Spikerpadbrug

Construsoftbimawards - Spikerpadbrug
Category Infrastructure Projects
Year 2022
Country Benelux
Organization Seldenthuis Engineering B.V.
Project partners Provincie Gelderland, ipv Delft, Adams Civiel Advies, Knipscheer Infrastructuur, Rijnstaal Nieuwegein B.V.
Author Daan van Berkel
Client Rijnstaal Nieuwegein B.V.
Place of construction Warnsveld
Tags

Op de N348 Den Elterweg tussen Zutphen en Warnsveld is de bestaande Spikerpadbrug vervangen door een geheel nieuw exemplaar. De nieuwe brug is breder, nagenoeg onderhoudsvrij en ligt bovendien hoger op de (bestaande) betonnen steunpunten.
De nieuwe Spikerpadbrug bestaat uit twee zelfstandige stalen vakwerkliggers, die met elkaar zijn verbonden door een dek uit prefab betonplaten in ultrahogesterktebeton (UHSB). Het dek is slechts 11 centimeter dun. Dat is toch vrij uniek voor een brug van bijna 45 meter lang en 4,84 meter breed. Het staalontwerp van ipvDelft is vertaald naar een uitvoeringsontwerp inclusief alle lasdetailleringen en afwerkingen, zodat we beide vakwerkliggers in onze productiefaciliteit konden produceren. Een belangrijk uitgangspunt was dat alle verbindingen als volledige doorlassing werden beschouwd.

Beide vakwerkliggers zijn uit een S355 staalplaat in J2-kwaliteit gesneden. Als je bedenkt dat het ontwerp ook nog eens verschillende radii bevat, kun je je voorstellen dat het productietechnisch toch een complexe constructie betrof. Vanuit het uitvoeringsontwerp zijn eerst alle plaatuitslagen gemaakt met alle lasvoorbereidingen. Vervolgens zijn de platen gesneden uit 20 en 25 mm staalplaat en zijn de platen van de vakwerkconstructie gewalst, waardoor de vloeiende buitenrand ontstaat. Elke vakwerkligger bestaat in feite uit drie segmenten: een deel tussen landhoofd en steunpunt (aan weerszijden) en een deel tussen beide steunpunten. De radius in het middendeel mochten vanuit het RAW-bestek benaderd worden in zes segmenten die vanzelfsprekend ook allemaal doorgelast dienden te worden, net als de rest van de constructie.

Het 2D-ontwerp van de ontwerper is in Tekla Structures door middel van projectie omgezet in een 3D model. Door het toepassen van meerdere niveaus van supermerken is het totaal aantal onderdelen tot een minimum beperkt, iets dat de productie zo efficiënt mogelijk maakt. De brug bestaat feitelijk uit twee identieke samengestelde vakwerken, waarbij alleen de ondersteuningen ter plaatse van de landhoofden en pilaren links en rechts verschillend zijn. Sub- en supermerken vinden hier hun perfecte toepassing.

Alle lasvoorbewerkingen zijn aan de onderdelen gemodelleerd. De openingen in de vakwerken zijn voorzien van gemodelleerde blinde gaten voor de bevestigingsmiddelen van de frames voor het gaaswerk in de openingen. Ook deze frames met gaaswerk zijn in de openingen gemodelleerd. De diagonalen van de vakwerken zijn verstijfd met platen welke vanwege de afwatering onder afschot geplaatst zijn. De vakwerken zelf zijn onder een hoek ten opzicht van het gebogen wegdek geplaatst.

On the N348 Den Elterweg between Zutphen and Warnsveld, the existing Spikerpad bridge has been replaced by a completely new one. The new bridge is wider, virtually maintenance-free and is also higher on the (existing) concrete support points.

The new Spikerpad bridge consists of two self-contained steel truss girders connected by a deck of precast concrete slabs in ultra-high-strength concrete (UHSB). The deck is only 11 centimeters thin. That is quite unique for a bridge of almost 45 meters long and 4.84 meters wide. The steel design of ipvDelft was translated into an implementation design including all welding details and finishes, so that we could produce both trusses in our production facility. An important principle was that all connections were considered as full penetration.
Both trusses are cut from a S355 steel plate in J2 quality. If you consider that the design also contains different radii, you can imagine that it was a complex construction from a production point of view. From the implementation design, all plate layouts were first made with all welding preparations. Subsequently, the plates were cut from 20 and 25 mm steel plate and the plates of the truss structure were rolled, creating the smooth outer edge. Each truss beam actually consists of three segments: a part between abutment and support point (on both sides) and a part between both supports. The radius in the middle part could be approached from the RAW specifications in six segments, which of course all had to be welded through, just like the rest of the construction.

The designer’s 2D design has been projected into a 3D model in Tekla Structures. By applying multiple levels of super assemblies, the total number of parts is kept to a minimum, something that makes production as efficient as possible. The bridge actually consists of two identical assembled trusses, in which only the supports at the location of the abutments and pillars on the left and right are different. Sub and super assemblies find their perfect application here.
All welding preparations are modeled on the parts. The openings in the trusses are provided with modelled blind holes for the fasteners of the mesh frames in the openings. These frames with mesh work are also modeled in the openings. The diagonals of the trusses are stiffened with plates which are placed at a slope because of the drainage. The trusses themselves are placed at an angle to the curved road surface.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments