Kontinuální lití oceli SGA4 / Continuous steel casting SGA4

Construsoftbimawards - Kontinuální lití oceli SGA4 / Continuous steel casting SGA4
Kategoria Projekty przemysłowe
Rok 2022
Kraj Czech Republic
Organizacja Allcons Industry s.r.o.
Partnerzy projektu Primetals Technologies Austria GmbH
Autor Allcons Industry s.r.o.
Miejsce budowy Duisburg, Germany
Tags

Předmětem projektu bylo vypracování statického návrhu a dokumentace ocelových konstrukcí pro technologii kontinuálního lití oceli ve slévárně včetně pomocných a obslužných konstrukcí navazujících technologií.
Součástí dodávky Allcons Industry s.r.o. byla projekční a dílenská dokumentace včetně statického návrh hlavní nosné konstrukce licí plošiny, přilehlých obslužných plošin včetně několika jeřábových drážek a nových plošin vestavěných do stávající konstrukci slévárny.
Hlavní konstrukce se skládá z licí plošiny, která je podpírána systémem sloupů z válcovaných profilů. Tato podpůrná konstrukce současně tvoří oporu strandů a několika obslužným plošinám podél celé chladící komory. Chladící komora je ze stran uzavřena ocelovými stěnami z nerezových plechů, které slouží jako tepelná ochrana a zabraňuje pronikání páry vně chladící komoru. Další sekundární konstrukce slouží například jako podpora hnacích motorů válců stolic nebo jako přístup k dalším technologiím. Hlavní konstrukce je vnořená do stávajícího objektu, pro který bylo navrženo několik nových plošin, konstrukcí včetně nutného zesílení stávajících prvků.
Součástí celého objektu jsou přístupové žebříky či schodiště mezi plošinami. Pokrytí jednotlivých plošin tvoří pororošty nebo pochozí slzičkové plechy.
Celá konstrukce je opatřena nátěrem, pochozí rošty a schodišťové stupně jsou zinkovány.
Hmotnost celku je 683 t.

The subject of the project was a structural design and documentation of steel structures for the continuous casting technology in the iron foundry, including auxiliary and service structures of related technologies.
The scope of Allcons Industry s.r.o. was a design and workshop documentation including the structural design of the main casting platform structure, adjacent service platforms, several crane beams, new platforms built into the existing structure of iron foundry.
The main structure consists of the casting platform, which is supported by a system of columns made of hot rolled sections. This support structure also supports the rolling strands and service or maintenance platforms along the cooling chamber. The cooling chamber is enclosed on the sides by stainless steel sheet walls, which serve as heat protection and prevent the penetration of steam outside the cooling chamber. Other secondary structures serve, for example, as supports for the segment drives or as access to other technologies. The main structure is nested into the existing building, for which several new platforms, structures including the necessary reinforcement of existing elements have been designed.
Access ladders or staircases between the platforms are part of the whole structure. The covering of the platforms is made up of grating or checkered plates.
The entire structure is painted, the grating and stair treads are galvanised.
The weight of the whole structure is 683 t.

Komentuj

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments