Parkeergarage Zwijsen

Construsoftbimawards - Parkeergarage Zwijsen
Category Public Interest Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization Voortman Steel Construction
Project partners EZ Park BV, Stam + De Koning Bouw B.V., Vissers & Roelands architecten & ingenieurs, Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders B.V.
Author Heidi Sprakel (VSC)
Co-authors Karin Vissers (Vissers & Roelands architecten & ingenieurs), Joop Droog (Draw Vision Tekenbureau Staalbouw)
Client EZ Park
Place of construction Tilburg
Tags

Parkeergarage Zwijsen in Tilburg is een innovatief, circulair, modulair, remontabel, natuurinclusief en toekomstbestendig parkeergebouw. In de huidige vorm heeft de garage een capaciteit van 730 auto’s, 228 fietsen en 65 scooters. Het parkeergebouw is 230 meter lang, 18 meter hoog en bestaat uit 5 verdiepingen, met op beide uiteinden een zogenaamde wokkel voor in- en uitrijden. Het gebouw fungeert tegelijkertijd als ‘geluidsscherm’ om het achterliggende woongebied te beschermen tegen spoorweggeluid.

Toepassing van BIM
Met uitzondering van de fundering is de staalconstructie de basis van het hele gebouw. Zonder staalconstructie was het niet mogelijk om de vloeren te leggen en de gevel te monteren. De engineering van de staalconstructie is uitbesteed aan Joop Droog van Draw Vision, een zelfstandig tekenbureau met jarenlange ervaring in de staalbouw. Hij heeft de staalconstructie van de parkeergarage helemaal uitgewerkt middels Tekla Model Sharing, zodat ook de overige projectteamleden van Voortman gedurende de engineering konden meekijken en waar nodig opmerkingen konden plaatsen.

Voor een project als deze parkeergarage is het staalmodel de leidraad voor de andere onderaannemers. De diverse bouwpartners hebben óf hun eigen model aangeleverd waaraan wij de constructie hebben aangepast, óf ze hebben hun gegevens aangepast aan ons staalmodel. Het uitwisselen van gegevens verliep met de meeste projectpartners via IFC. Deze zijn goed in te lezen in Tekla Structures, zodat wij de benodigde voorzieningen gemakkelijk konden overnemen in ons staalmodel. Soms kwam er ook een DWG aan te pas. Maar ook een 2D tekening inlezen is nog steeds geen probleem binnen Tekla.

De controle en coördinatie van de verschillende IFC-modellen in BIM lag bij Stam + de Koning Bouw. Dit vond bijna wekelijks plaats, om de kwaliteit en voortgang van de staalconstructie te bewaken. In de loop van het project werd er minder frequent gecontroleerd, aangezien de grote fases van de constructie in productie genomen waren en er alleen nog af en toe kleine deelfases gecontroleerd moesten worden. Eén van de voorwaarden voor een goede controle binnen BIM is dat de te controleren modellen van voldoende kwaliteit zijn. Ook bij dit project ging dat erg goed met de diverse bouwpartners, waaronder WVH Gevelprojecten, VBI prefab vloersystemen, Thermo Konstrukties BV en B-Smart fundering.

Gezien de grootte van de parkeergarage met op beide uiteinden een zogenaamde wokkel voor in- en uitrijden, zat de uitdaging bij de engineering vooral in het zo efficiënt en snel mogelijk modelleren, omdat dezelfde details vaker voorkwamen. Met het oog op controle en het naderhand wijzigen van details zijn naast de gebruikelijke macro’s van Construsoft (Tekla) ook details gemaakt door middel van gebruikersmacro’s, omdat hiermee veel tijdswinst te behalen is. Daarnaast kunnen we bij dit soort constructies onze eigen geprogrammeerde componenten gebruiken.
De beide wokkels lopen rond en omhoog. Doordat de meest complexe vormen in Tekla uitgewerkt kunnen worden, kunnen we met ons machinepark tegenwoordig bijna alles maken, denk bijvoorbeeld aan onder verschillende hoeken afgeschuinde liggers en complex getoogde liggers. Omdat rechte liggers met alleen gaten of een enkele plaat de voorkeur hebben, betekende dit wel dat de kolommen bij dit project extra bewerkelijk waren. Met de juiste input van het projectteam over de benodigde maatvoering konden echter alle merken zo gemaakt worden dat ze op de bouwplaats eenvoudig te monteren waren.

Maakbaarheid
Om aan te sluiten bij het industriële karakter van de Spoorzone is gewerkt met twee typen staal. Voor ca. driekwart van het geveloppervlak is gekozen voor een duurzaam en eerlijk gevelmateriaal, namelijk cortenstaal. Alle metalen geveldelen zijn volledig demontabel, zodat bij functiewijzigingen de gevel eenvoudig aangepast kan worden. In nauw overleg met de constructeur is de kwaliteit van de staalprofielen bepaald, met als resultaat dat de kolommen in staalkwaliteit S355 J2H vervaardigd zijn en de liggers in S235 JR.

De grote repetitiefactor en de droge bouwtechniek maakten snel en efficiënt bouwen mogelijk. De standaard gemaatvoerde elementen zijn relatief klein en in het gehele gebouw toepasbaar. Wijzigingen, uitbreidingen, demontage, hergebruik recyclebaarheid (beton) en upcyclebaarheid (staal) zijn gemakkelijk inpasbaar. Daarnaast zijn de staalconstructie en gevel van het parkeergebouw vanwege de bouwmethodiek met droge boutverbindingen en prefab elementen volledig modulair en demontabel. Deze modulariteit is tot in de kleinste details doorgevoerd.

Duurzaamheid
De parkeergarage heeft een hybride constructie, wat in dit geval betekent dat staal en beton gecombineerd zijn. De staalconstructie is zo ontworpen dat deze remontabel is en in de toekomst eventueel op een andere locatie hergebruikt kan worden. Het gebouw is natuurinclusief, klimaatadaptief en duurzaam door de toegepaste zonnepanelen, het groene dak, de groene gevel en de geïntegreerde nestkasten. De opgewekte energie wordt gebruikt voor de verlichting en de laadpalen van de elektrische auto’s en fietsen.

Onderhoudsvrij
De grote mate van standaardisatie, repetitie en droge verbindingen zorgt voor kleine elementen die gemakkelijk, snel en efficiënt te plaatsen en te demonteren zijn. Daarnaast zijn de thermisch verzinkte hoofddraagconstructie en cortenstalen gevelelementen nagenoeg onderhoudsvrij, wat een groot voordeel is gezien de ligging direct aan het spoor met als gevolg hogere mate van vervuiling en slechte bereikbaarheid.

Bijzonderheden
Het positioneren van de garage strak langs een spoorkerende keerwand naast een drukke spoorlijn bij Tilburg CS maakte dit project complex. Hierdoor kon slechts beperkt ontgraven worden zonder de stabiliteit van de keerwand te beïnvloeden. Daar komt bij dat precies ter hoogte van een maatgevende kolom een kabeltracé van Enexis onder het gebouw loopt. De fundering is hier plaatselijk (deels) boven maaiveld aangelegd.

De enorme lengte is op vier plaatsen gedilateerd, waardoor er vijf gebouwdelen ontstaan. De hybride hoofddraagconstructie van thermisch verzinkt staal en kanaalplaatvloeren maakt een kolomvrije overspanning van 16 meter mogelijk. Dit heeft een zeer grote mate van flexibiliteit tot gevolg. De stabiliteit van de extreem smalle en hoge garage berust bij schuine windverbanden en ronde kolommen die slim ingepast zijn in de oplossing voor schuin parkeren. Verspringende liggerdelen zorgen voor een gelijkmatige afdracht van de belasting.

Aan de noordgevel is een gebiedsbrede vliesgevel toegepast om als lichtdecor te fungeren voor de ontwikkelingen in Zwijsen. Het verzinkte staal reflecteert daglicht in enige mate en past perfect bij de uitstraling van de vliesgevel. De hoofddraagconstructie is ook aan de buitenzijde te ervaren. De translucente gevel toont het silhouet van de staalconstructie in de avond- en nachtsituatie. De rationele structuur, de ver doorgevoerde modulariteit en materiaalkeuze vormen de basis voor een gebouw dat meerdere functies kan herbergen.

Parking garage Zwijsen is an innovative, circular, modular, remountable, nature-inclusive and future-proof parking building. In its current form, the garage has a capacity of 730 cars, 228 bicycles and 65 scooters. The parking building is 230 meters long, 18 meters high and consists of 5 floors, with a spiral ramp at both ends for entering and exiting. At the same time, the building functions as a ‘noise barrier’ to protect the residential area behind it against railway noise.

Application of BIM
With the exception of the foundation, the steel structure is the basis of the entire building. Without the steel structure it was not possible to lay the floors and assemble the facade. The engineering of the steel structure has been outsourced to Joop Droog of Draw Vision, an independent drawing agency with years of experience in steel construction. He worked out the entire steel structure of the parking garage using Tekla Model Sharing, so that the other Voortman project team members could also follow the engineering phase and comment where necessary.

For a project like this car park, the steel model is the guideline for the other subcontractors. The various construction partners have either supplied their own model to which we have adapted the construction, or they have adapted their data to our steel model. The exchange of data with most project partners took place via IFC. These can easily be read into Tekla, so that we could easily transfer the required facilities to our steel model. Sometimes a DWG was needed. But also reading a 2D drawing is still possible within Tekla.

The control and coordination of the various IFC models in BIM lay with Stam + de Koning Bouw. This was done on a weekly basis to monitor the quality and progress of the steel structure. During the course of the project, inspections were less frequent, as the major phases of the construction had been put into production and only minor sub-phases needed to be checked occasionally. One of the conditions for a proper check within BIM is that the models to be checked are of sufficient quality. This also went very well with the various construction partners, including WVH Gevelprojecten, VBI prefab floor systems, Thermo Konstrukties BV and B-Smart foundation.

Given the size of the parking garage with spiral ramps for entering and exiting on both sides, the engineering challenge was mainly to model as efficiently and quickly as possible, because some details occurred several times. With a view to checking and changing details afterwards, in addition to the usual Construsoft (Tekla) macros, details have also been created with user macros, because this saves a lot of time. In addition, we can use our own programmed components for this type of construction.

Both spiral ramps run up. Because the most complex shapes can be worked out in Tekla, we can now make almost anything with our machinery, such as at different angles bevel-cut beams and complex arched beams. Because straight beams with only holes or a single plate are preferred, this meant that the columns in this project were very laborious. However, with the right input from the project team on the required dimensions, all brands could be made in such a way that they were easy to assemble on the construction site.

Manufacturability
To match the industrial character of the Spoorzone, two types of steel were used. For approximately three-quarters of the facade surface, a durable and honest facade material has been chosen, namely Corten steel. All metal facade parts can be completely dismantled, so that the facade can easily be adjusted in the event of changes in function. The quality of the steel profiles was determined in close consultation with the structural engineer, with the result that the columns were manufactured in steel quality S355 J2H and the beams in S235 JR.

The large repetition factor and the dry construction technique enable fast and efficient construction. The standard-sized elements are relatively small and can be used throughout the entire building. Changes, extensions, disassembly, reuse, recyclability (concrete) and upcyclability (steel) are easily incorporated. In addition, the steel structure and facade of the parking building are fully modular and demountable due to the construction method with dry bolt connections and prefab elements. This modularity has been implemented down to the smallest details.

Sustainability
The parking garage has a hybrid construction, which in this case means that steel and concrete are combined. The steel structure has been designed for reassembly, so it can be reused at another location in the future. The building is nature-inclusive, climate-adaptive and sustainable due to the solar panels, the green roof, the green facade and the integrated nesting boxes. The generated energy is used for lighting and for the charging stations of the electric cars and bicycles.

Maintenance-free
The high degree of standardization, repetition and dry connections ensures small elements that can be placed and dismantled easily, quickly and efficiently. In addition, the hot-dip galvanized main supporting structure and Corten steel facade elements are virtually maintenance-free, which is a major advantage given the location directly on the railway, resulting in a higher degree of pollution and poor accessibility.

Unique details
The complexity of the assignment consisted of positioning the garage tightly along a rail retaining wall, next to a busy railway line at Tilburg Central Station. As a result, only limited excavation could be done without affecting the stability of the retaining wall. In addition, precisely at a normative column an Enexis cable route runs under the building. The foundation here is (partly) laid above ground level.

The enormous length is dilated in four places and therefore consists of five building parts. The hybrid main supporting structure of hot-dip galvanized steel and hollow-core slab floors enables a column-free span of 16 metres. This results in a very high degree of flexibility. The stability of the extremely narrow and high garage is provided by diagonal bracing and round columns that are cleverly fitted into the solution for diagonal parking. Staggered beam sections ensure an even distribution of the load. Continuous girders have been used under the floor, with the exception of the passages, where SFB girders have been fitted.

An area-wide curtain wall has been applied to the north facade to function as a light backdrop for the developments in Zwijsen. The main supporting structure can also be experienced on the outside. The translucent facade shows the silhouette of the steel structure in the evening and night situation. The rational structure, the extensive modularity and choice of materials form the basis for a building that can accommodate several functions.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments