STEK in de Groote Wielen (Fase 2)

Construsoftbimawards - STEK in de Groote Wielen (Fase 2)
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Barli
Project partners LA | Architecten Ingenieurs, Van den Heuvel Elektrotechniek, Installatiebedrijf Van der Pas
Author Tom Steenis (Barli)
Client Woningcorporatie Zayaz en Woonstichting JOOST
Place of construction Uden en Rosmalen
Tags PrefabTekla StructuresTrimble ConnectTimber

Begin 2024 transformeerde een poldergebied aan de noordrand van nieuwbouwwijk De Groote Wielen in 2,5 maand tot nieuwe woonwijk. In opdracht van Zayaz en JOOST realiseerde Barli er 91 nieuwe modulaire woningen verdeeld over zes woonerven. Medio 2023 streken de eerste bewoners neer op hun stekkie in de eerste fase van het project in Rosmalen. De tweede fase zet op verschillende aspecten een ‘next step’. Zo bevatten de houten woningen, die grotendeels kant-en-klaar zijn gebouwd in de woningfabriek van Barli in Uden, nóg meer biobased materialen.

Fabrieksmatige woningbouw

Ook op het gebied van esthetische kwaliteit en diversiteit, is het project een schoolvoorbeeld van de nieuwe generatie fabrieksmatige woningbouw. Samen met architectenbureau LA | Architecten Ingenieurs ontwikkelde Barli XXX verschillende woningtypologieën. Deze ontwerpen sluiten aan bij het identiteitsconcept, de kernwaarden en principes uit het stedenbouwkundige plan ‘Geleidelijk wonen’, ontwikkeld door Tom van Tuijn Stedenbouw voor gemeente ’s-Hertogenbosch en Zayaz. Elk erf kent een diversiteit aan woningen én een onderscheidend woonblok. Dit specifieke woningtype wordt het ‘hoofdhuis’ genoemd en is uitgelicht in deze indiening. In het woonblok zijn vier gezinswoningen gesitueerd op basis van de Barli Base FAMILY. Dit ‘standaard’-model uit het woningconcept van Barli is ‘projectspecifiek’ uitgewerkt, onder meer door het volume als één geheel te ontwerpen met plasticiteit in de geven en een zadeldak-constructie.

Duurzaam wonen mét je buren

STEK is een samenwerking van woningcorporaties Zayaz en JOOST, fabrikant Barli en gemeente ‘s-Hertogenbosch. In totaal bouwen we 200 woningen verdeeld over 12 erven. De woningen van fase één en twee verhuizen binnen 8 tot 15 jaar naar een andere plek in ’s-Hertogenbosch. Dit is mogelijk doordat de woningen modulair – en circulair – gebouwd zijn. De nieuwe wijk kent geen traditionele rijtjeshuizen maar woningen gelegen aan erven omgeven door veel groen. Duurzaamheid is een belangrijke pijler van STEK: de impact op het milieu van de compacte, energiezuinige houtbouw woningen is klein. Ieder erf vormt een eigen gemeenschap waar bewoners hun steentje aan bijdragen. Het motto van de wijk is treffend: ‘Duurzaam wonen mét je buren’!

Meer info:
– zayaz.nl
– wonenbijjoost.nl
– stekindegrootewielen.com
– barli.com

In early 2024, a polder area on the northern edge of new housing estate De Groote Wielen was transformed into a new residential area in 2.5 months. Commissioned by Zayaz and JOOST, Barli built 91 new modular homes spread over six residential areas. The first residents settled in the first phase of the project in Rosmalen in mid-2023. The second phase takes the next step in several aspects. For instance, the wooden houses, most of which were built ready-made in the Barli housing factory in Uden, contain even more bio-based materials.

Factory housing construction

Also in terms of aesthetic quality and diversity, the project is a textbook example of the new generation of factory-built housing. Together with LA | Architecten Ingenieurs, Barli XXX developed several housing typologies. These designs fit in with the identity concept, core values and principles of the urban development plan ‘Gradual living’, developed by Tom van Tuijn Stedenbouw for the municipality of ‘s-Hertogenbosch and Zayaz. Each plot has a diversity of homes and a distinctive housing block. This specific housing type is called the ‘main house’ and is highlighted in this submission. Four family homes are situated in the residential block based on the Barli Base FAMILY. This ‘standard’ model from Barli’s housing concept was elaborated ‘project-specifically’, among other things by designing the volume as a whole with plasticity in the giving and a gabled roof construction.

Sustainable living with your neighbours

STEK is a cooperation of housing corporations Zayaz and JOOST, manufacturer Barli and the municipality of ‘s-Hertogenbosch. In total, we are building 200 homes spread over 12 yards. The houses of phases one and two will move to another place in ‘s-Hertogenbosch within 8 to 15 years. This is possible because the houses are modular – and circular – in construction. The new neighbourhood has no traditional terraced houses but homes located in yards surrounded by lots of greenery. Sustainability is an important pillar of STEK: the environmental impact of the compact, low-energy wood-built houses is small. Each yard forms its own community to which residents contribute. The neighbourhood’s motto is apt: ‘Sustainable living with your neighbours’!

More info:
– zayaz.co.uk
– wonenbijjoost.nl
– stekindegrootewielen.com
– barli.com

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments