Peters Bridge

Construsoftbimawards - Peters Bridge
Category Student Projects
Year 2019
Country Czech Republic
Organization Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Author Petr Vicena
Client Petr Vicena
Place of construction Valašské Meziříčí
Tags

The Peters Bridge model vytvořil Petr Vicena student 3. ročníku Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí. Jeho studijní zaměření je Pozemní stavitelství. Model vznikl v rámci skupiny předmětů, které se týkají stavebních konstrukcí, stavební mechaniky a modelování ve 3D BIM programech. Student k modelování použil program Tekla Structures. Svůj model nakonec upravil v rendrovacím a vizualizačním programu Lumion a pracoval s ním také v Trimble Connect. Vlastní Most student modeloval v průběhu celého školního roku. Absolvoval několik odborných konzultací. Čerpal informace z různých zdrojů, mimo jiné z historických dokumentů a fotografií starých mostů. Důvodem byl zájem o ocelové konstrukce a především o mosty. Inspirací mu byl například most Manhattan Bridge. Práci na mostě věnoval velké množství svého osobního času. Modelem je ocelový visutý most. Konstrukční systém mostu tvoří čtyři hlavní nosná lana, která přenášejí váhu mostovky pomocí pravidelných závěsů do dvou pylonů. Nosná lana jsou na pylonech uložena v sedlech a na koncích ukotvena v masivních kotevních blocích. Na hlavních lanech jsou umístěny po pravidelných intervalech vertikální závěsy nesoucí mostovku. Mostovka je tvořena čtyřmi příhradovými hlavními nosníky, příčníky, podélníky a ztužením. Má dvě úrovně. Rozpětí mezi pylony je 408 metrů, šířka mostu je 43 metrů, výška pylonů je 110 metrů, výška horní vyhlídkové plošiny je 105 metrů. Hlavní nosná lana mají průměr 600 mm. Hmotnost ocelové konstrukce činí 54,4 tisíc tun ( 54376587.9 kg). Most má dva chodníky pro pěší, 7 pruhů pro silniční dopravu a 4 trasy pro metro v dolní úrovni mostovky. Na mostě není vše dokonalé bez kolizí a není všechno dokončeno. Nebyl to záměr. Student Petr Vicena získal prací na mostu velké množství nových informací, které se týkají například ocelových konstrukcí, statického fungování visutých mostů, prostorového uspořádání mostovky a dopravy na ní a další. Naučil se pracovat ve 3D BIM programu Tekla Structures, hledat kolize, generovat výkresovou dokumentaci a výpisy materiálu. Naučil se exportovat data do vizualizačních programů a získat z nich prezentace formou snímků, videí a panoramatických fotek. Prohlédl si svůj Most ve virtuální realitě. Student si tímto vlastně zrealizoval stavbu velkého ocelového mostu, a to je velmi zajímavá zkušenost pro jeho budoucí studium na vysoké škole a uplatnění v praxi.

The Peters Bridge was designed by Petr Vicena, a student of the 3rd year of the Secondary School of Civil Engineering in Valašské Meziříčí with a specialization in Building Construction. The model was constructed as a part of work within a civil engineering subjects group, structural mechanics and 3D BIM modeling programs. Petr has used Tekla Structures for bridge design and for final adjustment the Lumion rendering and visualization program. Petr modeled his bridge during the course of the whole school year. He took several expert consultations and worked with information from various sources, e.g. historical documents and photographs of various old bridges. He has a particular interest in steel structures and, above all, bridges. The Manhattan Bridge was one of his inspiration. A great part of his personal time went to working on the bridge design. The model is a steel suspension bridge. The bridge construction system consists of four main carrying cables, which transfer the weight of the bridge deck by regular suspensions cables into two pylons. The carrying cables are mounted on the pylons saddles and anchored at the ends in massive anchor blocks. The bridge deck consists of four main trusses, crossbars, sidebars and bracing. The deck has two levels. The span between the pylons is 408 meters, the width of the bridge is 43 meters, the height of the pylons is 110 meters, and the height of the top viewing platform is 105 meters. The main carrying cables have 600 mm in diameter. The weight of the steel structure is 54.4 thousand tons (54376587.9 kg). There are two pedestrian walkways, 7 road lanes and 4 subway lines at the lower level of the bridge deck. The bridge is not perfect and not everything is finished to the last detail. But it wasn’t the intention. By working on the model has Petr Vicena gained a great deal of new information including steel structures design, static functioning of suspension bridges, spatial layout of the bridge deck including varied sorts of traffic on it and much more. Petr has learned how to use Tekla Structures 3D BIM program to find collisions, generate drawing documentation and material lists. He has also learned exporting data to visualization programs and get slideshows using generated images, videos and panoramic photos. He also could check out his bridge in virtual reality and Trimble Connect. By working on this project, the student simulated the construction of a large-scale steel bridges, which, with the perspective of his future university studies and later practical application, is a very interesting experience.

Leave your comment

10 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
4 years ago

Dokonalé 😀

Anonymous
4 years ago

Nice work!!!

Anonymous
4 years ago

это красиво!
привет из Владивостока
В. В. Путин

Anonymous
4 years ago

Perfection !

Anonymous
4 years ago

amazink xd

Anonymous
4 years ago

Καλή δουλειά
Κύριλλος, Θεσσαλονίκη

Anonymous
4 years ago

Atât de mult fier 🙁

Anonymous
4 years ago

Hodně lidí o mě říká že bych to zvládl lépe

Anonymous
4 years ago

Chtěl bych vám jménem společnosti OMEGA Bridge´s nabídnout spolupráci na našem velkorozsahovém projektu stavby mostu přes řeku Grasmanku, tento most bude mít enormních 6.5 metrů a bude zhotoven výhradně z dvou prken a 4 hřebíků.
Pokud máte zájem, kontaktujte mě na telefon: 484 585 343

CEO společnosti OMEGA Bridge, pan D. Ubínek

Těším se na naši spolupráci, Petře !

Anonymous
4 years ago

Milý Petře,

absolutně ignorujte některé rádoby vtipné příspěvky lidí, kteří, zcela jistě, nikdy nic pořádného nevytvořili. Vy sám nejlépe víte, kolik úsílí jste musel projektu věnovat a kritiku příjměte, s pokorou, pouze od těch, co v oboru již něco dokázali a nad jejichž připomínkami, které budou jistě spíše formou rady, se má význam zamyslet. Avšak i v tomto případě je potřeba si uvědomit, že s každým projektem se učíte a posunujete odborně dále, a k tomu Vám přeji hodně úspěchu.

Ing. Jindřich Ešler