Stalen woningen Eilanden West

Construsoftbimawards - Stalen woningen Eilanden West
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Severfield Steel Construction
Project partners Ufkes, Courage Architecten, KNSF Vastgoed
Author Heidi Sprakel
Client Ufkes
Place of construction Muiden
Tags Tekla StructuresSteel

Project Eilanden West in Muiden bestaat uit 22 moderne villa’s, ontworpen door Courage Architecten. Het project kent vier typen woningen, stuk voor stuk unieke villa’s met een strak ontwerp en uitzicht op de natuur. Kenmerkend voor het ontwerp is de toepassing van veel staal en glas, wat zorgt voor ruim daglicht in de woningen. Dankzij de open gevels van drie bij zes meter kunnen bewoners optimaal van de natuur genieten. De woningen zijn gebouwd aan het IJmeer op het terrein van een voormalige kruitfabriek, De Krijgsman Muiden genaamd. Ufkes bouwde de woningen in opdracht van KNSF Vastgoed. Severfield Steel Construction leverde en monteerde de staalconstructies, de diverse soorten gevelbekleding en de kanaalplaatvloeren voor het project.

Duurzaamheid
De villa’s zijn duurzaam en energiezuinig gebouwd. Alle villa’s zijn gasloos en voorzien van een warmtepomp. Elk type woning heeft zijn eigen gevelafwerking van voorgelakt staal of duurzaam houtcomposiet. De gevels kunnen gedemonteerd en hergebruikt worden. De gevelbekleding bestaat uit dunne panelen die tegelijkertijd hoogwaardige isolatie bieden.

De staalconstructie
De toepassing van staal maakt niet alleen de enorme glaspartijen mogelijk, maar biedt ook de mogelijkheid om de woningen vrij in te delen. Omdat de staalconstructie van de woning in het zicht blijft, konden blijvende stabiliteitsverbanden nauwelijks worden toegepast. Vanuit esthetisch oogpunt zijn er in de staalconstructie veel kokers, zink-magnesium (ook wel Magnelis) verzinkte zetwerken en Willemsankers toegepast. Dit zorgde voor de nodige uitdagingen bij het ontwerpen van de verbindingen. Om beschadigingen aan de coatings te voorkomen, is het gebruik van tijdelijke verbanden tot een minimum beperkt.

Toepassing van BIM
De IFC-modellen van Ufkes Apeldoorn vormden het uitgangspunt voor de vorm, constructie en maatvoering van de verschillende typen woningen. De engineers van Severfield Steel Construction hebben deze IFC-modellen in Tekla geladen. Hier hebben zij de stalen onderdelen uitgefilterd en deze omgezet naar Tekla-staalprofielen. Hierna is dit model gedeeld met de aannemer, tevens BIM coördinator. Het Tekla-staalmodel was de leidraad voor de andere onderaannemers. De diverse bouwpartners hebben óf hun eigen model aangeleverd waaraan wij de constructie hebben aangepast, óf ze hebben hun gegevens aangepast aan ons staalmodel. Het uitwisselen van gegevens en overzichten verliep met de meeste projectpartners via IFC. Door deze in Tekla in te lezen, konden wij de benodigde voorzieningen gemakkelijk overnemen in ons staalmodel.

De controle en coördinatie van de verschillende IFC-modellen in BIM lag bij Ufkes Apeldoorn. Tijdens de engineeringsfase vonden deze controles een aantal keren plaats, om de kwaliteit en voortgang van de staalconstructie te bewaken. Eén van de voorwaarden voor een juiste controle binnen BIM is dat de te controleren modellen van voldoende kwaliteit zijn. Dit is kan binnen Tekla goed ingericht en onderhouden worden.

Bij dit project was de bouwvolgorde van groot belang. Daarom is deze stap voor stap gemodelleerd in Tekla en gedeeld via BIM voor een zo veilig en efficiënt mogelijk bouwproces. Het IFC-model en de verschillende 3D-fase IFC-bestanden zijn ook digitaal gedeeld met onze staalmonteurs, zodat zelfs op de bouw nauwelijks nog met tekeningen op papier gewerkt werd.

Project Eilanden West in Muiden consists of 22 modern villas designed by Courage Architects. The project has four types of homes, unique villas with a sleek design and views of nature. Characteristic of the design is the use of a lot of steel and glass, which provides ample daylight in the homes. Thanks to the open facades of three by six meters, residents can optimally enjoy nature. The homes were built along the IJmeer on the site of a former gunpowder factory called De Krijgsman Muiden. Ufkes built the homes on behalf of KNSF Vastgoed. Severfield Steel Construction supplied and assembled the steel structures, the various types of cladding and the hollow-core slabs for the project.

Sustainability
The villas are built to be sustainable and energy efficient. All villas are gasless and equipped with a heat pump. Each type of house has its own facade finish of pre-painted steel or sustainable wood composite. The facades can be disassembled and reused. The cladding consists of thin panels that provide high-quality insulation at the same time.

Steel structure
The use of steel not only allows for the enormous expanses of glass, but also offers the possibility of free layout of the homes. Because the steel structure of the house remains in sight, permanent stability bracing could hardly be applied. From an aesthetic point of view, many tubes, zinc-magnesium (aka Magnelis) galvanized flashings and Willems anchors were used in the steel structure. This created challenges in designing the connections. To prevent damage to the coatings, the use of temporary bracing was kept to a minimum.

Application of BIM
The IFC models of Ufkes were the starting point for the shape, construction and dimensions of the different types of houses. Severfield Steel Construction’s engineers loaded these IFC models into Tekla. Here they filtered out the steel parts and converted them to Tekla steel profiles. This model was then shared with the contractor, who was also the BIM coordinator. The Tekla steel model was the guide for the other subcontractors. The various construction partners either provided their own model to which we adapted the structure, or they adapted their data to our steel model. Exchanging data and overviews with most project partners was done via IFC. By reading these into Tekla, we could easily process the required features into our steel model.

Ufkes was responsible for the control and coordination of the various IFC models in BIM. During the engineering phase, these checks took place several times, to monitor the quality and progress of the steel construction. One of the conditions for proper checking within BIM is that the models to be checked are of sufficient quality. This is can be properly set up and maintained within Tekla.

In this project, the construction sequence was of great importance. Therefore, it was modeled step by step in Tekla and shared through BIM for the safest and most efficient construction process possible. The IFC model and the various 3D phase IFC files were also shared digitally with our steel erectors, so that even on the construction site drawings on paper were hardly ever used.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments