REAL Zentrale Regenbecken

Construsoftbimawards - REAL Zentrale Regenbecken
Category Infrastructure Projects
Year 2024
Country Poland
Organization AFRY Poland sp. z o.o.
Project partners AFRY Schweiz AG
Author Krzysztof Kardzis
Co-authors Milena Jurczyk, Martyna Kuna, Kamil Papierkowski
Client REAL
Place of construction Emmen
Tags ConcreteTekla Structures

Prezentowany model przedstawia projekt dwóch nowych zbiorników przelewowych wody deszczowej wraz z budynkami technicznymi przy oczyszczalni ścieków Buholz. Obiekty zlokalizowane będą w pobliżu rzeki Reuss w miejscowości Emmen w Szwajcarii. Dzięki budowie dwóch nowych zbiorników o łącznej objętości 6000 m³ (2000 i 4000 m³) zmniejszy się częstotliwość zrzutów i znacznie poprawi się separacja ciał stałych w przypadku obfitych opadów wody deszczowej.

Obiekty zaprojektowane są jako konstrukcja żelbetowa monolityczna z miejscowymi połączeniami skręcanymi pomiędzy elementami wraz z uwzględnieniem modeli referencyjnych zawierających akcesoria i systemy uszczelnień. Większy z dwóch zbiorników docelowo zostanie całkowicie zakryty, obsadzony roślinnością i utworzy cenne obszary kompensacji ekologicznej z otaczającym terenem.

Model powstał w technologii BIM2Field, gdzie dokumentacja dostarczana na budowę jest w postaci plików IFC oraz list zbrojeniowych, a także plików BVBs.
Pliki te zawierają wszystkie niezbędne informacje potrzebne do zamówienia, dostarczenia i wykonania elementów na budowie. Pliki cyfrowe są jedyną formą dokumentacji i wymiany informacji pomiędzy branżami.

Dodatkowe usprawnienia zastosowane w procesie modelowania i eksportu z programu Tekla Structures:
• Autorskie narzędzie „Check reinforcement” sporządzone na bazie edytora raportów, służące do weryfikacji zbrojenia i jego właściwości zgodnie z wytycznymi standardu BIM2Field oraz wymaganiami generalnego wykonawcy.
• Autorskie narzędzia wykorzystujące Tekla Open API oraz Windows PowerShell do automatyzacji eksportu plików IFC oraz generowania list zbrojenia i plików BVBS. Dokumentacja dostarczona wykonawcy to około 130 list zbrojenia (pdf), tyle samo plików BVBS (abs), oraz około 1200 plików IFC zawierających modele zbrojenia.

https://www.real-luzern.ch/aktuelles/zentrale-regenbecken/

The presented model shows the design of two new rainwater overflow tanks along with technical buildings at the Buholz wastewater treatment plant. The facilities will be located near the Reuss River in Emmen, Switzerland. The construction of two new reservoirs with a total volume of 6,000 m³ (2,000 and 4,000 m³) will reduce the frequency of discharges and significantly improve the separation of solids in case of heavy rainfall.

The facilities are designed as monolithic reinforced concrete construction with local screwing connections between the elements along with reference models including accessories and sealing systems. The larger of the two reservoirs will eventually be completely covered, planted with vegetation and will create valuable areas of ecological compensation with the surrounding land.

The model was created using BIM2Field technology, where the documentation delivered to the construction site is in the form of IFC files and reinforcement lists, as well as BVBs files. These files contain all the necessary information needed for the ordering, delivery and execution of elements on site. Digital files are the only form of documentation and information exchange between industries.

Additional enhancements applied to the modeling and export process from Tekla Structures:
• Self – made tool “Check reinforcement” based on the report editor to verify reinforcement and its properties according to the BIM2Field standard guidelines and the general contractor’s requirements.
• Self-developed tools based on Tekla Open API and Windows PowerShell used to automate the export of IFC files and the generation of reinforcement lists and BVBS files. Documentation delivered to the contractor consists of approximately 130 rebar lists (pdf reports), the same number of BVBS files, and around 1200 IFC files containing rebar models.

https://www.real-luzern.ch/aktuelles/zentrale-regenbecken/

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments