Przebudowa istniejącej estakady wraz z wymianą konstrukcji pod urządzenia oraz zabudową podestów na jednym z zakładów przemysłowych w Polsce.

Construsoftbimawards - Przebudowa istniejącej estakady wraz z wymianą konstrukcji pod urządzenia oraz zabudową podestów na jednym z zakładów przemysłowych w Polsce.
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Poland
Organization PROBUDMIX Jarosław Szydłowski Projektowanie Obiektów Budowlanych Instalacji i Konstrukcji Inżynierskich
Author Jarosław Szydłowski
Co-authors Joanna Woźniak, Błażej Murawicz
Place of construction Polska
Tags

Estakadę zaprojektowano wpisując nowe konstrukcje – słupy w ślad estakady istniejącej.
Konstrukcję estakady stanowią słupy wspornikowe sztywno połączone z fundamentem.
Słupy zaprojektowano z rur okrągłych.
Rozstawy słupów estakady wynoszą od 6m do 11m.
Ze względu na konieczność pośredniego podparcia rurociągów między słupami zaprojektowano belki z profili walcowanych na gorąco HEA, dla większych rozpiętości z cięgnami z prętów okrągłych.
Podpory rurociągów zaprojektowano jako konstrukcje mocowane to istniejącej konstrukcji budynku kotłowni oraz maszynowni. Ze względu na zróżnicowanie sposobu prowadzenia oraz podpierania projektowanych rurociągów, konstrukcje wsporcze można podzielić na kilka typów.
Podesty zaprojektowano z profili gorącowalcowanych typu: IPE, HEA, ceowniki. Mocowane do istniejących stropów i posadzek za pomocą kotew wklejanych.
Przekrycie podestów kratami podestowymi typu KOZ/34×38/40×3, ocynkowanymi i obramowanymi. Mocowanie krat do konstrukcji łącznikami standardowymi w ilości 4 szt. na 1 kratę.
Balustrady i drabiny z rur i płaskowników.
Na podestach realizowane są również podparcia technologiczne w postaci wsporników, belek lub ramek wykonanych z profili walcowanych na gorąco.

The flyover was designed by incorporating new constructions – columns in the place of the existing flyover.
The flyover structure consists of cantilever columns rigidly connected to the foundation.
The spacing of the flyover columns is from 6m to 11m.
Due to the need for indirect support of pipelines between the columns, beams made of HEA hot-rolled profiles were designed for larger spans with round rods.
Pipeline supports were designed as fasteners to the existing structure of the boiler room and turbine hall. Due to the diversity in the way the pipelines are designed and supported, support structures can be divided into several types.
The landings were designed from hot rolled profiles type: IPE, HEA, C-sections. Fastened to existing ceilings and floors with glued anchors.
Covering of platforms with KOZ/34×38/40×3 type gratings, galvanized and framed. Fastening gratings to the structure with standard fasteners in the amount of 4 pcs. for 1 grating.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments