Verkeerswisselaar Kortrijk

Construsoftbimawards - Verkeerswisselaar Kortrijk
Category Infrastructure Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization Stadsbader nv
Author Robbe Vandenberghe
Co-authors Mikail Zilyas
Client (AWV) Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid
Place of construction Knooppunt A19/R8 - Kortrijk/Wevelgem
Tags

Het knooppunt A19/R8 in Kortrijk waar men gebruik maakte van twee kruispunten met verkeerslichtenregeling zorgde al jaren voor verkeersonveiligheid. Daarom besloot het AWV (Agentschap Wegen & Verkeer van de Vlaamse Overheid) om daar een volwaardige en veilige verkeerswisselaar te realiseren: “De Trompetaansluiting”.

Stadsbader nv werd aangesteld als aannemer van deze infrastructurele werken. Op basis van de aanbestedingsplannen werd door het studie-/tekenbureau in nauwe samenwerking met het werfteam het uitvoeringsdossier opgemaakt.

De brug werd volledig van paalfundering tot pijlers/landhoofden/brugliggers/betonnen brugdek/… in Tekla Structures gemodelleerd. Uit dit model werden uitvoerings- en wapeningsplannen opgemaakt in 2D voor de ter plaatse gestorte onderdelen op de werf. Voor onze fabriek werd in-house de studie en opmaak productiefiches gedaan van de voorgespannen brugliggers en breedplaten.

Voor de opbouw van de brug waren in totaal 76 liggers nodig (28st van 14m, 24st van 20m & 24st van 30m). De brugliggers van 30m zijn voorzien van 42 strengen waarvan 30 rechte strengen en 12 opgebogen strengen. Het opbuigen van de strengen werd gerealiseerd met behulp van een stalen constructie die specifiek voor dit project ontworpen en uitgetekend werd in Tekla Structures. De brugliggers van 30m zijn onderworpen aan een totale voorspankracht van 712Ton. Over het gehele project was 53km aan strengen benodigd voor alle liggers samen.
Tussen de brugliggers werden de breedplaten geplaatst die dienst deden als verloren bekisting voor het betonnen brugdek. In totaal waren 584 breedplaten nodig, wat neerkomt op 1.405m².

Om conflicten op de werf vroegtijdig op te sporen werd er gemodelleerd tot op het niveau van positionering van wapeningsstaven. Daarna werd tijdens uitvoering Trimble Connect gebruikt om de verschillende elementen/wapeningskorven in 3D in elkaar te puzzelen.

Naast de betonelementen incl. wapening werden eveneens de regenwaterafvoeren in Tekla Structures geïntegreerd zodat er een mastermodel ontstond van de volledige constructie. Zowel voor visualisatie tijdens uitvoering als voor opsporing van conflicten kon dit mastermodel gebruikt worden.

De automatisch opgemaakte wapeningsborderel werd rechtstreeks in de robot ingelezen voor knippen en plooien van de staven. Bij opmaak van vorderingsstaten werden de gegevens uit Tekla gehaald. Ook bij wijzigingen konden snel nieuwe plannen aangeleverd worden met behulp van Tekla Structures.

Bij het exporteren van het tekenmodel naar een IFC werd gebruik gemaakt van een basispunt. Dit opdat de coördinaten en hoogtes in het geëxporteerde model exact overeenkwamen met de werkelijke Lambert Coördinaten en hoogtes in TAW. Op basis van dit model konden de landmeters on site de palen, funderingen, ter plaatse gestorte pijlers, landhoofden,… uitzetten. Ook voor monitoring van de positionering brugliggers tijdens montage werd gebruik gemaakt van dit model.

Nog enkele interessante weetjes:

 • ± 276 873,75 Kg aan wapeningsstaal werd gebruikt
 • ± 2834,50m³ ter plaatse gestort beton
 • ± 1000m³ prefab beton
 • De brug is ontworpen voor een levensduur van 100jaar
 • De voorgespannen brugliggers van 30m werden ’s nachts vervoerd en gemonteerd.
 • Het betonnen brugdek werd uit praktische overwegingen omgezet van ter plaatste gestort naar breedplaten met opstort.

The traffic junction at the R8/A19 in Kortrijk which in the past was controlled with traffic lights had been causing traffic unsafety for years. That is why the AWV (Agency for Roads & Traffic of the Flemish Government) decided to realise a fully-fledged and safe traffic changer there: “De Trompetaansluiting”.

Stadsbader nv was appointed as the contractor for these infrastructural works. Based on the tender plans, the study/drawing office drew up the implementation file in close cooperation with the on-site team.

The bridge was completely modeled from pile foundation to pillars/land abutments/bridge beams/concrete bridge deck/… in Tekla Structures. From this model, construction and reinforcement plans were drawn up in 2D for the on-site cast parts. For our production plant, the study and the drawing of production sheets for the prestressed bridge beams and wide slabs were done in-house.

A total of 76 bridge beams were required for the construction of the bridge (28pcs of 14m, 24pcs of 20m & 24pcs of 30m). The 30m bridge beams feature 42 strands including 30 straight strands and 12 bent strands. The bending up of the strands was achieved using a steel structure designed and drawn out in Tekla Structures specifically for this project. The 30m bridge girders were subjected to a total prestressing force of 712Ton. Over the entire project, 53km of strands were required for all beams combined.

Between the bridge girders were placed prefabricated slabs that served as lost formwork for the concrete bridge deck. A total of 584 prefabricated slabs were required, amounting to 1.405m²

To detect conflicts on site early, modeling was done down to the level of rebar positioning. Then, during execution, Trimble Connect was used to puzzle together the various elements/reinforcement baskets in 3D.

Besides the concrete elements including reinforcement, the rainwater drains were also integrated into Tekla Structures to create a master model of the entire structure. This master model could be used for visualization during execution as well as for conflict detection.

The automatically generated reinforcement order sheet was read directly into the robot for cutting and bending the bars. When drawing up progress reports, data was easily extracted from Tekla. New plans could also be delivered quickly in case of changes.

When exporting the drawing model to an IFC, a base point was used. This so that the coordinates and elevations in the exported model corresponded exactly to the actual Lambert Coordinates and elevations in TAW. Based on this model, the surveyors on site were able to mark out the piles, foundations, piers poured on site…. This model was also used for monitoring the positioning of bridge beams during assembly. In this way, the surveyor could use the 3D model on site for plotting all kinds of things, but also for monitoring the bridge girders during assembly.

Some more interesting facts:

 • ± 276 873.75 Kg of reinforcement steel was used
 • ± 2834.50 m³ of on-site cast concrete
 • ± The bridge is designed to last 100 years
 • ± 1000m³ of precast concrete
 • The 30m prestressed bridge beams were transported and assembled overnight.
 • The concrete bridge deck was converted from on-site poured to prefabricated slabs with an in-situ layer of concrete.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments