Strip Mall Spektrum – Čestlice

Construsoftbimawards - Strip Mall Spektrum – Čestlice
Category Commercial Projects
Year 2021
Country Czech Republic
Organization Industrial Design & Service a.s.
Project partners NORDEC s.r.o.
Author Jiří Tvrdý
Co-authors Šárka Špicarová, Alena Vítková
Client Nordec s.r.o.
Place of construction Praha - Čestlice
Tags

Hlavní nosná konstrukce objektu je železobetonová prefabrikovaná. V programu Tekla Structures byl vytvářen konstrukční model ocelových konstrukcí markýz, portálů, vnitřních vestaveb, schodiště a sekundární konstrukce pro opláštění. Hlavní markýza je navržena jako zavěšená na táhlech. Velkou výzvou byl návrh jednotlivých přípojů, které byly několikrát přepracovávány, aby splnili jak požadavky statické, tak i pohledové. Navržené řešení a postup montáže museli umožnit rektifikaci při montáži k eliminaci tolerancí prefabrikované konstrukce a tím dostatečnou přesnost výsledné konstrukce, na kterou byl následně montován finální obklad s osvětlením. Konstrukce portálů vynáší částečně reklamní totem s opláštěním a zároveň i vnitřní konstrukci stropu a schodiště. Komunikace a odsouhlasování přípojů a tvaru s hlavním statikem probíhalo pomocí Trimble Connect. Vzájemná koordinace s generálním projektantem probíhala pomocí sdílení 3D dat ve formátech ifc. Generálním projektantem stavby byla společnost Chapman Taylor s.r.o.. Dodavatelem ocelové konstrukce byla společnost Nordec s.r.o.

The main supporting structure of the building is prefabricated reinforced concrete. A structural model of steel structures of shelters, portals, internal ceilings, staircases and secondary structures for the cladding was created in Tekla Structures. The main shelters are designed to be suspended on tension bars. The big challenge was the design of individual connections, which were reworked several times to meet both static and visual requirements. The proposed solution and the assembly procedure had to enable rectification during installation to eliminate the tolerances of the prefabricated structure and thus sufficient accuracy of the resulting structure. The construction of the portals partly brings out an advertising totem with cladding and, at the same time, the internal ceiling and staircase. Communication and matching of connections and shape of structure with the main structural engineer took place using Trimble Connect. Mutual coordination with the general engineer took place by sharing 3D data in IFC formats. The general engineer of the building was the company Chapman Taylor s.r.o. . The supplier of the steel structure was the company Nordec s.r.o.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments