Valkbrug Leiden

Construsoftbimawards - Valkbrug Leiden
Category Infrastructure Projects
Year 2018
Country Benelux
Organization Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders bv
Author Anthony van Hek
Co-authors Pim Jacobs
Client Gemeente Leiden
Place of construction Leiden
Tags

In het centrum van Leiden wordt de huidige, tijdelijke, Valkbrug die de Molenwerf met het Schuttersveld verbindt vervangen door een nieuwe permanente brug. Het project maakt onderdeel uit van de herinrichting van de Lammermarkt.
De brug is ontworpen door NEY & Partners en bestaat uit vier bruggen met een overspanning van 30m die aan de zijde van de Lammermarkt samenvloeien. De onderzijde van de bruggen is ontworpen als een afwisseling van 2 verschillende betonnen balken met variërend profiel. Dit geeft de ruimte onder de brug een bijzondere kwaliteit en benadrukt het belang van het water voor de gemeente Leiden. Om de brug zo slank mogelijk te dimensioneren is gekozen voor een integraalbrug waarbij het brugdek monoliet is verbonden met de fundering. Daarnaast kan hierbij de overgang naar het maaiveld zonder zichtbare voegovergangen worden uitgevoerd.
De leuningstijlen zijn vervaardigd uit gegoten aluminium en worden met een metalen randplaat aan de brug bevestigd. Door de vorm van de stijlen, die iets gebogen zijn en in 8 verschillende richtingen worden bevestigd, wordt de brug als het ware door een rietrand omzoomd.

De inpassing van de brug in de stedelijke omgeving gecombineerd met de vormgeving was de grote uitdaging binnen dit project. Tussen de 2 oevers is in verhouding tot de lengte van de brug een relatief groot hoogteverschil aanwezig. Dit hoogteverschil moest overbrugd worden binnen de gestelde eisen (maximale hellingspercentages, PVR onder de brug) gecombineerd met de hoge eisen aan de vormgeving conform het beeldkwaliteitsplan. Hiervoor zijn verschillende varianten beschouwd om de benodigde ophoging aan de zijde van het Schuttersveld te minimaliseren. Uiteindelijk is de brug in overleg met de opdrachtgever enkele meters naar het zuiden verschoven en is het PVR geoptimaliseerd om de brug optimaal in de omgeving in te passen.

Mede in verband met de complexe vorm van de brugliggers en de gevraagde beeldkwaliteit is ervoor gekozen om deze te prefabriceren. De zwaarste liggers hebben een gewicht van ruim 90 ton per stuk en zijn geproduceerd in een speciaal voor dit project vervaardigde bekisting.

De constructie van de brug is volledig op basis van een BIM model uitgewerkt. Hiermee zijn de raakvlakken tussen de diverse onderdelen van de brug en de omgeving optimaal beheerst en is ook de beeldkwaliteit gewaarborgd. Dit is in de UO fase doorgezet door de wapening voor de in het werk gestorte betonconstructie 3D in Tekla uit te werken. Ook zijn de productietekeningen van de prefab liggers, het leuningwerk en de stootranden vervaardigd op basis van het 3D model. Door het 3D modelleren van de wapening zijn de complexe knopen in de ontwerpfase opgelost waardoor de uitvoering soepel verloopt.

In the city centre of Leiden the current, temporary bridge called the ‘Valkbrug’ is being replaced by a new permanent bridge. The project is part of the renovation of the adjacent square called the ‘Lammermarkt’.
The bridge has been designed by NEY & Partners and consists of four bridges with a span of over 30 meters. The four bridges merge together at the south side. The bottom of the bridge has been designed to be a variation of two different concrete beams that vary in profile. This accentuates the space underneath the bridges and gives it a very special feeling. In this way the architect emphasises the importance of water for the city of Leiden. To keep the bridge as slender as possible, the bridge is constructed as an integral bridge en will be integrally linked with its abutments and piles. In addition to that there will be no visible seams and the bridge will blend into the surrounding terrain. The railing is constructed out of casted aluminium and will be connected to the bridge with steel plates. Because the railing is slightly bended and the uprights can be placed in eight different orientations, the bridge will look like it is surrounded by a curtain of reeds.

The big challenge within this project was the urban environment combined with the shape of the bridge. Between the two banks of the canal there was a relatively large height difference. The difference had to be bridged and within the stated requirements (maximum slope and clearance gauge underneath the bridge) combined with the high design requirements in accordance with the aesthetic quality plan. To realize this we looked at three different variants to minimize the necessary embankment at the south side. Eventually, in consultation with the client, the bridge moved a few meters to the south to blend the bridge in his environment as best as possible.
Taking in account the complex shape of the beams and the required aesthetics, the decision was made to prefabricate them. The biggest beams have a weight of over 90 metric tons each and are produced in a formwork made especially for this project.

The construction of the bridge has completely been elaborated in a 3D BIM model. Within this model the overlapping fields of engineering are optimally managed and also the aesthetics are guaranteed. In a later stadium of the project the rebar was also incorporated into the model. Therefore all the cast in place concrete parts were completely modelled in 3D in Tekla, including the rebar. With the model as a base, the production drawings of the beams, the railing and the bump protections were created. By incorporating the rebar in the model we have solved some complex intersections in advance, thereby avoiding issues in the execution phase.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Rolin Rolloos
5 years ago

Prachtig ontwerp, de ruime tussen de bruggen is een mooi speels idee.