Rheinbrücke Duisburg

Construsoftbimawards - Rheinbrücke Duisburg
Category Infrastructure Projects
Year 2023
Country Czech Republic
Organization Allcons Industry s.r.o.
Project partners MCE
Author Allcons Industry s.r.o.
Client MCE
Place of construction Duisburg-Neuenkamp, North Rhine-Westphalia, Germany
Tags

Dálnice A40 spojuje Porúří s Dolním Porýním a Nizozemskem a má proto velký význam jak pro obyvatele regionu, tak pro místní ekonomiku. Dálnice A40 překračuje Rýn mezi okresy Duisburg-Neuenkamp a Duisburg-Homberg. Rýnský most Duisburg-Neuenkamp byl postaven v roce 1970 a dnes naráží na hranice své odolnosti. Původně byl navržen pro 30 000 vozidel, každý den se po mostě projede více než 100 000 vozidel. Rozšíření dálnice A40 a výstavba výkonnějšího mostu, který nahradí starý most, jsou bezpodmínečně nutné, aby provoz v příštích desetiletích mohl bezpečně plynout.

Jménem federální vlády a Autobahn GmbH des Bundes DEGES se plánuje a realizuje nový osmiproudý most na Rýně Duisburg-Neuenkamp, který má nahradit starý most. Navíc se dálnice A40 mezi křižovatkami Duisburg-Homberg a Duisburg-Hafen rozšíří na osm jízdních pruhů. Nový most přes Rýn bude vyšší, delší a širší než ten předchozí: 75 metrů vysoký, 802 metrů dlouhý a 68,25 metrů široký. V obou směrech budou u silnice nové pěší stezky a cyklostezky. Vybudovány budou v odstupu od vozovek a od dálničního provozu a budou odstíněny protihlukovou stěnou vysokou 6,5 metru. Nový most přes Rýn se bude skládat ze dvou částí, takže pro každý směr jízdy bude postaven jeden most.
Předmětem projektu bylo vypracování výrobně-technické dokumentace mostu. V rámci programu Tekla Structures jsme zpracovávali čtyři segmenty mostovky, dva segmenty PQT (pylonový díl) a dva segmenty EQT (koncový díl) na jižním mostě Rheinbrücke-Duisburg.

Technické údaje:
délka: 802 m
výška pylonu: 75 m
celková hmotnost mostu: cca 31000 t
část dělaná v TEKLA Structures Hmotnost: 3600 t
zahájení prací: srpen 2020
ukončení prací: únor 2023

Hlavní zákazník:
– DEGES
Generální dodavatelé stavby:
– Hochtief Infrastructure
– MCE

The A40 motorway connects the Ruhr area with the Lower Rhine region and the Netherlands and is therefore of great importance to the region’s inhabitants and the local economy. The A40 motorway crosses the Rhine between the districts of Duisburg-Neuenkamp and Duisburg-Homberg. Built in 1970, the Duisburg-Neuenkamp Rhine Bridge is now reaching the limits of its durability. Originally designed for 30,000 vehicles, more than 100,000 vehicles cross the bridge every day. The widening of the A40 motorway and the construction of a more efficient bridge to replace the old bridge are absolutely necessary to keep traffic flowing safely for decades to come.

On behalf of the Federal Government and Autobahn GmbH des Bundes DEGES, a new eight-lane bridge on the Rhine Duisburg-Neuenkamp is being planned and implemented to replace the old bridge. In addition, the A40 motorway between the Duisburg-Homberg and Duisburg-Hafen junctions will be widened to eight lanes. The new bridge over the Rhine will be higher, longer and wider than the previous one: 75 metres high, 802 metres long and 68.25 metres wide. In both directions, there will be new pedestrian and cycle paths along the road. They will be built at a distance from the motorway and screened from motorway traffic by a 6.5 metre high noise barrier. The new bridge over the Rhine will consist of two parts, so that one bridge will be built for each direction of travel.
The subject of the project was the Assembly/workshop documentation of the Rheinbrücke Bridge in Duisburg. As part of Tekla Structures, we worked on four bridge deck segments, two PQT segments (pylon segment) and two EQT segments (end segment) on the Rheinbrücke-Duisburg Bridge-South.

Technical data:
length: 802 m
pylon height: 75 m
total bridge weight: approx. 31000 t
part made in TEKLA Structures Weight: 3600 t
Start of work: August 2020
Completion of works: February 2023

Main client:
– DEGES
General contractors:
– Hochtief Infrastructure
– MCE

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments