Doprava alternatívnych palív

Construsoftbimawards - Doprava alternatívnych palív
Categoria Projectos Industriais
Ano 2019
País Slovakia
Organização De Bondt s.r.o.
Autor Ing. Daniel Dohál
Co-autores Ing. Pavol Prievozník, Jozef Valko
Cliente Walter Materials handling , ATS Group
Local de construção Rufisque Senegal
Tags

Projekt bol spracovaný pre Walter Materials handling , ATS Group. Predmetom projektu sú nakladacia stanica, dopravný most so stojkami a nové plošiny na objekte výmenníka tepla v areáli cementárne Rufisque. Navrhnuté oceľové konštrukcie zabezpečujú dopravu plastových odpadov zo zásobníkov v nakladacej stanici do výmenníka tepla pomocou technologických dopravníkov. Navrhovaná konštrukcia pozostáva z nakladacej stanice , dopravných lávok a dopravného mosta. Most a lávky sú uložené na 5 stojkách. Celkovo sa prekonáva výšková úroveň cca 45 m. Konštrukcia je vyrábaná v Turecku a bude dopravená po prútových alebo plošných prvkoch na stavbu. Objekt sa predmontuje na stavenisku a následne sa bude zdvíhať dvojicou žeriavov. V modeli museli byť zohľadnené technologické, výrobné, dopravné a montážne požiadavky ako napríklad rozmery lodného kontajneru a podobne. V priebehu modelovania boli preto používané modely IFC a BIMsight na optimalizáciu veľkosti dopravných celkov.
Celý projekt bol výnimočný spoluprácou oceľových konštrukcií, technológií a požiadaviek investorov v troch krajinách. Výzvou bolo rozdelenie mosta na menšie manipulovateľné časti, z dôvodu dopravy.

The project was prepared for Walter Materials handling, ATS Group France. The project processed the design of steel structures of loading station, conveyor, trestles and new platforms inside preheater tower in the cement industry in Rufisque. Via these steel structures, alternative fuels (plastic waste) is transported from loading station trough conveyor to preheater tower.
Construction consists of loading station, trestles, conveyor, footbridge and platforms. Conveyor and footbridge are supported with 5 trestles. The construction rises to a height of 45 m. Steel members are being produced in Turkey and they will be transported to the building site. The building is pre-assembled on the construction site and then lifted by a pair of cranes. The model was processed in synergy with technology, in DWG, STP file extensions. The model had to take into account technological, manufacturing, transport and assembly requirements such as the dimensions of the container etc. Therefore, IFC and BIMsight models were used to optimize the size of the units during modeling.
The whole project was exceptional because of the cooperation of steel structures, technologies and investor requirements in three countries.
The challenge was to divide the bridge into smaller manipulable parts because of shipping in shipping containers.

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments