Category winner in these countries:

Slovak National Soccer Stadium

Construsoftbimawards - Slovak National Soccer Stadium
Category Sport and Recreation
Year 2019
Country Slovakia
Organization Stavokov projekt, s.r.o.
Author Ing. Ján Poruban, Ing. et Ing. Lucia Opatovská, Ing. Pavol Kobza, Ing. Ján Mastrák
Co-authors Ing. Jaroslav Repa, PhD. - statics
Client Strabag Pozemné a inžinierské staviteľstvo, s.r.o.
Place of construction Bratislava / Slovakia
Tags

Projekt stavby národného futbalového štadióna je najväčšou a najvýznamnejšou investíciou v rámci modernizácie futbalových štadiónov na Slovensku. Štadión je postavený v lokalite bývalého štadióna (legendárneho Tehelného poľa), čím zachová kontinuitu prostredia.Projekt spĺňa najvyššie kritériá štandardov UEFA pre kategóriu 4. K dispozícii budú viacposchodové VIP zóny a SKY-boxy a kongresové sály. V podzemí štadióna bude k dispozícii viac ako 1000 parkovacích miest. Z hľadiska projektového riešenia boli na stavbe navrhnuté najmodernejšie metódy PRESTREŠENIA TRIBÚN použitím membánových konštrukcií. Navrhovaná konštrukcia prestrešenie tribún národného futbalového štadióna je charakteristicky rozdelené podľa orientácie svetových strán na:

 • Severnú tribúnu,
 • Východnú tribúnu,
 • Západnú tribúnu,
 • Južnú tribúnu.

Oceľová konštrukcia Južnej a východnej tribúny sú z konštrukčného hľadiska identické. Konštrukcia severnej tribúny je osadená nižšie, aby nespôsobila nadmerné zatienenie protiľahlých obytných budov. Konštrukcia západnej tribúny je osadená na nosnej železobetónovej konštrukcii strechy. Základnú statickú schému u všetkých tribún tvorí konzola. Zo statického, ale aj architektonického hľadiska len východná a južná tribúna majú rovnaký tvar. Vyloženie konzol je u jednotlivých typoch tribún rôzne:

 • Severná tribúna : 23,30 m,
 • Východná tribúna : 29,00 m,
 • Západná tribúna : 24,38 m,
 • Južná tribúna : 29,00 m.

Konzoly sú navrhnuté ako priehradové sústavy kotvené do železobetónových konštrukcií.
Konzoly na severnej tribúne sú kĺbovo pripnuté k jednopoľovému oceľovému rámu, kotvenému no nosných železobetónových prvkov tribún. Zadnú časť konštrukcie tvorí konzola a tiahlo, pre ukotvenie plášťa. Tieto prvky ale zároveň plnia aj statickú funkciu kvôli vyváženiu sústavy.
Konzoly na západnej tribúne sú kĺbovo pripnuté k dvojpoľovému oceľovému rámu, kotvenému do nosných strešných železobetónových prvkov.
Konzoly na východnej a južnej tribúne sú kĺbovo pripnuté k oceľovému stĺpu. V zadnej časti tejto konštrukcie je navrhnutá vyvažovacia sústava, navrhnutá z oceľovej vodorovnej konzoly a sústavy dvoch priehradových tiahel.
Stabilitu konštrukcií prestrešenia v pozdĺžnom smere u všetkých typov tribún zabezpečujú priehradové stužidlá. V prípade membránových konštrukcií horné pásy priehradových stužidiel korešpondujú s konvexnými krivkami membrán a sú odsadené s rezervou, aby nedošlo k ich kontaktu s membránou, čo by spôsobilo problémy s odtekaním vody.
V prednej časti prestrešenia v dĺžke L= 12,0 m je navrhnutá konštrukcia pod  presvetlenie.
Táto konštrukcia je navrhnutá z valcovaných IPE profilov a jaklových profilov, na ktoré budú osadené plné polykarbonátové dosky hr. 10 mm.
Horné pásy priehradových konzol sú navrhnuté z jaklových profilov. Diagonály zvislice a spodné pásy sú navrhnuté z trubiek. Zvislé priehradové pozdĺžne stužidlá na rozpon L=8,15 m zabezpečujú stabilitu konzol v montážnom štádiu, ale hlavne plnia stužujúcu funkciu od pôsobenia vodorovných účinkov membrán. Oceľové konštrukcie konzol budú vyrobené dielensky z dvoch kusov a na stavenisku zoskrutkované. Konštrukcie budú kotvené na predom zabudované kotevné dosky, alebo skrutky.
Celý projekt bol výnimočný zložitosťou konštrukčného riešenia oceľovej konštrukcie v oblúkových častiach a zakruženou konštrukciou v oblúku okolo výškovej budovy elipsového tvaru.

 

The National Football Stadium or „Tehelné pole“ is our   biggiest and  greatiest investment for   modernising football stadiums in Slovakia. The stadium is built in a location of previous   stadium ( legendary Tehelné pole), and   it  retains continuity of the enviroment. This project meets the highest  criteria for the standards for the UEFA  category 4th . There will be  more floor space for VIP zones , SKY-boxes and conference rooms. Underneath the stadium  will allow for  more than 1,000 parking spaces. The design  incorporates     the most advanced methods of the  membrane grandstand roofing . It is  designed intuitively and divided into the four cardinal points:

 • The North Grandstand
 • The East Grandstand
 • The West Grandstand
 • The South Grandstand

From a construction standpoint the steel construction of the South and East  Grandstands are  indentical.
The  construction of the North Grandstand is  lower  to improve lighting on the neighbouring  buildings.
The West Grandstand is lying on the  bearing reinforced concrete roof construction.
A cantilever is incorporated around all grandstands for shade and weather protection.
The baseline statics schemes for all grandstands  is console.
From the statics  and architecural  point of view  only  The East Grandstand and  The South Grandstand have the same shapes.
The linings of cantilevers  differs for each grandstand.

 • The North Grandstand: 23,30 m,
 • The East Grandstand: 29,00 m,
 • The West  Grandstand :   24,38 m,
 • The South Grandstand 29,00 m.

The cantilevers are designed  as truss grider which are anchored  into the reinforced construction.
The North Grandstand cantilevers are adjoined to the steel frame anchored to the beared reinforced concrete components of the grandstands.
The back part of the construction  creates cantilever and tension rod  for the external cladding.
The cantilevers on the West Grandstand are joined to the two-span steel frame, which is anchored to the roof beared  reinforced fragments.
The cantilevers on The East Grandstand and  The South Grandstand  are joined  to the steel column.
In the back part of the constructions is tension truss   balancing  system  which is designed from steel horizontal cantilever and system of two  tension  truss.
In longitudal course the stability of the roof construction all grandstands is secured by trussed bracing.
Construction  membranes of the  upper bars with konvex curve line of the membranes are constructived with  reserved so they would avoid the contact of  membranes which could cause problems with water leakage.
The front part of roofing with length L=12m  is designed to add more  lighting.
This construction is designed with rolled section   IPE and jakle steel section.  The polycarbonate plates (th = 10mm)  will be sitting on them.
The upper bars diagonal tying brackets  are designed from jakle steel section.
Diagonals, verticals and  buttom  horizontal parts of  truss are designed from seamless steel tube.
In assembly  phase, the vertical diagonals   for longitudal tension truss  L=8,15m  secure stability of the cantilevers, and   especially  secure the reinforcement of function from  horizontal   action of  the membranes.
The steel constructions are made of two parts and put together on site. It will be anchored to already installed plates or screws.
The whole project was unique and complicated considering its shape options and complexity of construction.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments