiec otrzymał certyfikat BREEAM NEW CONSTRUCTION 2016 na wysokim poziomie Good.

Informacje o inwestorze:
https://lnkd.in/d46PFe4e
#OperatorARP#UrbiFerro#NowoczesneBudownictwo

THE PROJECT
The Urbi Ferro project is a 3-storey, sustainable office building with a high standard of construction, BREEAM certified. The underground is a garage with 51 places, the above-ground structure is 100% prefabricated. On the ground floor there are premises intended for, among others: shops, restaurants and various types of services, while on the floors there are office rooms and conference rooms. A separate, green patio has been designed in the central part of the building.
The project is characterized by an interesting building façade – it is made of prefabricated wall panels with a characteristic division and large integrated glazing. The use of prefabrication technology gave the building an interesting and modern character. The total area of the office building is 4,000 m2.
The project stands out in terms of structure type – the use of Tekla Structures in the case of a reinforced concrete structure is much less common than in the case of a steel structure. The load-bearing elements are also the material of the facility’s facade and were delivered as ready-made prefabricated elements assembled directly from the wheels (of a transport vehicle). The executive and workshop design included a 3D model, which was made with a high level of detail – Level of Development (LOD)400. The model integrated installations, as some of the prefabricated elements were equipped with internal installation components, which significantly simplified and streamlined the installation works at the construction stage.
• Total number of prefabricated structure elements: 1,102 pcs.
• Total number of transports with elements to the construction site: 196 transports.

OFFICE BUILDING: length 54m x width 50m x height 12m.
A 3-storey building with three-layer walls integrating the load-bearing layer (structural, insulating and facade), solid walls separating internal rooms and ceilings made of hollow core slabs.
• Reinforced concrete columns with numerous accessories and electrical accessories (54 pcs).
• Three-layer prefabricated walls with electrical accessories (150 pcs)
• Single-layer solid walls with electrical accessories (87 pcs)
• Prestressed concrete floor beams (78 pcs)
• Prefabricated landings (14 pcs)
• Prefabricated stair flights (14 pcs)
• HC265 hollow core slabs (705 pcs)

SUSTAINABLE CONSTRUCTION
The idea of sustainable construction, from the moment of design, complements our business strategy. Our mission is to minimize the impact of our activities on the natural environment and climate by providing the best engineering and ecological solutions for construction. That is why we work on construction elements that are certified with EPD (Environmental Product Declaration) documents.
CHALLENGES
The engineering challenge, at the stage of contract acquisition and design, was to simultaneously meet several requirements:
• Concrete façade only 4 cm thick with precisely defined rustication (division) by the architect
• No traditional reinforcement in the façade layer – fibre reinforced concrete was used.
• Placing electrical accessories in prefabricated elements already at the production stage.
• Making an impression in concrete – the Investor’s logo on one of the entrance walls.
• The 3D model was made with a high level of detail – Level by Development(LOD) 400
• Use of the IFC model by Construction Management to control the correctness of placing tie beam reinforcement in prefabricated elements.
The office building received the BREEAM NEW CONSTRUCTION 2016 certificate at a high Good level.
Investor information: https://lnkd.in/d46PFe4e
#OperatorARP#UrbiFerro#ModernConstruction

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments