Renovatie flatwijk Oranjerijk Uden

Construsoftbimawards - Renovatie flatwijk Oranjerijk Uden
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Da Silva Tekenbureau
Project partners Lok-BSNL, Traptreden.nl, M&L
Author Sergio Pontes da Silva
Co-authors Woningcorporatie Area - De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT)
Client Caspar de Haan onderhoud & renovatie
Place of construction Helmond
Tags Tekla StructuresTrimble ConnectSteel

Duurzame renovatie Flatwijk, Uden
Het project
Alle negen flats van de Flatwijk in Uden worden de komende jaren verduurzaamd. Het betreft hier in totaal 432 woningen. De woningen worden energiezuiniger en gasloos verwarmd. Het is de ambitie dat alle bewoners volledig gasloos gaan koken. Naast het onderhoud en de verduurzaming worden de flats ook verfraaid. Een omvangrijk project, met veel impact.

Wat wordt gerenoveerd?
We verduurzamen door het toepassen van dak- en gevelisolatie, het plaatsen van isolerend HR++ glas, nieuwe voor- en achterdeur, het plaatsen van extra zonnepanelen op het dak en de overstap naar een collectieve installatie. Hierbij brengen we iedere woning naar minimaal energielabel A. Caspar de Haan onderhoud & renovatie is de aannemer van deze megaklus. Dit is een bedrijf met veel ervaring in de verduurzaming en renovatie van bestaande gebouwencomplexen.

Buitengevels van minerale steenstrips
Delen van de gevels worden met minerale steenstrips bekleed en er komt een staalconstructie om de steenstrips te kunnen bevestigen.
Aarts Constructiewerken heeft de opdracht aangenomen om de staalconstructie en de nieuwe vlucht wenteltrap te produceren en monteren. Da Silva Tekenbureau tekent voor de engineering van de staalconstructie en de vlucht wenteltrap met de visie van De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) in opdracht van Woningcorporatie Area.

BIM

Omdat we hier met bestaande gebouwen werken en om alles goed te kunnen voorbereiden, zijn de gebouwen gedigitaliseerd, gemeten door M&L (Maatvoeren & Landmeten). Hierna zijn alle gegevens binnen Tekla Structures verwerkt. In combinatie met Trimble Connect was het voor de onderaannemers mogelijk hun onderdelen te ontwerpen en produceren. Zoals de gebogen aluminium platen aan de buitenkant van de wenteltrap, de geperforeerde treden en bordessen en de bevestiging van de steenstrips aan de nieuwe staalconstructie op het dak en deels van de gevels.

Planning
Op dit moment wordt aan de eerste van negen gebouwen gewerkt. Het wordt een mooie uitdaging om alle onderdelen bij elkaar te zien komen. De buitenkant van het eerste gebouw wordt verwacht komende zomer klaar te zijn. Binnen in de appartementen zijn verschillende teams bezig met de renovatie, zoals houtbewerkers, loodgieters, elektriciens en schilders als laatste om de klus te klaren.

Sustainable renovation Flatwijk, Uden
The project
All nine Flatwijk flats in Uden will be made more sustainable in the coming years. This concerns a total of 432 homes. The homes will be heated in a more energy-efficient and gas-free manner. The ambition is for all residents to cook entirely without gas. Besides maintenance and sustainability, the flats will also be beautified. A sizeable project, with lots of impact.

What is being renovated?
We improve sustainability by applying roof and wall insulation, installing insulating HR++ glass, new front and back doors, installing extra solar panels on the roof and switching to a collective installation. In doing so, we bring every house to at least energy label A.
Caspar de Haan maintenance & renovation is the contractor for this mega job. This is a company with extensive experience in preserving and renovating existing building complexes.

Outer walls of mineral stone strips
Parts of the facades will be covered with mineral stone strips and a steel structure will be erected to fix the stone strips.
Aarts Constructiewerken has accepted the contract to produce and assemble the steel structure and the new flight spiral staircase. Da Silva Tekenbureau is drawing the engineering of the steel structure and the flight spiral staircase with the vision of De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) commissioned by Housing Corporation Area.

BIM
Because we are working with existing buildings here and in order to prepare everything properly, the buildings were digitised, measured by M&L (Maatvoeren & Landmeten). After this, all data were processed within Tekla Structures. Combined with Trimble Connect, it was possible for the subcontractors to design and produce their parts. Such as the curved aluminium plates on the outside of the spiral staircase, the perforated steps and landings and the attachment of the stone strips to the new steel structure on the roof and part of the facades.

Planning
Work is currently underway on the first of nine buildings. It will be a nice challenge to see all the parts come together. The exterior of the first building is expected to be ready next summer. Inside the flats, several teams are working on the renovation, including woodworkers, plumbers, electricians and painters as the last to finish the job.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments