Tuwima Gardens

Construsoftbimawards - Tuwima Gardens
Categoria Projectos Comerciais
Ano 2022
País Poland
Organização PROJEKTANT mgr inż. Robert Szymor
Autor Mateusz Sitek, Paweł Jurczyk
Co-autores Agnieszka Szostak, Piotr Bogdański, Paulina Chałupka, Milena Kacprzak, Sylwia Wrońska, Mikołaj Rosiński, Daniel Wielec
Cliente Heritage Real Estate
Local de construção Łódź, Polska
Tags

Przesłany przez nas model stanowi I etap kompleksu budynków mieszkalnych w Łodzi o nazwie Tuwima Gardens. Model ten składa się z 2 budynków w kształcie litery C oraz garażu podziemnego łączącego dwa budynki. Z wyjątkiem płyty fundamentowej o wymiarach 110m x 46,6m i ścian fundamentowych cała konstrukcja została zamodelowana w Tekli jako konstrukcja prefabrykowana i monolityczna.
Konstrukcja monolityczna, którą stanowią belki łączy się z konstrukcją prefabrykowaną za pomocą wytyków wchodzących w rury umieszczone w prefabrykowanych ścianach. Na belkach opierają się wszystkie ściany nośne, przez co ich przekrój jest bardzo duży. Dzięki modelowi 3d w prosty sposób kontrolowaliśmy wszystkie rzędne dolne belek, aby ułatwić rozprowadzenie wszystkich potrzebnych instalacji.
Konstrukcję części podziemnej stanowią prefabrykowane ściany i słupy oraz monolityczne belki i ściany fundamentowe. Część nadziemna składa się z prefabrykowanych elementów: ściany pełne, płyty filigran, belki, słupy, spoczniki, biegi schodowe oraz balkony. Część nadziemna w całości oparta jest na belkach monolitycznych garażu. Ze względu na bardzo dużo przeszkleń ściany zewnętrzne składają się z wąskich słupków oraz belek nadprożowych. W projekcie pojawiły się okna narożne, które wymagały stworzenia ciekawej geometrii zewnętrznych ścian prefabrykowanych. Ściany te musiały być usztywnione specjalnymi podporami na czas transportu.
Budynki są w trakcie montażu.
W naszym zakresie było stworzenie dokumentacji warsztatowej elementów prefabrykowanych i monolitycznych. W sumie wykonaliśmy ponad 3000 rysunków warsztatowych. W naszym biurze opracowywaliśmy Konstrukcję oraz Architekturę, a także koordynację międzybranżową z instalatorami.

The model we have sent is the first stage of a residential complex in Lodz. This model consists of 2 buildings in shape of C letter and an underground garage connecting these two buildings. Except of 110m x 46,6m foundation slab and foundation walls the entire structure was modeled in Tekla as a prefabricated and monolithic structure.
The monolithic structure, consisting of beams, is connected to the prefabricated structure with the outstanding bars entering into the pipes placed in the prefabricated walls .All load-bearing walls rest on the beams, which makes their cross-section very large. According to the 3d model, we easily controlled all the lower level of the beams to facilitate the distribution of all the necessary installations.
The structure of the underground part is made of prefabricated walls and columns as well as monolithic foundation beams and walls. The overground part consists of prefabricated elements: massive walls, filigree slabs, beams, columns, landings, stairs and balconies. The above-ground part is entirely based on monolithic garage beams. Due to the large amount of glazing, the external walls consist of narrow columns and lintel beams. Corner windows appeared in the project required the creation of an interesting geometry of external prefabricated walls. These walls had to be stiffened with special supports during transport.
The buildings are currently being assembled.
Our scope was to create workshop documentation for prefabricated and monolithic elements. In total, we made over 3,000 workshop drawings. In our office, we developed the Construction and Architecture, as well as inter-branch coordination with installers.

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments