Pellestova

Construsoftbimawards - Pellestova
Category Small Scale Projects
Year 2024
Country Poland
Organization Constravia
Author Constravia
Place of construction Øyer, Norwegia
Tags PrefabConcreteTekla Structures

Pellestova to zespół obiektów hotelowych i apartamentów w kompleksie narciarskim Hafjell, w mieście Øyer, w południowo-wschodniej części Norwegii.
Nasz projekt obejmował nowy budynek hotelu oraz dwóch budynków z apartamentami. Znajdzie się w nich 29 pokoi hotelowych oraz łącznie 16 apartamentów.
Projekt wykonano w technologii prefabrykowanej – betonowe ściany zewnętrzne piwnicy i trzonów, betonowe belki i słupy w piwnicy oraz stalowa konstrukcja stropów powyżej poziomu terenu. Stropy wykonano z płyt kanałowych.
Jako główny konstruktor odpowiadaliśmy za analizę globalną, projektowanie fundamentów oraz konstrukcji nośnej.
Budynki zostały wkomponowane w zbocze góry, przez co największym wyzwaniem okazało się przeniesienie niesymetrycznego parcia gruntu. Ze względu na to oraz stosunkowo niewielki ciężar konstrukcji powyżej piwnicy fundamenty musiały być wystarczająco ciężkie, a ilość łączników do elementów prefabrykowanych była znacząca. Szczególnie wymagające okazały się 6,5 metrowe ściany, w przypadku których ostatecznie zdecydowaliśmy o niezbędnym wykonaniu wypełniania gruntu z lekkich materiałów typu Leca.
Dodatkowo niemałym wyzwaniem okazało się skoordynowanie naszej konstrukcji stalowej pod oparcie kontrukcji dachu wykonanych przez zewnętrzne firmy. Dla budynku hotelu były to kratownice drewniane prefabrykowane, natomiast dla budynków apartamentowych dach wykonano z kompozytowych płyt stalowo-drewnianych. W tym drugim przypadku zadanie było utrudnione jeszcze bardziej ze względu na nachylenie dwuspadowej połaci dachu w dwóch płaszczyznach. Korzystając z wymiany plików w formacie IFC udało się dostosować konstrukcję pod oparcie dachu bez dodatkowych i nieprzewidzianych prac montażowych na budowie.
Wykonano łącznie 70 rysunków GA, ok. 120 rysunków zespołów betonowych oraz ok. 350 rysunków zespołów stalowych.

Pellestova is a complex of hotel and apartment facilities located in the Hafjell ski resort, in the town of Øyer, in southeastern Norway.
Our project included a new hotel building and two apartment buildings. They will contain 29 hotel rooms and a total of 16 apartments.
The project was built using prefabricated technology – concrete exterior walls for the basement and shafts, concrete beams and columns in the basement, and steel floor structure above ground level. The floors were made of hollow core slabs.
As the lead designer, we were responsible for global analysis, foundation design and bearing structure.
The buildings were built into the hillside, making it the biggest challenge to transfer the asymmetrical ground pressure. Because of this and the relatively light weight of the structure above the basement, the foundations had to be heavy enough, and the number of fasteners for prefabricated elements was significant. Particularly demanding were the 6.5-meter walls, for which we eventually decided on the necessary construction of soil fill with lightweight Leca-type materials.
In addition, it proved to be a considerable challenge to coordinate our steel structure for the support of roof constructions made by external companies. For the hotel building, these were prefabricated wooden trusses, while for the apartment buildings the roof was made of steel-wood composite panels. In the latter case, the task was made even more difficult due to the slope of the gabled roof slope in two planes. Using file exchange in IFC format, it was possible to adjust the structure for the roof support without additional and unforeseen assembly work on site.
In total, we produced 70 GA drawings, approximately 120 concrete assembly drawings, and about 350 steel assembly drawings.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments