Flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen, Haarlem

Construsoftbimawards - Flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen, Haarlem
Category Public Interest Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization HDO Groep B.V.
Project partners Architect: VLOT architecten, Infrastructuur & Terrein: Huybens Haarlem
Author N. Hoogeboom
Co-authors J . Driesen, B. Klootwijk en S. Van Waardenburg
Client Gemeente Haarlem
Place of construction Haarlem
Tags PrefabTekla StructuresTrimble ConnectTimber

Het project:
De gemeente Haarlem heeft HDO Groep B.V. opdracht gegeven om 80 verplaatsbare flexwoningen te realiseren. Deze units zijn volledig zelfstandig in gebruik en voldoen aan het nieuwbouwbesluit.

Wensen van de opdrachtgever:
– Plan maken op een locatie met de grondpositie die beschikbaar is
– Ambitie woningen voldoen aan nieuwbouwbesluit
– Herbruikbaar in nieuwbouwplan op dezelfde locatie over een aantal jaar
– Geluidsreductie van 79 dB buiten naar 39 dB binnen zonder toepassing van een DO (ontwerpomschrijving)
– Circulaire productie door alle onderaannemers
– Maximaal gebruik van biobased materialen

Oplossingen:
– Aangepaste wandopbouw voor geluidsreductie
– Galerijen van hergebruikte meerpalen uit Nederland
– Modules volledig van HSB (houtskeletbouw), een biobased product
– Vloer van badkamer van gerecyclede PET-flessen
– Keukens en vloeren na gebruik demonteerbaar en herbruikbaar voor hulpbehoevende mensen
– Prefabricage en volledige afwerking in de fabriek
– Lokale leverancier voor minimale transportbewegingen en CO2-uitstoot
– Zelfvoorzienende stroomvoorziening van de fabriek door zonnepanelen
– Elektrische verwarming van de fabriek
– Funderingstechniek op basis van grondverbetering en stelconplaten, demonteerbaar en herbruikbaar
– Leidingwerk via warmtelint net onder de grondlaag, demonteerbaar en herbruikbaar
– Toepassing van airco’s waarmee kan worden verwarmd en gekoeld

Circulaire ambitie:
De flexwoningen zijn ontworpen met een levensduur van 30 jaar en kunnen binnen de garantie drie keer worden verplaatst. De gemeente heeft nu een bestemming voor 3 jaar, waarna de woningen mogelijk worden ingezet als studentenhuisvesting.

Duurzaamheid en circulariteit:
De flexwoningen kenmerken zich door een hoge mate van duurzaamheid en circulariteit. De keuze voor biobased materialen, demontabele constructies en herbruikbare componenten draagt bij aan een minimale ecologische voetafdruk.

Digitale samenwerking voor optimale integratie:
In dit project is BIM omarmd als een krachtige tool voor optimale integratie en coördinatie. Door middel van gedetailleerde digitale modellen hebben we naadloos samengewerkt met diverse onderaannemers, resulterend in een efficiënt en nauwkeurig bouwproces.

Enkele concrete BIM-toepassingen:
– Prefab badkamers: nauwkeurige afstemming met badkamerinstallateur Portisa voor een perfecte integratie in de woonunits.
– Afstemmen van het leidingwerk naar buiten om te zorgen voor een naadloze aansluiting op de riolering en waterleiding.
– Galerijen: intensieve samenwerking met Hupkes Wijma B.V. om de galerijen naadloos te laten aansluiten op de units.
– Technische installaties: modellen van airco’s, mechanische ventilatie en luchtroosters van loodgietersbedrijf Post vergemakkelijken de plaatsing en optimaliseren de functionaliteit.
– Toegankelijkheid: zelfs een ladder voor in het bed van Trappentoko is digitaal gemodelleerd voor een gegarandeerde pasvorm.

De voordelen van BIM in dit project:
– Verbeterde communicatie en coördinatie: heldere visualisatie van alle projectonderdelen vergemakkelijkt de afstemming tussen disciplines.
– Verhoogde efficiëntie: nauwkeurige modellen minimaliseren fouten en vertragingen tijdens het bouwen van de units.
– Betere kwaliteit: clashdetectie in de digitale omgeving voorkomt onvoorziene problemen in de werkplaats en op de bouwplaats.

De uitdagingen
Het project was een ware uitdaging vanaf het allereerste moment. De tijd was kort en de eisen waren hoog. In een race tegen de klok moesten we een concept uitdenken, ontwerpen en realiseren dat niet alleen voldeed aan de wensen van de opdrachtgever en architect, maar ook aan de strenge normen voor nieuwbouw, met name op het gebied van geluidsisolatie.

Met slechts zes weken voor de boeg en zonder definitief ontwerp moesten we alles vanaf nul opbouwen. Wij moesten rekening houden met de hoge geluidsbelasting in de omgeving, veroorzaakt door drukke wegen, treinen en industrieel verkeer. Het geluidsaspect voegde een extra laag van complexiteit toe aan het project.

Gelukkig slaagden we erin om deze uitdagingen aan te gaan door nauw samen te werken in een bouwteam en de beslissingsbevoegdheid te concentreren bij slechts twee personen. Deze gecoördineerde aanpak stelde ons in staat om binnen de strakke deadline te blijven en alle aspecten van het project aan te pakken, inclusief de geluidsisolatie.

Een andere grote hindernis die we moesten overwinnen was het feit dat bepaalde onderdelen van het project, met name de aansluiting van de galerijen, pas werden bedacht en uitgewerkt terwijl de bouw al in volle gang was. Tijdgebrek dwong ons soms tot concessies in aansluitingen en constructies, wat op zijn beurt nieuwe uitdagingen met zich meebracht. We moesten flexibel zijn en snel kunnen schakelen om deze problemen op te lossen zonder de integriteit van het project in gevaar te brengen.

Tot slot was er de uitdaging om de modules zo te ontwerpen dat ze universeel, stapelbaar, schakelbaar en herplaatsbaar waren. Dit vereiste een zorgvuldige afstemming van aansluitingen en constructies om ervoor te zorgen dat de woonunits niet alleen aan elkaar konden worden gekoppeld, maar ook gemakkelijk konden worden gedemonteerd en elders opnieuw geplaatst.

Ondanks alle obstakels en tegenslagen slaagden we erin om het project tot een succesvol einde te brengen. Het vereiste teamwork, toewijding en creativiteit, maar uiteindelijk leverden we een resultaat af waar we trots op zijn – een innovatieve oplossing die voldeed aan de eisen van de opdrachtgever en tegelijkertijd een antwoord bood op de complexe uitdagingen van de moderne bouwsector.

The project:
The municipality of Haarlem has commissioned HDO Group BV to realize 80 relocatable flex homes. These units are fully self-contained, comply with the new construction regulations.

Client’s requirements:
– Develop a plan at a location with the available land position.
– Ambitious homes comply with new construction regulations.
– Reusable in a new construction plan at the same location in a few years.
– Sound reduction from 79 dB outside to 39 dB inside without the use of a Design Description (DO).
– Circular production by all subcontractors.
– Maximum use of biobased materials.

Solutions:
– Modified wall structure for sound reduction.
– Galleries made of reused mooring poles from the Netherlands.
– Modules entirely made of timber frame construction, a biobased product.
– Bathroom floors made of recycled PET bottles.
– Kitchens and floors demountable and reusable for people in need after use.
– Prefabrication and complete finishing in the factory.
– Local supplier to minimize transportation movements and CO2 emissions.
– Self-sufficient power supply to the factory by solar panels.
– Electric heating of the factory.
– Foundation technique based on soil improvement and concrete slabs, demountable and reusable.
– Plumbing via heat tape just below the ground layer, demountable and reusable.
– Use of air conditioning units for both heating and cooling.

Circular ambition:
The flex homes are designed with a lifespan of 30 years and can be moved three times within the warranty period. The municipality currently has a destination for 3 years, after which the homes may be used for student housing.

Sustainability and circularity:
HDO’s flex homes are characterized by a high degree of sustainability and circularity. The choice of biobased materials, demountable structures, and reusable components contributes to a minimal ecological footprint.

Digital collaboration for optimal integration:
BIM has been embraced in this project as a powerful tool for optimal integration and coordination. Through detailed digital models, we have seamlessly collaborated with various subcontractors, resulting in an efficient and precise construction process.

Some concrete BIM applications:
– Prefabricated bathrooms: precise coordination with bathroom installer Portisa for perfect integration into the housing units.
– Coordination of piping to the outside to ensure seamless connection to the sewerage and water supply.
– Galleries: intensive collaboration with Hupkes Wijma B.V. to seamlessly integrate the galleries with the units.
– Technical installations: models of air conditioners, mechanical ventilation, and air vents from plumbing company Post facilitate installation and optimize functionality.
– Accessibility: even a small ladder to get in the bed from Trappentoko’s is digitally modeled for a guaranteed fit.

The benefits of BIM in this project:
– Improved communication and coordination: clear visualization of all project components facilitates coordination between disciplines.
– Increased efficiency: accurate models minimize errors and delays during unit construction.
– Better quality: clash detection in the digital environment prevents unforeseen problems in the workshop and on the construction site.

Challenges:
The project was a real challenge from the very beginning. Time was short, and the requirements were high. In a race against the clock, we had to conceive, design, and realize a concept that not only met the client’s and architect’s wishes but also complied with strict new construction standards, especially in terms of sound insulation.

With only 6 weeks to go and no final design, we had to build everything from scratch. We had to consider the high noise levels in the area caused by busy roads, trains, and industrial traffic. The sound aspect added an extra layer of complexity to the project.

Fortunately, we managed to tackle these challenges by closely collaborating in a construction team and concentrating decision-making authority in just two individuals. This coordinated approach allowed us to meet the tight deadline and address all aspects of the project, including sound insulation.

Another major hurdle we had to overcome was the fact that certain parts of the project, especially the connection of the galleries, were only conceived and worked out while construction was already in full swing. Time constraints sometimes forced us to make concessions in connections and structures, which in turn brought new challenges. We had to be flexible and able to quickly adapt to solve these problems without compromising the integrity of the project.

Finally, there was the challenge of designing the modules to be universal, stackable, linkable, and relocatable. This required careful coordination of connections and structures to ensure that the housing units could not only be linked together but also easily disassembled and relocated elsewhere.

Despite all the obstacles and setbacks, we managed to bring the project to a successful conclusion. It required teamwork, dedication, and creativity, but ultimately, we delivered a result we are proud of – an innovative solution that met the client’s requirements while addressing the complex challenges of the modern construction sector.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments