Van Gendthallen

Construsoftbimawards - Van Gendthallen
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Vic Obdam
Author Eduard Zanen
Place of construction Amsterdam
Tags PointcloudsConcreteTekla StructuresTrimble ConnectSteel

VanGendthallen

Gelegen in het hart van Amsterdam Centrum-Oost, vormen deze vijf monumentalen fabriekshallen een levendige herinnering van de late 19e eeuw. Het doel van dit project is om de oude fabriekshallen in zijn waarde te laten en nieuwe innovatieve projecten op te starten in de vijf hallen. De buitenkant blijft oude geschiedenis en in de binnenkant wordt nieuw staal toegepast.

Geschiedenis

In 1898 schetste de Amsterdamse architect Dolf van Gendt deze iconische hallen, opgedragen door de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Werktuig en Spoorwegmaterieel. Hun geschiedenis weeft zich door de weefsels van de stad, en nu blijft dit stukje historie bestaan.

Dankzij de inzet van buurtbewoner Titus Dekker en het leiderschap van Eduard Zanen, zijn deze hallen niet alleen aan de sloop ontsnapt, maar zijn ze ook omarmd als een nationaal monument van Amsterdam

Visie

De Van Gendt hallen worden omgevormd tot een voorbeeld van duurzame renovatie, met als ambitie om een volledig energieneutraal rijksmonument te creëren. Het streven is om nieuwe wegen te verkennen in duurzame renovatie, waarbij reparatie wordt verkozen boven vervanging.

“De verwachting is dat begin 2024 de buitenkant van het Rijksmonument klaar is en begin 2025 het eerste deel in gebruik kan worden genomen” aldus Eduard Zanen. “Het gebouw wordt gedeeltelijk openbaar, waardoor het een belangrijke buurtfunctie gaat vervullen. Waar de oude spoorbaan loopt komt een dwarsdoorgang die publiek toegankelijk is, zodat iedereen in het gebouw terecht kan voor horeca, sportactiviteiten, cultuur en buurtwinkels. De VOC-kade blijft openbaar toegankelijk en wordt een plek voor voetgangers met ruimte voor horeca en de aanleg van (elektrische) boten in een inpandige insteekhaven. Zo wordt het eiland ook via het water ontsloten voor toekomstige bezoekers en het laden en lossen van goederen.”

Uitdagingen

Vic Obdam wordt voornamelijk geconfronteerd met de uitdaging om het bestaande staal te integreren met het nieuwe staal. Door metingen te verrichten, wordt de locatie van het bestaande staal eenvoudig vastgesteld. Hierdoor kon de positie van het bestaande staal nauwkeurig worden overgebracht in Tekla Structures wat het proces van integratie aanzienlijk vergemakkelijkte.

Door gebruik te maken van een total station 3D inmeting, gecombineerd met een 3D scanning  waren belangrijke bestaande profielen goed over te nemen voor eventuele ‘collisions’. Bestaand staal wordt ook gebruikt om de stabiliteit van de nieuwe constructie te verbeteren. Dit is niet gemakkelijk aangezien aan de bestaande kraanbaan uitdagingen voortkomen zoals; bestaande windverbanden, blindklinknagels en zelfs loopkranen. De engineering probeert zoveel mogelijk bestaand staal te vermijden zodat deze kan blijven bestaan in de constructie.

VanGendthallen

Located in the heart of Amsterdam Centre-East, these five monumental factory halls are a vivid reminder of the late 19th century. The aim of this project is to keep the old factory halls in its value and launch new innovative projects in the five halls. The outside will remain old history and new steel will be used in the inside.

History

In 1898, Amsterdam architect Dolf van Gendt sketched these iconic halls, commissioned by the Royal Dutch Factory of Tools and Railway Equipment. Their history weaves through the fabrics of the city, and now this piece of history remains.

Thanks to the efforts of local resident Titus Dekker and the leadership of Eduard Zanen, these halls not only escaped demolition but have been embraced as a national monument of Amsterdam

Vision

The Van Gendt halls will be transformed into an example of sustainable renovation, with the ambition of creating a completely energy-neutral national monument. The aim is to explore new avenues in sustainable renovation, preferring repair to replacement.

“It is expected that the exterior of the national monument will be ready in early 2024 and the first part can be put into use in early 2025,” said Eduard Zanen. “The building will be partly public, giving it an important neighbourhood function. Where the old railway line runs, there will be a cross passage that will be publicly accessible, so that everyone can enter the building for catering, sports activities, culture and local shops. The VOC quay will remain publicly accessible and will become a place for pedestrians with space for catering establishments and the mooring of (electric) boats in an indoor dock. This will also open up the island via water for future visitors and the loading and unloading of goods.”

Challenges

Vic Obdam mainly faces the challenge of integrating the existing steel with the new steel. By taking measurements, the location of the existing steel is easily determined. This allowed the position of the existing steel to be accurately transferred into Tekla Structures which greatly facilitated the process of integration.

By using total station 3D surveying, combined with 3D scanning, important existing profiles were easy to copy for any ‘collisions’. Existing steel is also used to improve the stability of the new structure. This is not easy as the existing crane track presents challenges such as; existing wind bracing, blind rivets and even travelling cranes. Engineering tries to avoid existing steel as much as possible so that it can remain in the structure.

 

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments